GU BKS

Registruj se
Prijavi se

GU BKS

GU BKS

Gru­pacija predu­zeća Gretsch­-Unitas se sastoji od preko 50 Druš­tava za pro­izvodnju i dis­tribuciju u 35 zemalja. Pod
međuna­r­odno vodećim markama GU (građevinski okovi), BKS (brave, sis­temi zak­ljučavanja) i FERCO (građevinski
okovi) Vam nude "prednost sa sis­temom".

Pro­izvodimo i dis­tri­bui­ramo otprilike 30.000 artikala iz područja tehnike pro­zora i vrata, automatskih sis­tema ulaznih
vrata, kao i sis­tema za upra­vljanje objektima koji mogu bez pro­blema međus­obno da se kombinuju. Sa oko 3.700
zapo­s­lenih i tra­dicijom dužom od 100 godina, Gru­pacija GU ne razvija samo pojedi­načne pro­izvode, već i individualna
celokupna rešenja za velike pro­jekte. Zajedno sa arhitektima, pro­jekt­antima i pro­izvođačima sis­tema pro­fila se stva­
raju usklađeni spojevi vizionarske arhitekture i inova­tivne tehnike.

Porodično predu­zeće koje je 1907. osnovao Viktor Greč danas vode braća Julius i Mihael von Reš.
GU BKS - GU BKS - 2
GU BKS - GU BKS - 3
GU BKS - GU BKS - 4
GU BKS - GU BKS - 5
GU BKS - GU BKS - 6
GU BKS - GU BKS - 7

TEHNOLOGIJA PROZORA GU BKS

Kod predu­zeća GU Vam stoji na ras­po­laganju sve što je pot­rebno za pome­ranje ili osigu­ravanje pro­zora i balkonskih
vrata. Za sve mate­rijale rama i sve vrste ugradnje. U to su uključeni i svi važni delovi opreme – i naravno naša poz­
nato dobra usluga.

Okovi za fasadu
U velikim svetskim metro­po­lama nas­taju novi stambeni objekti. U to spa­daju ostak­ljene fasade sa brojnim funkcijama
i najvećim zahtevima za dizajn. Gretsch­-Unitas omogućuje ova pro­čelja vazdušnog osećaja sta­novanja pomoću
individualnih rešenja za fasade.

Okretno-nagibni okovi
Kao jedan od međuna­r­odnih tržišnih lidera za tehno­logiju pro­zora i vrata, Gru­pacija predu­zeća Gretsch­-Unitas je kom­
pe­tentan partner za okretno-nagibne okove. Pro­gram okretno-nagibnih okova nudi estetska kompletna rešenja koja
mogu univer­zalno da se pri­menjuju.

Paralelni klizno-nagibni okovi
Naši paralelni klizno-nagibni okovi Vam - na osnovu inova­tivne tehno­logije kolica i nove ulazne krivine - garan­tuju izu­
zetno jedno­s­tavnu, preciznu funkcio­nal­nost, čak i pri velikim težinama.

Paralelni klizni okovi
Bezbedno i pro­pisno rukovanje i pro­laženje kroz vrata je već zaga­ran­tovano funkcijom sis­tema okova. Kod ovog sis­
tema ne može da se desi pogrešno rukovanje.

Klizno-preklopni okovi
Klizno-preklopni okovi Gru­pacije GU su ras­po­loživi za sve uobičajne drvene, plas­tične, drveno-alumi­nijumske i alumi­
nijumske pro­file. Možete da povežete do sedam preklopnih krila po jednoj šemi i da ih otvo­rite bez napora. Spojevi sa
tlom bez prepreke zaokružuju pro­gram.

Podizni-klizni okovi
Podizno-klizni okovi Gru­pacije GU su pogodni za pro­zore i balkonska vrata od drveta ili plas­tike, kao i od metala. Uz
to Vas očekuje i posebno rešenje za delimično pro­ve­travanje, odgova­rajući pragovi, kao i opcioni ogra­ničivač brzine.

