Privatna osnovna škola Montesori

Registruj se
Prijavi se

Privatna osnovna škola Montesori

OSNOVNA ŠKOLA MONTESORI

Kategorija - Privatne osnovne škole
Montesori osnovna škola je prva i jedina Montesori škola u Republici Srbiji. Škola je akreditovana od strane
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Nastava prati nastavni plan i program propisan
od strane Ministarstva prosvete, a specifičnost naše škole ogleda se u tome što se nastava ostvaruje prema
Montesori teoriji i metodologiji.

Nastavu odlikuje rad u malim grupama, što omogućuje individualan i individualizovan pristup učenicima. U nastavi se
koriste brojni specijalizovani materijali i edukativne tehnike koje podržavaju prirodan razvoj deteta. Rad se odvija u
opremljenim i bezbednim kabinetima i centrima, koji su prilagođeni dečjem uzrastu i njihovim potrebama. Specifičnost
rada po Montesori metodologiji je za mnoge roditelje važan razlog odabira naše škole, kao i adekvatan prostor,
posvećenost i stručnost prosvetnih radnika, sigurna, skladna i prijatna životna sredina. Po završetku Montesori škole,
učenici stiču pravo da se upišu u sve gimnazije i srednje stručne škole u našoj zemlji, kao i škole u inostranstvu.


Montesori osnovna škola je mesto gde učenici nisu izloženi diskriminaciji, gde se poštuje individualnost i različitost
svakog pojedinca. Veoma smo ponosni na to što naša škola nudi kvalitetan rad koji u potpunosti odgovara zahtevima
Zakona o obrazovanju. Škola aktivno prati, evaluira i analizira sopstveni rad, kako bismo utvrdili stepen do kog su
ostvareni postavljeni ciljevi i kako bismo kontinuirano unapređivali kvalitet nastave i kvalitet života svih onih koji u
njoj borave.
Privatna osnovna škola Montesori - OSNOVNA ŠKOLA MONTESORI - 2
Privatna osnovna škola Montesori - OSNOVNA ŠKOLA MONTESORI - 3
Privatna osnovna škola Montesori - OSNOVNA ŠKOLA MONTESORI - 4
Privatna osnovna škola Montesori - OSNOVNA ŠKOLA MONTESORI - 5
Privatna osnovna škola Montesori - OSNOVNA ŠKOLA MONTESORI - 6
Privatna osnovna škola Montesori - OSNOVNA ŠKOLA MONTESORI - 7

PROGRAM

Kategorija - Privatna osnovna škola
„Montesori osnovna škola“ radi po nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvete RS, a u
skladu sa zakonom o osnovnoj školi.

Školski program se u praksi sprovodi upotrebom jedistvenog Montesori metoda koji se dominantno primenjuje u
prvom ciklusu obrazovanja kako kod nas tako i u mnogim evropskim i svetskim školama danas.

Obrazovno-vaspitni rad se odvija kroz:
- Obavezne nastavne predmete
- Izborne nastavne predmete
- Ostale oblike obrazovno-vaspitnog rada
- Fakultativne vannastavne aktivnosti

Individualizovani rad

Individualizovani rad sa učenicima predstavlja kompatibilan i komplementaran sa diferencijacijom didaktički princip
kroz koji se u nastavi ostvaruju nastavni ciljevi, sadržaji, metode, odnosi i pomoć svakom učeniku pojedinačno. Kroz
individualizovani rad učeniku se omogućava da relativno samostalno i samoinicijativno uči, da razvija sopstveno
stvaralačko mišljenje, priznaje se originalnost njegove ličnosti i potpomažu njegove želje i potrebe .

Individualizovati nastavu znači orijentisati se na realne tipove učenika, uzimati u obzir realne razlike među njima,
usklađivati i varirati metode i postupke pedagoškog delovanja prema tim razlikama, pomoći učenicima da napreduju
prema vlastitom tempu i mogućnostima.

