Eko Dim

Registruj se
Prijavi se

Eko Dim

EKO DIM

EKO DIM postoji i neprekidno posluje još od 1996. godine kada je osnovan kao zanatska radnja. 2007.
godine, promenili smo pravni osnov u društvo sa ograničenom odgovornošću, a 2012. godine postali smo Komunalno
preduzeće ,,EKO-DIM’’ d.o.o.. Osnivač i direktor društva je Goran Miličević. Namera osnivača bila je formiranje
profesionalne dimničarkse organizacije sa dva osnovna cilja. Prvi je očuvanje ovog starog zanata na našim prostorima, a
drugi je da prateći, nove tehnologije i tendencije Srbija ne zaostaje za svetskim standardima u dimničarstvu. Nakon svih
ovih godina ta vizionarska želja osnivača dobila je svoj oblik a moto naše firme koji je proistekao iz ova dva cilja postao
je: "čuvamo tradiciju, pratimo tehnologiju".

Za sve ove godine, postavili smo sebi visoke ciljeve na planu kvaliteta usluga koje pružamo, vodeći isključivo računa o
potrebama klijenata. Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne
sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je
naše poslovne politike, profesionalnosti i želje za konstantnim napretkom.
Eko Dim - EKO DIM - 1
Eko Dim - EKO DIM - 1
Eko Dim - EKO DIM - 1

USLUGE

KP "EKO-DIM’" d.o.o., se bavi dimničarskim uslugama, sistemima ventilacije i klimatizacije:

- kontrola i čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala
- inspekcija dimnjaka i izdavanje potrvrde-atesta o ispravnosti sanacija dimnjaka
- mehaničko čišćenje i hemijsko pranje termogenih i kotlovskih postrojenja sa dimno-plamene strane
- hemijsko pranje termogenih uređaja i kotlovskih postrojenja sa vodeno-parne strane
- servis i održavanje termogenih uređaja i kotlovskih postrojenja
- tehnička merenja i ispitivanja dimnih emisija
- merenja strujanja vazduha
- čišćenje i dezinfekcija sistema za ventilaciju i klimatizaciju
- čišćenje i odmašćivanje masnih naslaga u sistemima kuhinjskih ventilacija
- izrada, montaža i servisiranje filtera za kuhinjske ventilacije
- izrada i montaža filtera za vazduh u sistemaima ventialcije i klimatizacije
- izrada novih sistema za ventilaciju i klimatizaciju
- prodaja svih vrsti okruglih četki i sajli za čišćenje dimnjaka i kotlova
Eko Dim - USLUGE EKO DIM - 1
Eko Dim - USLUGE EKO DIM - 1
Eko Dim - USLUGE EKO DIM - 1

DIMNIČARSKE USLUGE

Održavanje dimnjaka
Da bi pravilno izvršavao svoje zadatke dimnjaku je potrebna nega. U zavisnosti od stanja Vašeg dimnjaka
primenjujemo tri načina održavanja dimnjaka.
- Redovno čišćenje dimnjaka
- Spaljivanje dimjaka
- Odgušenje dimnjaka

Inspekcija dimnjaka
Dimničari Ekodim-a stručno i tehnološki su osposobljeni za obavljanje svih vrsta inspekcije dimnjaka. U zavisnosti od
korišćenja dimnjaka i ložišta primenjujemo više nivoa inspekcije.
- Prva inspekcija, za novoizgrađene dimnjake
- Redovna inspekcija, pri redovnom korišćenju dimnjaka i ložišta.
- Vanredna inspekcija, usled nastanka bilo kakvih promena

Sanacija dimnjaka
EKO-DIM je ekskluzivni partner Panaflex-a koji proizvodi cevi za sanaciju dimnjaka. Naše profesionalne ekipe za
inspekciju i montažu uz korišćenje Panaflex elementima vrhunskog kvaliteta mogu obezbediti sanaciju dimnjaka bez
većih investicija i ozbiljnih građevinskih intervencija. Čisto, bez raskopavanja, bez prljavštine, bez ugrožavanja statičke
stabilnosti Vaše kuće.
Eko Dim - DIMNIČARSKE USLUGE EKO DIM - 1
Eko Dim - DIMNIČARSKE USLUGE EKO DIM - 1
Eko Dim - DIMNIČARSKE USLUGE EKO DIM - 1
Eko Dim - DIMNIČARSKE USLUGE EKO DIM - 1
Eko Dim - DIMNIČARSKE USLUGE EKO DIM - 1
Eko Dim - DIMNIČARSKE USLUGE EKO DIM - 1

FILTERI ZA DIM

Vodeni filteri za peći i mala ložišta
Uređaj se koristi za peći na pelet i manje ložišne uređaje. Osmišljen je da vrši filtraciju čestica dima garež, mirise i
druge nesagorene čestice uz vrlo mali utrošak energije. Unutrašnjost filtera podeljena je na sektore kroz koje je
usmereno strujanje dima po površini vode.

