Mirandre

Registruj se
Prijavi se

Zašto su praktični i važni plastični rezervoari

Upotreba plastičnih rezervoara veoma je široka. Materijal od koga su napravljeni ima veoma dobre karakteristike i pogodan je za skladištenje i transportovanje različitih supstanci. Takođe, plastika se lako oblikuje, tako da to pojednostavljuje sami izradu. Gde se koriste i kako se dele plastični rezervoari?

Pojam rezervoar asocira nas na neku posudu veće zapremine koja se koristi za skladištenje raznih tečnosti. Tako bi se rezervoari mogli definisati. Ali rezervoara ima raznih, a kada je reč o materijalu od kog su napravljeni jedan od veoma praktičnih i primenjivih je plastika. Upravo plasticni rezervoari našli su svoju široku primenu u raznim granama industrija, ali i u poljoprivredi, kao i u infrastrukturi manje urbanih sredina. Oni mogu biti različitih kapaciteta, a u zavisnosti od njihove namene određene su i neke njihove druge karakteristike. U mnogim slučajevima plastični rezervoari nemaju alternativu, jer rezervoar izrađen od nekog drugog materijala ne bi mogao imati neophodna svojstva kada je čvrstoća, izdržljivost, zaštita od spoljnih uticaja (svetlost, toplota, vlaga), kao i otpornost na reagovanjem sa sadržajem koji treba uskladištiti. Kao i svi drugi rezervoari i plastični rezrvoari imaju svoju podelu. Osnovna podela nije po litraži ili po nameni, već je interesantno da se ona vrši prema obliku, tj. položaju. Ali, iako je to osnovna podela, ona je ipak nastale od različitih potreba koje diktira upravo njihova namena.

Blog ilustracija: Zašto su praktični i vazni plastični rezervoari


Foto: Mirandre
Kako se dele plastični rezervoari

Dakle, osnovna podela plastičnih rezervoara je na vertikalne plastične rezervoare i na horizontalne plastične rezervoare. Oni imaju različitu primenu. Jasno je da je za u nekim slučajevima pogodnije da rezervoar bude u horizontalnom položaju, dok u drugim vertikalna pozicija bolje odgovara primeni. Razlozi su razni i mogu biti lakše pražnjenje, prirodni zagrevanje ili punjenje rezervoara bez poklopca.

Vertikalni plastični rezervoari

Dakle da detaljnije objasnimo upotrebu i primenu vertikalnih plastičnih rezervoara. Oni mogu biti sa ili bez poklopca Oni su znatno više prisutni u poljoprivredi nego u drugim granama industrije. Pored ove upotrebe oni se takođe koriste i u poljoprivredi. U vertikalnim plastičnim rezervoarima skladišti se voda koja se može koristi za napajanje stoke ili za navodnjavanje poljoprivrednih kultura, ali i pijaća voda. To nije njihova jedina primena u poljoprivredi. Naime, vertikalni rezervoari pogodni su i da se u njima drži stočna hrana. Plastika je materijal u kome se može privremeno uskladištiti i alkohol. U proizvodnji rakije, u vertikalne rezervoare odlaže se komina. Takođe, komina se može u njima ostavljati i u procesu proizvodnje maslinovog ulja.

Horizontalni plastični rezervoari

Horizontalni plastični rezervoari imaju višestruku primenu. Njihova položena pozicija adekvatna je za njihovu primenu. Njihov horizontalni položaj omogućava da se lakše pune ako nemaju poklopac, a to je upravo opis njihove primene za prikupljanje kišnice u sredinama u kojima je to značajno, kao što su neka zabačena vikend naselja ili izolovane kuće u divljini gde ne postoji infrastrukturna mreža vodovoda i kanalizacije. Osim ove primene, oni su našli i široku upotrebu u domaćinstvima. U seoskim sredinama gde se koristi nafta kao pogonsko gorivo za poljoprivredne mašine, ona se bezbedno može držati u plastičnim rezervoarima koji su za to predviđeni. Negde se za grejanje i dalje koristi lož-ulje za čije čuvanje se takođe mogu koristiti horizontalni plastični rezervoari.

