Geometar, Geodetski biro Beograd

Registruj se
Prijavi se
Geometar, Geodetski biro Beograd
LOKACIJE
Geodeta ili geometar je osoba koja se profesionalno bavi geodezijom. Izrađuje geodetske karte ili planove za potrebe projektovanja puteva, železnica, hidrograđevinskih objekata, uređenja naselja,... Planove pravi tako što na terenu prikuplja podatke snimanjem, detaljno premerava udaljenost između unapred određenih tačaka (kota), vrši matematičku obradu podataka, crta sliku terena u odgovarajućoj razmeri. Za potrebe merenja služi se posebnim uređajem za registrovanje, memorisanje i kodiranje podataka na terenu. Planove koje je sačinio, geometar ustupa arhitektama i građevinarima pri izgradnji objekata, službama koje utvrđuju naplatu poreza i dr. Kupujete plac i zanima Vas koji je postupak da se uknjižite kao vlasnik kupljenog placa i da fizički na terenu obeležite Vaš plac. Jednom rečju geometar nam je neophodan pri kupovini bilo kakvog imanja. Geodezija je naučna disciplina koja se bavi merenjem i prikazivanjem zemlje, njenog gravitacionog polja i geodinamičnih pojava kao: pomeranje polova, plimom i osekom, i gibanjem zemjine kore u trodimenzionalnom prostoru kroz vreme. Možemo reći da je geodezija naučna disciplina koja se bavi premerom zemljine površine, unosom podataka u katastar i prikazom te površine izradom planova i karata. Karte i planovi imaju izuzetan značaj za privredni i društveni razvitak društva, kao i strateški značaj za vojne potrebe. Takođe karte omogućavaju upoznavanje sa našom i drugim zemljama. Geografija se ne može uspešno izučavati bez karata. Zahvaljujući njima dobija se jasna predstava o geografskom položaju pojedinih kontinenata. Bez njih bi bilo nemoguće organizovano komuniciranje ljudi i prevoznih sredstava. Njihov značaj jej veliki i bez njih, bilo bi nemoguće živeti u savremenom svetu.
Back to Top