Termoplasting

Registruj se
Prijavi se

Termoplasting

TERMOPLASTING

TERMOPLASTING d.o.o. se bavi inženjeringom i proizvodnjom rezervoara i ostalih elemenata od
plastičnih masa spiralnim namotavanjem polietilena visoke gustine i polipropilena.

Materijali koje koristimo su polietilen visoke gustine i polipropilen.

Supstance koje se mogu skladištiti su voda, razne vrste otpada (industrijske i kućne otpadne vode-septičke jame), nafta i
ostale hemijske supstance.

Koriste se u raznim privrednim granama: poljoprivredi, hemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, industriji
prerade otpadnih voda, u medicinske i naučne svrhe…

Proizvodimo rezervoare u standardnim dimenzijama i oblicima ali i po zahtevu kupca.
Termoplasting - TERMOPLASTING - 1
Termoplasting - TERMOPLASTING - 1
Termoplasting - TERMOPLASTING - 1
Termoplasting - TERMOPLASTING - 1
Termoplasting - TERMOPLASTING - 1
Termoplasting - TERMOPLASTING - 1

USLUGE

Pored širokog proizvodnog programa, preduzeće Termoplasting se bavi i uslužnim zavarivanjem plastičnih masa,
lepljenjem kompozitnih materija i montažom GRP/FRP elemenata. Tipovi zavarivanja koje izvodimo, kako u našim
proizvodnim pogonima tako i na terenu su diskontinualnim, kontinualnim elektro-ekstruzionim postupkom, elektrofuzionim
i čeonim zavarivanje cevi velikog prečnika.

Zavarivači su atestirani po EN13067. Osoblje zaduženo za vizuelno-dimenzionu kontrolu poseduje sertifikat po EN473,
EN970, ISO9712. Složene zavarene konstrukcije propisuje inženjer zavarivanja IWE/EWE.
Partnerske kuće u oblasti zavarivanja i ispitivanja materijala su VTI, Institut GOŠA i Zavod za zavarivanje iz Beograda.
Termoplasting - USLUGE - 1
Termoplasting - USLUGE - 1
Termoplasting - USLUGE - 1
Termoplasting - USLUGE - 1
Termoplasting - USLUGE - 1
Termoplasting - USLUGE - 1

VERTIKALNI I HORIZONTALNI REZERVOARI

Proizvodimo rezervoare u standardnim dimenzijama i oblicima, kapaciteta od 250lit. do 10.000lit, ali i po zahtevu kupca.

Plastični rezervoari se mogu izrađivati u različitim oblicima i orijentacijama, što zavisi od namene. Poklopci i dno
rezervoara su takođe različitih oblika i dimenzija zavisno od primene. Za brzo pražnjenje rezervoara se koristi konusno
dno na vertikalnom rezervoaru dok se za samo skladištenje supstance može koristiti najjednostavniji cilindrični rezervoar
sa ravnim dnom.

Za specijalne namene skladištenja i transporta opasnih hemijskih supstanci se izrađuju posebni rezervoari sa duplim
zidom i sistemom za signalizaciju curenja supstance.
Termoplasting - VERTIKALNI I HORIZONTALNI REZERVOARI - 1
Termoplasting - VERTIKALNI I HORIZONTALNI REZERVOARI - 1
Termoplasting - VERTIKALNI I HORIZONTALNI REZERVOARI - 1
Termoplasting - VERTIKALNI I HORIZONTALNI REZERVOARI - 1
Termoplasting - VERTIKALNI I HORIZONTALNI REZERVOARI - 1
Termoplasting - VERTIKALNI I HORIZONTALNI REZERVOARI - 1

SISTEMI ZA SAKUPLJANJE I ODVOĐENJE VODA

DETENZIONI REZERVOAR
Rezervoar za odvođenje je privremeno skladištenje viška voda. Rezervoar za sakupljanje voda kao skladišni rezervoar
takođe skladišti kišnicu, ali je ovo skladištenje dugotrajnije. U stvari, voda u rezervoaru obično ostaje neodređeno dugo,
sa izuzetkom vode koja ispari. Ovo se značajno razlikuje od odvodnog rezervoara gde se voda odliva obično odmah po
završetku najačeg kišnog udara, ponekad i za vreme padanja kiše.

RETENZIONI REZERVOAR
Rezervoar za sakupljanje voda, podrazumeva da se voda čuva na duže vreme.
Termoplasting - SISTEMI ZA SAKUPLJANJE I ODVOĐENJE VODA - 1
Termoplasting - SISTEMI ZA SAKUPLJANJE I ODVOĐENJE VODA - 1
Termoplasting - SISTEMI ZA SAKUPLJANJE I ODVOĐENJE VODA - 1
Termoplasting - SISTEMI ZA SAKUPLJANJE I ODVOĐENJE VODA - 1
Termoplasting - SISTEMI ZA SAKUPLJANJE I ODVOĐENJE VODA - 1
Termoplasting - SISTEMI ZA SAKUPLJANJE I ODVOĐENJE VODA - 1

SEPTIČKE JAME

Septičke jame mogu biti:
- neprotočne
- protočne/prelivne: odvod iz protočnih/prelivnih septičkih jama u površinske vode nije dozvoljen, ali ih možemo odvesti u
zemlju putem drenažnih kanala, ukoliko pri tome nisu ugroženi izvori vode. Mogu biti naknadno spojene sa istim ili sličnim
tankovima i sa kanalizacionim vodom.