Plastični rezervoari za skladištenje hemikalija

Inače, to nije sve što se tiče primene, već su navedeni samo neki od primera. Interesantna je primena plastičnih rezervoara u slučajevima kada su oni jedina opcija, a to je na primer za skladištenje nekih opasnih hemijskih supstanci. Tada su oni izrađeni od plastike posebne debljine i čvrstoće kako ne bi došlo do pucanja ili curenja opasnih materija.

Bezbednost plastičnih rezervoara

Kada je reč o bezbednosti plastičnih rezervoara, tu govorimo o raznim nivoima zaštite. Pre svega misli se i na bezbednost okoline ukoliko se u rezervoaru drži neka tečnost koja bi bila opasna po okolinu i živi svet u slučaju da bi nekontrolisano iscurela. Međutim, misli se i na bezbednost kada je u pitanju sam sadržaj, odnosno njegovo čuvanje od štetnih spoljašnjih uticaja koji bi eventualno naručili njegovu strukturu ako bi došlo do kontakta sa spoljno sredinom ili ako bi svetlost nepovoljno delovala na samu materiju koja je uskladištena. Tu ima više aspekata o kojima treba voditi računa. Na svu sreću, plastika je takav materijal da se lako oblikuje i modifikuje tako da je moguće od nje napraviti razne modele rezervoara koji bi zadovoljili svaku specifičnu potrebu. Isto tako, kako bismo bili sigurni da smo neku opasnu hemikaliju adekvatno izolovali od okoline u cilju da je transportujemo, postoje i rezervoari sa duplim zidom. Kako je već napomenuto, plastika se lako oblikuje i to je njena velika prednost. Zato je ona našla široku primenu. Inače plastični rezervoari sa duplim zidom mogu imati još jedan zaštitni element, a to je da budu opremljeni indikatorom za curenje koji će jasno signalizirati u slučaju da dođe do oštećenja zidova rezervoara i curenja sadržaja.

Praktičnost oblika plastičnih rezervoara

Već smo napomenuli da rezervoari od plastike mogu imati različit položaj, ali oni takođe mogu imati i različite oblike. Naime, kada je potrebno da se lakše i brže prazne, onda je logično da se njihovo dno modifikuje tako da bude konusnog oblika. Međutim, ako je njihova osnovna namena da se u njima nešto skladišti i drži, bez potrebe da se taj sadržaj u nekom procesu mora brzo isprazniti, onda je mnogo jednostavnije da dno vertikalnog rezervoara bude ravno kako bi on bio stabilan. Oblici su veoma često cilindrični, ali oni mogu biti i četvrtasti sa blago zaobljenim ivicama.

Zapremina plastičnih rezervoara

I na kraju da se osvrnemo i na veličinu, tj. na zapreminu rezervoara od plastike. Sama reč rezervoar asocira na nešto što je veliko. To nisu posude i burad, već nešto po prirodi veće. Zapremina ili litraža rezervoara koji su u ponudi kod nas na tržištu takva je da oni zadovoljavaju sve potrebe industrije i poljoprivrede u slučajevima u kojima se oni koriste. Konkretno, plastični rezervoari kod nas na tržištu imaju zapreminu koja se kreće od 250 l do 10 000 l. Postoje unapred napravljeni modeli, a proizvođači nude mogućnost naručivanja nestandardnih veličina, kao i izradu novih modela po specifičnoj želji kupca. Da bi se ovo postiglo mora da postoji i opravdana količina.

Na kraju da zaključimo da su plastični rezervoari veoma praktični i da imaju svoju široku primenu. Ako su Vam potrebni u poljoprivredi ili u sopstvenoj industrijskoj proizvodnji, nabolje je da se za njihovu nabavku obratite nekoj od naši renomiranih kompanija koje se već duži niz godina bave njihovom prodajom ili proizvodnjom.
M. K.
Back to Top