Oftamološki pregled profesora VESELINOVIĆ

Registruj se
Prijavi se

Oftamološki pregled profesora VESELINOVIĆ

Klinika Veselinović

PREZENTACIJA FIRME
Oftamološki pregled profesora VESELINOVIĆ - Oftamološka ordinacija Veselinović - 1
Oftamološki pregled profesora VESELINOVIĆ - Oftamološka ordinacija Veselinović - 2
Oftamološki pregled profesora VESELINOVIĆ - Oftamološka ordinacija Veselinović - 1
Oftamološki pregled profesora VESELINOVIĆ - Oftamološka ordinacija Veselinović - 2

Oftamološki pregled profesora VESELINOVIĆ

ZONA VIDA VESELI­NOVIĆ osno­vana je 2000. godine u poslovnom cen­tru „Zona I” u Bule­varu Neman­jića 67, u Nišu.
Osni­vač ordi­nacije je dr Kristina Sto­janović. Od početka rada ordi­nacije, kao kon­sul­tant radi prof. dr Dra­gan Veseli­nović,
oftal­molog velikog iskustva. Prof. dr Dra­gan Veseli­nović, je nakon speci­jal­izacije na VMA u Beogradu nas­tavio uspešnu
kar­i­jeru prvo u Vojnoj bolnici u Nišu, a kas­nije u Klin­ici za očne bolesti KC Niš.

Ponevši veliko iskustvo sa speci­jal­izacije i kas­ni­jim usavrša­van­jima u Šved­skoj i Engleskoj uveo je puno nov­ina u oftal­
mologiji u sre­dini u kojoj radi. Veliko iskustvo u savre­menoj hirurgiji katarakte nakon više od 10 000 uspešnih operacija,
čini ga jed­nim od najiskus­ni­jih hirurga pred­njeg seg­menta oka u Srbiji.

Ordi­nacija „Veseli­nović“ pose­duje savre­menu opremu uz pomoć koje je moguće obav­iti dijag­nos­tiku svih oftal­moloških
obol­jenja. Nakon detaljnog pre­gleda omogućena je rana dijag­nos­tika i lečenje najvećeg broja obol­jenja oka. Zah­valju­jući
velikom iskustvu prof. dr Dra­gana Veseli­novića moguće je uspešno izvođenje najkom­p­liko­vani­jih operacija katarakte,
glaukoma i drugih obol­jenja pred­njeg seg­menta oka.
Back to Top