- CLEANER MINI 120
Vodeni filter MINI 120 obezbeđuje dva stepena filtracije:
Vodena filtracija, strujanje dima po vodenoj površini koja spira i upija čestice čađi
Fitracija aktivnim ugljem, strujanje dima kroz patron aktivnog uglja koji uklanja mirise

- CLEANER MINI POWER 120
Vodeni filter MINI POWER 120 poput filtera MINI 120 namenjen je uklanjanju čestica čađi i drugih zaprljanih čestica iz
dimnih gasova. Koristi se u slučajevima kada je potrebno isfiltrirati otpadne netoksične gasove pre njihovog ispuštanja
u okruženje.Primenu je našao u obradi dimnih gasova iz manjih peći, pušnica i ložišnih uređaja koji koriste drvo ili
druge vrste goriva koje proizvode gust dim i čestice gareži.
Eko Dim - FILTERI ZA DIM EKO DIM - 1
Eko Dim - FILTERI ZA DIM EKO DIM - 1
Eko Dim - FILTERI ZA DIM EKO DIM - 1

KUHINJSKA VENTILACIJA

Osnovne delove kuhinjske ventilacije su:
- hauba (parovuka ili roštilja), prikuplja masna isparenja iz termo bloka
- filteri haube, prvi sistem filtracije masnoće iz isparenja
- vertikalni i horizontalni kanali, transportuju masna isparenja
- ventilator, obezbeđuje motornu snagu ventilacije
- filterske sekcije, filtriraju neželjene produkte iz isparenja:
- elektrostatički filter, eliminiše masnoću
- filter sa aktivnim ugljem, eliminiše mirise
- protivpožarna klapna, sistem zaštite od požara u kanalima

Projektovanje i montaža mora obezbediti i nesmetano redovno servisiranje i održavanje kuhinjske
ventilacije kako bi svi kriterijumi bezbednosti bili zadovoljeni za sve vreme korišćenja.Ono što nas izdvaja od mnogih je
da EKO DIM ostaje uz Vas i nakon projektovanja i montaže kuhinjske ventilacije pružajući Vam kompletno servisno
održavanje uređaja i opreme u garantnom i vangarantnom roku. Vršimo servisiranje ventilatora, filter sekcija,
izrađujemo nove žičane filtere haube, zamenjujemo fleksibilna creva i po potrebi vršimo korekciju Vašeg postojećeg
sistema kako bi povećali njegovu efikasnost i zadovoljili sve propise i standarde.

Eko-dim je ovlašćena firma za čišćenje sistema kuhinjske ventilacije i jedan je od lidera na ovim
prostorima po broju kuhinja koje održava
Eko Dim - KUHINJSKA VENTILACIJA EKO DIM - 1
Eko Dim - KUHINJSKA VENTILACIJA EKO DIM - 1
Eko Dim - KUHINJSKA VENTILACIJA EKO DIM - 1

FILTERI ZA MASNA ISPARENJA

Filteri haube
Prvi sistem filtracije se vrši već na haubi parovuka ili roštilja. Žičani filteri haube apsorbuju određenu količinu masnoće
iz isparenja i time umanjuju nivo masnoće koji ulazi u sistem ventilacije, kanale, ventilator i dalje u etar. U zavisnosti od
izrade postoji više vrsta ovih filtera sa određenim brojem slojeva.

Elektrostatički filter
Postojanje filtera haube nije dovoljna zaštita ventilacionog sistema od masnoće. Elektrostatički filter je profesionalan
uređaj koji ima ulogu eliminisanja masnoće iz isparenja.

Filter sa aktivnim ugljem
Uloga ovog filtera sa aktivnim ugljem je eliminisanje mirisa iz procesa pripreme hrane u kuhinjama. Filter se sastoji od
patrona koji su napunjeni granulama aktivnog uglja.

Vodeni filteri
Vodeni filteri se koriste za prečišćavanje dima i isparenja nastalihkao produkt sagorevanja. Osmišljeni su da eliminišu
čađ, mirise, masne i druge zaprljane čestice pre ipuštanja dalje u atmosferu.
Eko Dim - FILTERI ZA MASNA ISPARENJA EKO DIM - 1
Eko Dim - FILTERI ZA MASNA ISPARENJA EKO DIM - 1
Eko Dim - FILTERI ZA MASNA ISPARENJA EKO DIM - 1

VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA

- Projektovanje, montaža, servis
Ono što nas izdvaja od mnogih je da EKO-DIM ostaje uz Vas i nakon projektovanja i montaže ventilacije pružajući
Vam kompletno servisno održavanje uređaja i opreme u garantnom i vangarantnom roku. Vršimo servisiranje
ventilatora, filter sekcija i po potrebi vršimo korekciju postojećeg sistema kako bi povećali njegovu efikasnost i kako bi
ga uskladili sa propisima i standardima. Pored toga EKO-DIM naprednom robot tehnologijom vrši redovno održavanje
ventilacije (čišćenje i dezinfekciju) kako bi ventilacioni sistem bio funkicionalan za sve vreme njegove eksploatacije.

