Detekcija gasa, Sistemi za detekciju gasa

Registruj se
Prijavi se
Detekcija gasa, Sistemi za detekciju gasa
Investicija u sisteme za detekciju i dojavu požara nije samo stvar pametne poslovne odluke kojom se štite ljudski životi i imovina, već i zakonska obaveza, budući da je ova oblast striktno regulisana odgovarajućim propisima. Pri pojavi curenja gasa od presudne je važnosti da se incidentna situacija detektuje u što ranijoj fazi, kako bi se blagovremeno reagovalo i sprovele sve potrebne mere za zaštitu ljudi i imovine. U zavisnosti od vrste objekta i delatnosti klijenta, koriste se optički, termodiferencijalni, termomaksimalni i multikriterijumski detektori za prostore bez posebnih požarnih zahteva. Zapaljivi gas ili para je gas koji sa vazduhom stvara smeše koje gore ili eksplodiraju ako im se nekim izvorom paljenja povisi temperatura do temperature paljenja. Sistemi za detekciju otrovnih i eksplozivnih gasova koriste se sve više u industriji, javnim garažama ali i u domaćinstvima radi sprečavanja nekontrolisanog mešanja otrovnih ili eksplozivno-zapaljivih gasova sa vazduhom što predstavlja veliku opasnost za ljude i imovinu. U zavisnosti od namene prostora detektori i oprema mogu biti u klasičnoj izradi, a takođe i u protiveksplozivnoj (Ex) zaštiti.
Back to Top