Individualizovan pristup učeniku vodi, u krajnjem cilju, ka stvaranju osećaja kod učenika da je poštovan kao ličnost,
da je kompetentan i uspešan, što povećava samopouzdanje i samopoštovanje kod učenika, čime njegovo iskustvo
vezano za učenje i stav prema učenju postaje pozitivan i stvara se želja za permanentnim obrazovanjem, a to bi bio
jedan od najvrednijih ciljeva školovanja i izgrađivanja ličnosti.

NTC

U našoj školi sprovodi se i „NTC sistem učenja" u radu sa učenicima. Nikola Tesla centar je novi program i sistem
učenja koji ukazuje na neophodnost povećanja udela neurofizioloških saznanja u formalnoj edukaciji dece. Činjenica
je da inteligencija ne zavisi samo od broja nervnih ćelija-genetski potencijal, već i od broja sinapsi među neuronima
tako da dovoljno osmišljenim i zahtevnim intelektualnim radom nedvosmisleno utičemo na razvoj inteligencije svakog
deteta.

S obzirom da „NTC sistem učenja" vrlo uspešno razvija apstraktno i asocijativno mišljenje kod učenika, on
predstavlja ujedno i prirodnu nadgradnju na Montesori metod koji učenicima najviše pomaže u usvajanju „konkretnog"
pojma.
Neki od korisnih efekata programa „NTC sistem učenja" su:
- Podiže se nivo intelektualnih sposobnosti sve dece koja učestvuju u programu;
- Sprečava se poremećaj koncentracije i pažnje, kasnije u školskom periodu (disleksija);
- Razvija se koordinacija pokreta i motorike;
- Razvija se brzina razmišljanja i zaključivanja (funkcionalno znanje);
- Sva deca imaju korist od programa, a posebno je koristan za detekciju darovite dece i podsticanje razvoja
darovitosti;
- Povećava se broj neuronskih veza, što uz specifične vežbe povećava kapacitet mozga za obradu informacija.

Od čega se NTC sistem sastoji:
- PRVA FAZA: Dodatna stimulacija razvoja sinapsi – vežbe za motoriku, grafomotoriku i akomodaciju oka.
- DRUGA FAZA: Stimulacija razvoja asocijativnog razmišljanja: nivo 1 – apstrahovanje, vizuelizacija; nivo 2.
apstraktna klasifikacija i serijacija; nivo 3. – asocijacije, muzika.
- TREĆA FAZA: Stimulacija razvoja funkcionalnog razmišljanja: 1. Zagonetne priče; 2. Zagonetna pitanja,
konvergentno razmišljanje; 3. Stimulativna pitanja, divergentno razmišljanje.

Interaktivna nastava

Pod pojmom interaktivne nastave podrazumevamo didaktički model u kome je interakcija dominantan odnos između
učesnika vaspitno-obrazovnog rada, a posebno je dominantan proces interaktivnog učenja u usvajanju sadržaja koji
su predviđeni nastavnim planom i programom.

Ovim metodama postižemo da se aktivnost preusmeri sa nastavnika na učenike, da se pomogne da učenici zajedno
uče, rešavaju zadatke i vrednuju rad.

Interaktivnom nastavom postižemo da:
- Učenik uči u toku časa
- Razvija se povoljna emocionalna klima u odeljenju koja donosi viši nivo motivacije
- Razvija se saradnja među učenicima koji ujedno uče i da preuzimaju odgovornost za rad u grupi
- Učenici se uče da usaglašavaju stavove, razmenjuju ideje, uče se modernoj komunikaciji, kako da sami koriste
medije i izvore znanja

Praćenje i napredovanje učenika

Praćenje napredovanja učenika u radu je jedan od najvažnijih zadataka u radu škole. Učenici se ocenjivanjem
motivišu da postignu što bolje rezultate.
Za praćenje napredovanja učenika koriste se i samostalni radovi učenika koji se objedinjuju u učenički portfolio.
Roditelji pored uvida u portfolio, imaju i mesečne izveštaje o radu učenika koje šaljemo na kraju svakog meseca
elektronskim putem.