Prednosti ovakvog rešenja septičkih jama su:
- Apsolutna nepropusnost
- Otpornost na uticaj podzemnih voda
- Jednostavno postavljanje
- Abrazivno i korozivno otporni
Termoplasting - SEPTIČKE JAME - 1
Termoplasting - SEPTIČKE JAME - 1
Termoplasting - SEPTIČKE JAME - 1
Termoplasting - SEPTIČKE JAME - 1
Termoplasting - SEPTIČKE JAME - 1
Termoplasting - SEPTIČKE JAME - 1

MALA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Termoplasting mala postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su bio – hemijski sistemi prečišćavanja. Sva otpadna
voda se usmerava direktno u postrojenje za prečišćavanje bez prethodnog posebnog pred-prečišćavanja. Prečišćena
voda potom odlazi, ili se ispumpava do mesta odlaganja.

Postrojenje za prečišćavanje je opremljeno sistemom samokontrole a može se poručiti i sa GSM daljinskim upravljačem.
Postrojenje za prečišćavanje odmah je spremno za instaliranje i isporučuje se već spremno da se poveže i stavi u
upotrebu. U saradnji sa češkom firmom FORTEX-AGS proizvodimo kompaktne male uređaje za prečišćavanje otpadnih
voda.

Uređaji za prečišćavanje otpadnih voda ABP FORTERRA
Prečistači otpadnih voda sa oznakom ABP (Aktivacioni Biološki Prečistač) FORTERRA, su namenjeni za 1-750
ekvivalentnih stanovnika. Konstruisani su kao kompaktni sistem u PEHD rezervoarima, namenjeni za čišćenje fekalnih
voda filtriranih na potpuno biološki nacin.
Termoplasting - MALA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - 1
Termoplasting - MALA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - 1
Termoplasting - MALA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - 1
Termoplasting - MALA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - 1
Termoplasting - MALA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - 1
Termoplasting - MALA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - 1

ŠAHTOVI

Vodomerni šahtovi
Vodomerni šaht je kompaktna celina koja, sem svoje vodone-propusnosti, ima i termoizolacinu ulogu prema
vodomernoj instalaciji. Šaht je statički stabilan, postavlja se u pripremljenu košuljicu sitnog peska i na dubinu zavisno
od instalacije. Potom se vrši zasipanje i sabijanje peska oko šahta.

Šahtovi za kišnu i fekalnu kanalizaciju
Revizioni šahtovi omogućavaju pristup do kanalizacionog voda, njegovu kontrolu, čišćenje i održavanje. Zbog male
mase i mogućnosti spajanja elemenata na licu mesta, manipulacija i transport tj. postavljanje i montaža ovakvih
šahtova je krajnje jednostavna. Šaht je 100% napravljen od polietilena visoke gustine što mu omogućava niz prednosti
u odnosu na konvencionalne betonske šahte. Kod svih izvedbi, šaht se izdiže iznad maksimalnog nivoa podzemne
vode. Prema visini podzemne vode određene su mase opteživača. Zavisno od zahteva naručioca, moguća je posebna
proizvodnja šahtova po našoj ili Vašoj tehničkoj dokumentaciji.

Prepumpni šahtovi
Prepumpni šahtovi koriste se u sredinama gde gravitaciono oticanje vode nije moguće zbog konfiguracije terena (bez
nagiba ili ispod nivoa glavnog cevovoda). Otpadne vode iz domaćinstva se skupljaju u šahtu. Nakon što se otpadna
voda u šahtu nakupi do određene visine, potapajuća pumpa za fekalne otpadne vode je ispumpa u kanalizacioni vod.
Nepovratni ventil ne dozvoljava vraćanje otpadne vode nazad u šaht niti bilo kakav uticaj podzemnih voda na ispravan
rad.
Termoplasting - ŠAHTOVI - 1
Termoplasting - ŠAHTOVI - 1
Termoplasting - ŠAHTOVI - 1
Termoplasting - ŠAHTOVI - 1
Termoplasting - ŠAHTOVI - 1
Termoplasting - ŠAHTOVI - 1

PLASTIČNI PONTONI I PLUTAJUĆI MOLOVI

Pontonski segmenti za marine su jednostavni za konfigurisanje pristana i marina. Jednostavno se vrši izmena njihovog
rasporeda zavisno od okolnosti u marini. Svi plutajući elementi su spojeni galvanizovanim elementima. Plastični pontoni
poseduju pregradne komore. Po zahtevu naručioca unutrašnjost plovaka se može napuniti polistirenskom penom koja će
zadržati eventualni prodor vode usled oštećenja plovka ili pontona.