Zakretni okovi
Kod Gru­pacije GU Vam stoje na ras­po­laganju ide­alni zakretni okovi: pet zakretnih ležajeva koji mogu da se pričvrste
zavrtnjima ili glođu i cen­tralni zatva­rači koji su optimalno pri­lagođeni mate­rijalu rama, pokrivaju sve uobičajene pri­
mene – čak i posebne formate.

Ver­tikalno-rota­cioni okovi
Sve što Vam je pot­rebno: dva pro­kretna okova sa sigur­nosnom, podesivom kočnicom krila i cen­tralnim zak­
ljučavanjem koje je optimalno pri­lagođeno mate­rijalu rama. Preokretni prozor ili preokretna vrata mogu da se aktivi­raju
na bočnom ili donjem pro­filu krila.

Ručice
Za čistu krea­tivnu liniju u celoj kući – od pro­zorske ručice, preko ručica za ter­asne elemente i garnitura za uske
ramove, pa sve do kvaka vrata. U svakom tipu zgrade može da se preduzme univer­zalna pri­mena.

Sis­temi otva­ranja svet­lar­nika
Sis­temima otva­ranja svet­lar­nika Gru­pacije GU možete da pokrenete nepristu­pačne svet­lar­nike od plas­tike, drveta ili
metala. Posebno su eko­no­mični jer jednim pogonom može da se upra­vlja većim brojem krila.

Uređaji za odvođenje dima i toplote / pri­rodni uređaji za odvođenje dima i toplote i sis­temi za pro­ve­
travanje

Uređaji za odvođenje dima i toplote Gru­pacije GU Vam nude individualna rešenja u skladu sa Vašim pot­rebama za
sigurno i brzo odvođenje dima u slučaju požara. Elektromo­torni pogonski sis­temi i sis­temi za otva­ranje omogućuju
svakod­nevno pro­ve­travanje.

Ručni sis­temi pro­ve­travanja
Zdrava klima u pros­to­riji je osnova za higijenu i prijatan osećaj. Pro­zorski ven­ti­la­tori Gru­pacije GU Vam pomažu da
izbe­g­nete vlagu i stva­ranje gljivica. Oni mogu individualno da se pri­lagode datim okol­no­stima.

Pragovi
Ovako zaista štedite energiju za grejanje kod balkonskih vrata i velikih kliznih ele­me­nata: toplotno odvojeni pragovi
koji imaju ser­ti­fikat CE za novogradnju ili renovi­ranje i skoro sve sis­teme pro­fila.

Oprema za građevinske okove
Od tehno­logije pričvršćenja do tehnolgije stak­ljenja, od alumi­nijumskih pro­zorskih daski do zaštnih kanala za kišu:
ovde se nalaze pro­izvodi za izgradnju i ugradnju pro­zora i pro­zorskih okova.
GU BKS - TEHNOLOGIJA PROZORA GU BKS - 2
GU BKS - TEHNOLOGIJA PROZORA GU BKS - 3
GU BKS - TEHNOLOGIJA PROZORA GU BKS - 4
GU BKS - TEHNOLOGIJA PROZORA GU BKS - 5
GU BKS - TEHNOLOGIJA PROZORA GU BKS - 6
GU BKS - TEHNOLOGIJA PROZORA GU BKS - 7

TEHNOLOGIJA VRATA GU BKS

Gru­pacija GU Vam nudi sve da bi se osigu­rala bespre­korna kombi­n­acija funkcija za komforne i bezbedne funkcije
vrata: veliki izbor pro­izvoda, tehničke inovacije, prvoklasni kvalitet i opsežnu uslugu. U to je naravno uključeno i
stručno save­tovanje – kod teških zadataka je dovoljan poziv i možete da se oslonitie na našu podršku.

Usadne brave
Od panik-brave za eva­ku­aciona vrata, prema EN 179 / EN 1125, do jedno­s­tavne usadne brave, prema DIN 18251:
ovde možete da kupite pravilnu bravu praktično za svaki slučaj pri­mene.

Više­struko zab­ravljivanje
Više­struko zab­ravljivanje Gru­pacije GU za veću bezbednost! Instali­ranje "bezbednosti" na spoljna vrata ili vrata na
fasadi je tako jedno­s­tavno: svjedenno je da li su vrata od drveta, čelika, alumi­nijuma ili PVC-a – više­strukim zab­
ravljivanjem SECURY dobijate sig­ru­nosni sistem koji je individualno usklađen sa ulazom.

