Klinika Veselinović

Registruj se
Prijavi se

Klinika Veselinović

ZONA VIDA VESELINOVIĆ

ZONA VIDA VESELI­NOVIĆ osno­vana je 2000. godine.Osni­vač ordi­nacije je dr Kristina Sto­janović.
Od početka rada ordi­nacije, kao kon­sul­tant radi prof. dr Dra­gan Veseli­nović, oftal­molog velikog
iskustva. Prof. dr Dra­gan Veseli­nović, je nakon speci­jal­izacije na VMA u Beogradu nas­tavio uspešnu kar­i­jeru prvo u
Vojnoj bolnici u Nišu, a kas­nije u Klin­ici za očne bolesti KC Niš.

Ponevši veliko iskustvo sa speci­jal­izacije i kas­ni­jim usavrša­van­jima u Šved­skoj i Engleskoj uveo je puno nov­ina u oftal­
mologiji u sre­dini u kojoj radi. Veliko iskustvo u savre­menoj hirurgiji katarakte nakon više od 10 000 uspešnih operacija,
čini ga jed­nim od najiskus­ni­jih hirurga pred­njeg seg­menta oka u Srbiji.

Ordi­nacija „Veseli­nović“ pose­duje savre­menu opremu uz pomoć koje je moguće obav­iti dijag­nos­tiku svih oftal­moloških
obol­jenja. Nakon detaljnog pre­gleda omogućena je rana dijag­nos­tika i lečenje najvećeg broja obol­jenja oka. Zah­valju­jući
velikom iskustvu prof. dr Dra­gana Veseli­novića moguće je uspešno izvođenje najkom­p­liko­vani­jih operacija katarakte,
glaukoma i drugih obol­jenja pred­njeg seg­menta oka.
Oftamološka ordinacija Veselinović - ZONA VIDA VESELINOVIĆ - 1
Oftamološka ordinacija Veselinović - ZONA VIDA VESELINOVIĆ - 1

OPERACIJA KATARAKTE ORDINACIJA VESELINOVIĆ

Katarakta predstavlja zamućenje sočiva bilo kog stepena i može nastati pod uticajem velikog broja faktora. Normalno
sočivo je providno i ima izuzetno važnu ulogu u refrakciji oka.

Katarakta je vodeći uzrok slepila u svetu. Procenjuje se da je 1998. godine katarakta bila uzrok slepila 20 mil­iona ljudi
širom sveta. Potrebu za operaci­jom katarakte ima 30 mil­iona ljudi godišnje, ali samo ih 10 mil­iona oper­iše. Danas je
tehnologija savre­mena, pril­ično sig­urna i daje pot­puno pred­vidive rezul­tate, a pre­poruka je da se katarakta oper­iše
onda kada počne da smeta za nor­malan život i rad.

Postoji veliki broj faktora koji mogu dovesti do zamućenja sočiva i nastanak katarakte.
- STEČENE KATARAKTE
- SENILNA KATARAKTA
- TRAUMATSKA KATARAKTA
- TRAUMATSKA KATARAKTA – POSLEDICA KONTUZIJE
- KATARAKTA KOD DIJABETESA
- KATARAKTA KOD BUBREŽNIH BOLESNIKA
- KATARAKTA UDRUŽENA SA GLAUKOMOM
- UROĐENA KATARAKTA
Oftamološka ordinacija Veselinović - OPERACIJA KATARAKTE ORDINACIJA VESELINOVIĆ - 1
Oftamološka ordinacija Veselinović - OPERACIJA KATARAKTE ORDINACIJA VESELINOVIĆ - 1
Oftamološka ordinacija Veselinović - OPERACIJA KATARAKTE ORDINACIJA VESELINOVIĆ - 1

LEČENJE GLAUKOMA ORDINACIJA VESELINOVIĆ

Glaukom ili kako se često naziva “povišen očni pri­ti­sak” vrlo je česta očna bolest koja pred­stavlja jedan od vodećih
uzroka slepila u svetu i kod nas! Glaukom je stanje u kojem je otežano održa­vanje nor­malnog pro­toka očne vodice kroz
Vaše oko, što uzrokuje visoke vred­nosti očnog pri­tiska unutar oka i dovodi do oštećenja vidnog živca, propadanja vidnog
polja i gubitka vida. Opas­nost leži u tome da nema izraz­i­tih sub­jek­tivnih simp­toma – glaukom ne osećate dok ne
postane prekasno!