U praćenje napredovanja učenika uključeni su i školski psiholog i pedagog koji vrše testiranja dece kako bi pratili
razvoj kognitivne, socijalne, emocionalne i motoričke zrelosti učenika čime se ostvaruje praćenje celokupnog
napredovanja i razvoja učenika.
Privatna osnovna škola Montesori - PROGRAM - 2
Privatna osnovna škola Montesori - PROGRAM - 3
Privatna osnovna škola Montesori - PROGRAM - 4
Privatna osnovna škola Montesori - PROGRAM - 5
Privatna osnovna škola Montesori - PROGRAM - 6
Privatna osnovna škola Montesori - PROGRAM - 7

MONTESORI PRODUŽENI BORAVAK

Kategorija - Privatni produženi boravak
U vreme kada su roditelji preangažovani svojim poslovnim obavezama, kada brz tempo života nameće često
odsustvo od kuće, ne treba zaboraviti na ritam života najbitnijih, svoje dece.

„Montessori dnevni boravak“ predviđen je za decu školskog uzrasta od prvog do četvrtog razreda državnih škola u
Beogradu, u prijatnom ambijentu koji postaje njihov drugi dom.
Pozovite, informišite se, posetite nas i obezbedite Vašem detetu siguran put ka uspehu.

Postoji mogućnost organizovanja prevoza od i do škole za učenike našeg boravka kojima se škola ne nalazi u blizini.

Ključ našeg dnevnog boravka su:
- da podstičemo osamostaljivanje učenika u učenju i radu i odgovornost u postupcima;
- bezbednost Vaše dece – podrazumeva da će Vaše dete svakog radnog dana biti preuzeto iz škole nakon redovne
nastave (prepodnevna smena ) i odvođena u školu (poslepodnevna smena) uz konstantan nadzor i praćenje
nastavnika. U samom boravku koji je funcionalno opremljen, Vaše dete će provoditi vreme sa stručnim pedagoškim
kadrom;
- uz pomoć i kontrolu pedagoških stručnjaka Vaše dete će svakodnevno izvršavati svoje radne obaveze u vidu izrade
domaćih zadataka i učenja, priprema za kontrolne, pismene vežbe i diktate, kako timski i grupno, tako i individualno;
- u odgovarajuće vreme Vaše dete će imati ručak koji podrazumeva zdrav i hranljiv obrok.
- u okviru našeg dnevnog boravka koristimo i edukativni materijal baziran na Montessori pedagogiji kako bismo kod
učenika razvijali bolju koncentraciju, razvoj motorike, preciznost, red, orijentaciju, istraživanje i samousavršavanje; •
slobodno vreme, kao važan činilac u životu svakog deteta, biće usmereno na kvalitetne sadržaje: kreativne radionice,
sportske aktivnosti, likovne i muzičke sekcije, govorno – jezičke vežbe i ostale aktivnosti koje doprinose razvoju
intelektuanih, radnih, estetskih, moralnih, fizičkih i emocionalnih kvaliteta u procesu formiranja ličnosti Vašeg deteta.

Poštujemo i učeničke autentučne potrebe, interesovanja i sklonosti;
- pohađanje časova stranog jezika koji prati nastavni, ali i vannastavni program;
- organizujemo izlete, posete muzejima i pozorišnim predstavama u cilju afirmisanja kulturnih aktivnosti, ali i učenje u
prirodi u cilju postizanja iskustvenog učenja i bolje percepcije;