Sis­temi zak­ljučavanja
Nezavisno od toga, da li pla­ni­rate savre­meni sistem zak­ljučavanja ili želite da osigu­rate pojedi­načna vrata, BKS-ovi
sis­temi zak­ljučavanja uvek odgova­raju. Meha­nički ili meha­tro­nički ili elek­tro­nički cil­indri, odnosno njihova kombi­n­acija
u sis­temu pružaju individualna, eko­no­mična, komforna rešenja.

Okovi za vrata
Za Vaša vrata od drveta, čelika, alumi­nijuma ili PVC-a dobijate mnoštvo kvaka, potisnih letvi i potisnih panik-letvi.
Takođe i za eva­ku­aciona vrata, odnosno kao zaštitni okovi za ulazna vrata stana i vrata obje­kata.

Zatva­rači vrata
Sa automatima za vrata Gru­pacije GU otvorene su Vam sve mogućnosti – zahvaljujući različitim mogućno­stima
podešavanja i veličinama sile zak­ljučavanja. Ovde ćete osim toga pro­naći i uređaje za zadržavanje vrata u otvor­enom
položaju koji zadržavaju vrata i koji se samo­stalno zatva­raju samo u slučaju požara.

Elek­trični otva­rači vrata
Kod serije eke­tričnih otva­rača vrata Gru­pacije GU možete pomoću malog broja sas­tavnih delova da ostvo­rite sve
izvedbe uobičajene na tržištu. Oni odgova­raju skoro svakom sis­temu pro­fila – čak i bez žleba na rubu pro­fila.

Rešenja za sistem eva­ku­acionih vrata
Pot­rebna Vam je sistem vrata za eva­ku­aciju, čije su kompo­nente međus­obno usklađene, koji se lako mon­tira i pušta
u rad? Dobro došli kod Gru­pacije GU i naših panik-brava, upra­vljanja vratima za eva­ku­aciju, elek­tričnog zab­ravljivanja
i kliznih vrata za eva­ku­aciju.

Kontrolni sis­temi pristupa
Bilo da je reč o pojedi­načnom kontroli­sanom ulazu na jednim vratima ili o kontroli pristupa za velike objekte sa
stotinama vrata: sis­temima BU BKS access, GEMOS­ access ili GEMOS­ access compact ste odlično opremljeni.

Oprema za građevinske okove
Od automatskih zap­tivki za vrata do tehno­logije stak­ljenja, od hemijskih pro­izvoda za građevinarstvo do šarki za
vrata: ovde ćete pro­naći pro­izvode visokog kvali­teta za gradnju i ugradnju vrata i okova za vrata.

Šarke za vrata
Na dizajn vrata između ostalog značajno utiče kon­strukcija vrata, a time i vrsta izab­ranog okova vrata. GU nudi
rešenja za okov od skrivenog okova pa do valjkastih okova na raznim površinama.

Pragovi
Ovako zaista štedite energiju za grejanje kod ulaznih vrata: toplotno razdvojeni pragovi za novogradnju i obnovu i
skoro sve sis­teme pro­fila.
GU BKS - TEHNOLOGIJA VRATA GU BKS - 2
GU BKS - TEHNOLOGIJA VRATA GU BKS - 3
GU BKS - TEHNOLOGIJA VRATA GU BKS - 4
GU BKS - TEHNOLOGIJA VRATA GU BKS - 5
GU BKS - TEHNOLOGIJA VRATA GU BKS - 6
GU BKS - TEHNOLOGIJA VRATA GU BKS - 7

AUTOMATSKI SISTEMI ULAZNIH VRATA GU BKS

Radujemo se što Vas zanima naša bogata ponuda automatskih vrata i stak­lenih pregradnih kliznih zidova za skoro
sva područja pri­mene. Za šta god da se odlučite – mi ćemo Vam pružiti podršku sa našom poz­natom sveo­b­uhvatnom
uslugom: od crteža speci­fičnih za objekt preko mon­taže i puštanja u rad, pa sve do veoma ras­pro­st­ranjene mreže
servisa.