Rano otkri­vanje je jako bitno, kako bi se sprečio gubitak vida. Glaukom koji se ne leči dovodi do atrofije (propadanje)
očnog živca i gubitka vida. Lečenje glaukoma obuh­vata raspon od jed­nos­tavne upotrebe kapi za oči u ranoj fazi, do
lečenja laserom, i lečenja hirurškim putem u teškim sluča­je­vima. Tre­ba znati da se oštećeni živac ne može obnoviti! Ali,
zdravi živci se mogu zašti­titi. Važno je nagl­a­siti da vidna ošt­rina vrlo često i dugo nije u korelaciji s oštećen­jem vidnog
polja!
Oftamološka ordinacija Veselinović - LEČENJE GLAUKOMA ORDINACIJA VESELINOVIĆ - 1
Oftamološka ordinacija Veselinović - LEČENJE GLAUKOMA ORDINACIJA VESELINOVIĆ - 1

USLUGE ORDINACIJA VESELINOVIĆ

Optička koher­entna tomo­grafija

Optička koher­entna tomo­grafija (OCT) je dijag­nos­tička metoda kojom je omogućeno sagle­da­vanje poprečnih pre­seka
unutrašnje struk­ture tkiva visoke rezolu­cije, meren­jem vre­mena kašn­jenja eha i inten­ziteta odbi­jenog svetla o struk­
ture tkiva. Na ovaj način se postiže „optička biop­sija“ tkiva bez eks­ciz­ije i vizuelizacija mor­fologije tkiva u stvarnom
vre­menu, pod kon­trolom ispitivača.

Senilna degen­eracija makule

Senilna degen­eracija makule (Age Related Mac­u­lar Degen­er­a­tion) pred­stavlja vodeći uzrok slepila u razvi­jenim zeml­
jama i jedan od vodećih oftal­moloških prob­lema savremene oftal­mologije. Rizik nas­tanka ovog obol­jenja znača­jno
raste sa god­i­nama. U pop­u­laciji od 65 do 75 godina iznosi 10%, dok u pop­u­laciji star­i­joj od 75 godina rizik je 35%.

Ultrazvučna sonografija

Ultrazvučna sonografija predstavlja neinvazivnu, kontaktnu, bezbolnu metodu za dijagnostikovanja širokog spektra
očnih oboljenja, posebno kod pacijenata kada su konvencionalne metode pregleda nedovoljne da bi se postavila tačna
dijagnoza.

Lečenje dijabetesne retinopatije

Dijabetična retinopatija predstavlja jednu od najozbiljnijih komplikacija dijabetisa i u koliko se na vreme ne leči može
da dovede do trajnog gubitka vida.

Alegro WaveLight

Biometrijski dijagnostički uređaj za merenje aksijalnih dimenzija i prednjeg dela ljudskog oka, i određivanje
odgovarajućih intraokularnih sočiva.
Oftamološka ordinacija Veselinović - USLUGE ORDINACIJA VESELINOVIĆ - 1
Oftamološka ordinacija Veselinović - USLUGE ORDINACIJA VESELINOVIĆ - 1

KONTAKTNA SOČIVA ORDINACIJA VESELINOVIĆ

Kontaktna sočiva su optička pomagala koja služe za korekciju vida, u terapijske i kozmetičke svrhe.

Tehnološki napredak je učinio da trenutno imamo sočiva koja su biokompatibilna, sa dobrim optičkim karakteristikama
i komforna.
U zavisnosti od materijala od koga su spravljena mogu biti meka i i tvrda kontaktna sočiva.
Meka kontaktna sočiva se lakše podnose i pacijenti se brže prilagođavaju na njih.

Po režimu zamene, meka kontaktna sočiva mogu biti dnevna, mesečna, tromesečna i godišnja.

MEKA KONTAKTNA SOČIVA U BOJI
Sa novim modnim trendovima u svetu sve je veći broj ljudi koji, iako nema potrebu za korekcijom vida, želi da
promeni svoju boju očiju pomoću kontaktnih sočiva. Pored toga, ova sočiva mogu biti i dioptrijska u boji.

TVRDA KONTAKTNA SOČIVA
Postoje dva tipa ovih sočiva (klasična tvrda i gas–propusna tvrda). Rade se po meri pacijenta, a njihova primena
neophodna je kod nekih stanja kao što je keratokonus astigmatizam. Pacijentu je potreban duži vremenski period da
se navikne na ova sočiva.

PREDNOST KONTAKTNIH SOČIVA NAD NAOČARAMA
- Šire vidno polje
- Nema ograničenja vezanih za okvir naočara
- Nema fenomena usitnjenih ili uveličanih likova posebno kod većih ametropija
- Nema zamagljivanja naočara pri promeni temperature
- Pacijent uvek gleda kroz optički centar
Oftamološka ordinacija Veselinović - KONTAKTNA SOČIVA ORDINACIJA VESELINOVIĆ - 1
Oftamološka ordinacija Veselinović - KONTAKTNA SOČIVA ORDINACIJA VESELINOVIĆ - 1

STRUČNI TIM ORDINACIJE VESELINOVIĆ

Tim vrhun­skih stručn­jaka Speci­jal­is­tičke ordi­nacije za očne bolesti ZONA VIDA VESELINOVIĆ pomoći će Vam da
saz­nate da li su Vaše oči zdrave ili da otkri­jete prve simp­tome bolesti!