Pontonski segmenti su izradjeni od čvrstih polietilenskih cevi- plastični pontoni, dodatno ukrućene konstrukcije sa
unutrašnjim pregradama i gazišnim ramom. Ovakav način izrade zadovoljava stabilnost i plovnost doka po uputstvima JR
za izradu ovakvih proizvoda. Maksimalni dozvoljeni gaz za cilindrične plovke ne sme preći polovinu prečnika pontona.
Termoplasting - PLASTIČNI PONTONI I PLUTAJUĆI MOLOVI - 1
Termoplasting - PLASTIČNI PONTONI I PLUTAJUĆI MOLOVI - 1
Termoplasting - PLASTIČNI PONTONI I PLUTAJUĆI MOLOVI - 1
Termoplasting - PLASTIČNI PONTONI I PLUTAJUĆI MOLOVI - 1
Termoplasting - PLASTIČNI PONTONI I PLUTAJUĆI MOLOVI - 1
Termoplasting - PLASTIČNI PONTONI I PLUTAJUĆI MOLOVI - 1

GRAVITACIONI SEPARATORI ULJA

Gravitacioni separatori ulja su izradjeni od plastičnih masa i u skladu sa SRPS EN858-1 i SRPS EN858-2.

Naše proizvode prati kompletna tehnička dokumentacija sa važećim atestima i stručnim mišljenjima

Gravitacioni separatori ulja i ostalih supstanci lakših od vode proizvode se u zapreminama od 500lit do 10.000lit. Primenu
su našli na benzinskim pumpama, poljoprivrednim farmama, praonicama automobila i svuda gde je moguće oticanje
zaprljane i masne vode u prirodu i kišnu kanalizaciju.

Rade na principu razlike specifičnih težina tečnosti. Količinu izdvojenog ulja treba kontrolisati jednom mesečno. Ulje, koje
se skuplja u separatoru, potrebno je ukloniti još pre nego što debljina sloja bude veća od 400mm. Debljina sloja se meri
sa ugrađenom mernom letvom. Čišćenje separatora izvodi za to ovlašćeni servis ili preduzeće.
Termoplasting - GRAVITACIONI SEPARATORI ULJA - 1
Termoplasting - GRAVITACIONI SEPARATORI ULJA - 1
Termoplasting - GRAVITACIONI SEPARATORI ULJA - 1
Termoplasting - GRAVITACIONI SEPARATORI ULJA - 1
Termoplasting - GRAVITACIONI SEPARATORI ULJA - 1
Termoplasting - GRAVITACIONI SEPARATORI ULJA - 1

PLASTIČNE KACE

Koriste se za fermentaciju voća, skladištenje vode, stočne hrane, zimnice i ostalih neagresivnih supstanci.

Plastične kace su lagane, dugotrajne i jednostavne za upotrebu i održavanje. Otporne su na sve atmosferske uticaje.

Priključci, poklopci i drugi elementi se rade po zahtevu kupca.
Termoplasting - PLASTIČNA BURAD - 1
Termoplasting - PLASTIČNA BURAD - 1

SISTEMI ZA SAKUPLJANJE KIŠNICE

- Na postojeći sistem odvoda vode sa krova, postavlja se mreža za mehaničko odvajanje krupnih nečistoća ( lišće, granje,
led…)
- Postojećim cevima (olukom) ili njihovom naknadnom ugradnjom, voda se dovodi do filtera za mehaničko prečišćavanje
(šljunak razne granulacije, zeolit…)
- Cevovodom se tako prečišćena voda odvodi do rezervoara, koji može biti ukopan, horizontalni ili vertikalni
- Pumpom se voda iz rezervoara razvodi do potrošača
- Višak vode se preko prelivnog cevovoda odvodi iz rezervoara
Ostružanjski put 27 - Osečina -
060 3999787; 063 252714; 061 3300951;
Pitaj TERMOPLASTING
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Termoplasting
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
Termoplasting - 29
Termoplasting - 35
Termoplasting - 2
Termoplasting - 30
Termoplasting - 3
Termoplasting - 24
Termoplasting - 22
Termoplasting - 18
Termoplasting - 4
Termoplasting - 5
Termoplasting - 6
Termoplasting - 8
Termoplasting - 9
Termoplasting - 10
Termoplasting - 11
Termoplasting - 12
Termoplasting - 13
Termoplasting - 14
Termoplasting - 15
Termoplasting - 38
Termoplasting - 16
Termoplasting - 39
Termoplasting - 7
Termoplasting - 17
Termoplasting - 19
Termoplasting - 20
Termoplasting - 21
Termoplasting - 40
Termoplasting - 23
Termoplasting - 25
Termoplasting - 26
Termoplasting - 27
Termoplasting - 28
Termoplasting - 31
Termoplasting - 32
Termoplasting - 33
Termoplasting - 34
Termoplasting - 37
Termoplasting - 41
Back to Top
Mirandre.com logo