„Učite svoje dete znanju, ne silom, nego igrom.“

Radno vreme boravka je od 07.00 – 18.00č
Privatna osnovna škola Montesori - MONTESORI PRODUŽENI BORAVAK - 2
Privatna osnovna škola Montesori - MONTESORI PRODUŽENI BORAVAK - 3
Privatna osnovna škola Montesori - MONTESORI PRODUŽENI BORAVAK - 5
Privatna osnovna škola Montesori - MONTESORI PRODUŽENI BORAVAK - 6
Privatna osnovna škola Montesori - MONTESORI PRODUŽENI BORAVAK - 7
Privatna osnovna škola Montesori - MONTESORI PRODUŽENI BORAVAK - 8

ZAŠTO MONTESORI OSNOVNA ŠKOLA

Kategorija - Privatne osnovne škole
Metode, oblici rada, metode i nastavna sredstva po montesori pedagogiji omogućavaju da učenici uz podsticaj
nastavnika samostalno rešavaju probleme i stiču znanja razvijajući logično mišljenje.

U Montesori osnovnoj školi učenik je kreator svog učenja i diktira svoj tempo dok je nastavnik tu da prati njegova
interesovanja i razvoj. Montesori pedagogija uči učenika da misli a ne da reprodukuje gotova znanja napamet.

Istraživanja pokazuju da učenici koji završe Montesori škole imaju viši procenat postiugnuća na testovima znanja i
testovima sposobnosti. Imaju bolju prohodnost u svim gimnazijama i univerzitetima.

Neki od uspešnih ljudi koji su završili Montesori škole su:

Larry Page - osnivač Google
Sergej Brin - osnivač Google
Jeffrez Bezos - osnivač Amazon-a
Julia Child - najpoznatiji šef kuhinje Amerike
Mark Zuckerberg- osnivač Facebook-a
Sean Parker - osnivač Napster
Bill Joy - osnivač programskih jezika Unix i Java
Bill Gates
Članovi Kraljesvke porodice Britanije
George Clooney
Paf Dedi - reper
Hur - Kraljica Jordana
Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis - američka Prva dama
Beyonce - pevačica, glumica i plesačica ...
Privatna osnovna škola Montesori - ZAŠTO MONTESORI OSNOVNA ŠKOLA - 2
Privatna osnovna škola Montesori - ZAŠTO MONTESORI OSNOVNA ŠKOLA - 3
Privatna osnovna škola Montesori - ZAŠTO MONTESORI OSNOVNA ŠKOLA - 4
Privatna osnovna škola Montesori - ZAŠTO MONTESORI OSNOVNA ŠKOLA - 5
Privatna osnovna škola Montesori - ZAŠTO MONTESORI OSNOVNA ŠKOLA - 6
Privatna osnovna škola Montesori - ZAŠTO MONTESORI OSNOVNA ŠKOLA - 7
Žanke Stokić 11 - Beograd - Senjak
011 3692980; 060 6030354; 060 6030353;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Privatna osnovna škola Montesori - 2
 • Privatna osnovna škola Montesori - 3
 • Privatna osnovna škola Montesori - 4
 • Privatna osnovna škola Montesori - 5
 • Privatna osnovna škola Montesori - 6
 • Privatna osnovna škola Montesori - 7
 • Privatna osnovna škola Montesori - 8
 • Privatna osnovna škola Montesori - 9
 • Privatna osnovna škola Montesori - 10
 • Privatna osnovna škola Montesori - 11
 • Privatna osnovna škola Montesori - 12
 • Privatna osnovna škola Montesori - 13
 • Privatna osnovna škola Montesori - 14
 • Privatna osnovna škola Montesori - 15
 • Privatna osnovna škola Montesori - 16
 • Privatna osnovna škola Montesori - 17
 • Privatna osnovna škola Montesori - 18
 • Privatna osnovna škola Montesori - 19
 • Privatna osnovna škola Montesori - 20
 • Privatna osnovna škola Montesori - 21
Privatna osnovna škola Montesori
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Senjak Žanke Stokić 11
  +381 11 3692980; +381 60 6030354; +381 60 6030353; +381 60 6030355;
Povezane prezentacije:
Back to Top
Mirandre.com logo