Čišćenje i dezinfekcija
Profesionalni tim Ekodima uz naprednu ’’Lifa Air’’ tehnologiju obavlja higijensko-zdravstvenu inspekciju i inteligentno
čišćenje i dezinfekciju sistema ventilacije i klimatizacije. Proces čišćenja obuhvata:
- Priprema
- Planiranje
- Inspekcija
- Čišćenje
- Kontrola
- Dezinfekcija
- Primopredaja
Eko Dim - VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA EKO DIM - 1
Eko Dim - VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA EKO DIM - 1
Eko Dim - VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA EKO DIM - 1

KOTLOVI I LOŽIŠTA

Namena kotlova i ložišta je zagrevanje prostora usled sagorevanja raznih vrsta goriva. Za razliku od peći i kamina,
kotlovska postrojenja su našla široku primenu kako u stambenim tako i u industrijskim i bilo kojim drugim objektima.

U oblasti termoenergetskih postrojenja EKO-DIM vrši usluge:
čišćenja (sa dimno plamene i vodeno parne strane)
održavanja (šamotiranje, zamena pletenica..)
servisa (gorionika, pumpi, dogrejača…)
Eko Dim - KOTLOVI I LOŽIŠTA EKO DIM - 1
Eko Dim - KOTLOVI I LOŽIŠTA EKO DIM - 1
Eko Dim - KOTLOVI I LOŽIŠTA EKO DIM - 1

MERENJA I ISPITIVANJA

- Merenje emisije dimnih gasova
U procesu sagorevanja dolazi do oslobađanja dimnih gasova koji negativno utiču na životnu sredinu. Kako bi umanjili taj
negativan uticaj neophodno je periodično vršiti ispitivanja na ložišnim uređajima merenjem emisije dimnih gasova. Kod
većih postrojenja, koja predstavljaju veću opasnost po okolinu, neophodna je konstantna kontrola dimnih gasova kako bi
se nivo zagađenja održao u dozvoljenim granicama.

- Merenje strujanja vazduha, (promaje) ventilacionog sistema
Svaki ventilacioni sistem ima ulogu da izvrši projektovanu izmenu vazduha u prostoru. Merenjem promaje ventilacijionog
sistema ispitujemo njegovu funkcionalnost odnosno nivo zadovoljenja projektnog zadatka.Redovnom kontrolom
ventilacionog sistema mogu se uočiti razne nepravilnosti za koje korisnik nije ni bio svestan da postoje. Nakon ispitivanja i
merenja, naši stručnjaci će Vam predložiti korektivne mere za rešavanje svih nepravilnosti koje vrlo često zahtevaju
minimalna ulaganja. Redovnom kontrolom i održavanjem ventilacionih sistema osiguravate kvalitet i sigurnost rada
ventilacionog sistema
Eko Dim - MERENJA I ISPITIVANJA EKO DIM - 1
Eko Dim - MERENJA I ISPITIVANJA EKO DIM - 1
Eko Dim - MERENJA I ISPITIVANJA EKO DIM - 1

ČETKE I PRATEĆA OPREMA

Eko Dim u svom asortimanu ima okrugle četke ralzličitih dimenzija, materijala i namene. Sve četke su izrađene od
najkvalitetnijih materijala i namenjene su kako za profesionalno tako i za amatersku upotrebu.

Po materijalu vlakna četke izdvajamo:
- čelične četke
- čekte od mesinga
- četke od veštačkih vlakana (plastike)
- četke od fibrisa
- četke od prirodne dlake

Po nameni izdvajamo:
- četke za dimnjake, dimne kanale, ,,štediše’’
- četke za kotlove
- četke za izmenjivače toplote
- četke za muzilice, epruvete, karabine...
Eko Dim - ČETKE I PRATEĆA OPREMA - 1
Eko Dim - ČETKE I PRATEĆA OPREMA - 1
Eko Dim - ČETKE I PRATEĆA OPREMA - 1
Cvijićeva 22 - Beograd - Palilula
011 2752442; 011 2752269; 011 2760138;
Pitaj EKO DIM
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Eko Dim
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
Eko Dim - 32
Eko Dim - 34
Eko Dim - 33
Eko Dim - 7
Eko Dim - 2
Eko Dim - 3
Eko Dim - 5
Eko Dim - 6
Eko Dim - 9
Eko Dim - 4
Eko Dim - 10
Eko Dim - 16
Eko Dim - 11
Eko Dim - 26
Eko Dim - 20
Eko Dim - 12
Eko Dim - 13
Eko Dim - 28
Eko Dim - 19
Eko Dim - 8
Eko Dim - 14
Eko Dim - 15
Eko Dim - 17
Eko Dim - 27
Eko Dim - 18
Eko Dim - 21
Eko Dim - 22
Eko Dim - 23
Eko Dim - 24
Eko Dim - 25
Eko Dim - 29
Eko Dim - 30
Eko Dim - 31
Back to Top
Mirandre.com logo