Klizna vrata
Pored naših pro­ve­renih kliznih vrata nudimo Vam ver­zije za težine krila do 200 kg, tele­s­kopske varijante te, kao i
kružna i ugaona klizna vrata. Sva se otva­raju, t.j. zatva­raju brzo i pouzdano.

Pogoni okretnih vrata
Ako želite da automa­tizujete okretna vrata, na pravom ste mestu. Pomoću naših pogona okretnih vrata možete da
automa­tizujete izlazna vrata i unut­rašnja vrata ili pro­tivpožarna vrata i pro­tivdimna vrata. Gradnja bez prepreka je
svuda moguća.

Roti­rajuća vrata
Izrađujemo optimalna roti­rajuća vrata prema Vašim individualnim željama: to su često ručna ili automatska roti­rajuća
vrata u finom ramu alumi­nijumske kon­strukcije, kod rep­rezenta­tivnih ulaza pot­puno ostak­ljena ver­zija i pro­st­rano roti­
rajuća vrata kod visoke frekvencije pro­laženja.

Pojedi­načni kontrolni ulaz
Reguli­sati pristup zgradi firme ili preus­me­riti velike grupe ljudi: GU Automatic nudi odgova­rajuće i vizuelno prijatno
rešenje.

Stak­leni pregradni klizni zidovi
Našim stak­lenim pregradnim kliznim zidovima u istoj meri ostva­rujete trans­parentnost i odvajanj. Ručno pomični ele­
menti i ele­menti sa motornim pogonom Vam nude sve mogućnosti.
GU BKS - AUTOMATSKI SISTEMI ULAZNIH VRATA GU BKS - 2
GU BKS - AUTOMATSKI SISTEMI ULAZNIH VRATA GU BKS - 3
GU BKS - AUTOMATSKI SISTEMI ULAZNIH VRATA GU BKS - 4

SISTEMI ZA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA

Sis­temi za upra­vljanje objektima omogućuje efiksano i smis­leno međus­obno povezivanje različitih sis­tema i sis­tema iz
područja bezbednosti, kom­u­nika­cije i medi­jske tehnike. Sis­temi za upra­vljanje objektima, nezavisno od pro­izvođača,
Vam omogućuju povezivanje sa brojnim sis­temima, čime se Vašim klijentima nudi visok stepen slobode pri odlučivanju,
flek­si­bil­nosti i zaštiti investicije.

Sis­temi za upra­vljanje objektima GEMOS­
Preko 400 interfejsa i preko 500 pos­tavljenih sis­tema: sa GEMOSOM kao vodećim pro­izvodom na tržištu i u tehno­logiji
dobijate sistem za upra­vljanje objektima koji inte­griše sve tehničke uređaje na cen­tralnu površinu kojom se jedno­s­tavno
upra­vlja.
GU BKS - SISTEMI ZA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA - 2
GU BKS - SISTEMI ZA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA - 3
GU BKS - SISTEMI ZA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA - 4
Ugrinovački put 99c - Beograd - Zemun
011 2098500;
Pitaj GU BKS
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
GU BKS
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Zemun Ugrinovački put 99c +381 11 2098500
GU BKS - 2
GU BKS - 3
GU BKS - 4
GU BKS - 5
GU BKS - 6
GU BKS - 7
GU BKS - 8
GU BKS - 9
GU BKS - 10
GU BKS - 11
GU BKS - 12
GU BKS - 13
GU BKS - 14
GU BKS - 15
GU BKS - 16
GU BKS - 17
GU BKS - 18
GU BKS - 19
GU BKS - 20
GU BKS - 21
GU BKS - 22
GU BKS - 23
GU BKS - 24
GU BKS - 25
GU BKS - 26
GU BKS - 27
GU BKS - 28
GU BKS - 30
GU BKS - 31
GU BKS - 32
GU BKS - 33
GU BKS - 34
GU BKS - 35
GU BKS - 36
GU BKS - 37
GU BKS - 38
GU BKS - 39
GU BKS - 40
Back to Top
Mirandre.com logo