Prof. Dr Dragan Veselinović
Dra­gan Veseli­nović rođen je 20.03.1954. godine u Zaječaru. Med­i­cin­ski fakul­tet Uni­verziteta u Nišu je upisao školske
1972/73. godine, a završio 1979. godine kao jedan od boljih stu­de­nata iz svoje generacije.

Dr Kristina Stojanović
Dr Kristina Stojanović rođena je 08.06.1974 u Skoplju. U “ZONI VIDA VESELINOVIĆ” u radnom odnosu od 2012 g.

Dr Ivona Trajković
Dr Ivona Trajković rođena je u Nišu 16.10.1973. godine. Diplomirala je na Medicinskom Fakultetu u Nišu 1999. godine
sa prosečnom ocenom 8,81.

Dr Gordana Škuletić
Specijalista anesteziolog

Dr Aleksandar Veselinović
Specijalista oftalmolog
Oftamološka ordinacija Veselinović - STRUČNI TIM ORDINACIJE VESELINOVIĆ - 1
Oftamološka ordinacija Veselinović - STRUČNI TIM ORDINACIJE VESELINOVIĆ - 1

OPTIKA VIZUS-V

U sklopu ZONE VIDA VESELI­NOVIĆ nalazi se i optika VIZUS-V, koja pos­toji nešto duže, od 1995.g. sa pred­hod­nim
sedištem u PC „Ambasador“ u Nišu. U ovoj optici možete dobiti vrlo kvalitetno izrađene naočare po pris­tu­pačnim
cenama.

Deviza ove optike je „Vašim očima s ljubavlju“ i tako funkcioniše god­i­nama, pri čemu je sve više onih koji su se uver­ili u
kvalitet naočara i ljubaznost osoblja.
Oftamološka ordinacija Veselinović - OPTIKA VIZUS-V - 1
Oftamološka ordinacija Veselinović - OPTIKA VIZUS-V - 1
Oftamološka ordinacija Veselinović - OPTIKA VIZUS-V - 1
Oftamološka ordinacija Veselinović - OPTIKA VIZUS-V - 1
Oftamološka ordinacija Veselinović - OPTIKA VIZUS-V - 1
Oftamološka ordinacija Veselinović - OPTIKA VIZUS-V - 1
Bulevar Nemanjića 67 - Niš -
018 258350; 018 226995;
Pitaj ORDINACIJU VESELINOVIĆ
PREPORUKE I UTISCI (1)
LOKACIJE
Klinika Veselinović
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Kristijan Askovic
Ocena 20.01.22.
Pohvala za celu ekipu na celu sa prof. Draganom Veselinovic, ljubaznost i postovanje na mestu kod cele ekipe,posebno kod medicinskih sestara. Jedina mana je organizacija oko radnog vremena vrha cele ekipe koja se mora korigovati, ostalo je sjajno. S postovanjem Askovic Kristijan
Lokacije
    Niš Bulevar Nemanjića 67 Tržno poslovni centar “Zona I”, lokal 34 +381 18 258350 +381 18 226995
Oftamološka ordinacija Veselinović - 11
Oftamološka ordinacija Veselinović - 2
Oftamološka ordinacija Veselinović - 3
Oftamološka ordinacija Veselinović - 4
Oftamološka ordinacija Veselinović - 5
Oftamološka ordinacija Veselinović - 6
Oftamološka ordinacija Veselinović - 26
Oftamološka ordinacija Veselinović - 27
Oftamološka ordinacija Veselinović - 18
Oftamološka ordinacija Veselinović - 7
Oftamološka ordinacija Veselinović - 8
Oftamološka ordinacija Veselinović - 9
Oftamološka ordinacija Veselinović - 10
Oftamološka ordinacija Veselinović - 12
Oftamološka ordinacija Veselinović - 13
Oftamološka ordinacija Veselinović - 14
Oftamološka ordinacija Veselinović - 15
Oftamološka ordinacija Veselinović - 16
Oftamološka ordinacija Veselinović - 17
Oftamološka ordinacija Veselinović - 19
Oftamološka ordinacija Veselinović - 20
Oftamološka ordinacija Veselinović - 21
Oftamološka ordinacija Veselinović - 22
Oftamološka ordinacija Veselinović - 23
Oftamološka ordinacija Veselinović - 25
Oftamološka ordinacija Veselinović - 28
Oftamološka ordinacija Veselinović - 29
Oftamološka ordinacija Veselinović - 30
Oftamološka ordinacija Veselinović - 31
Oftamološka ordinacija Veselinović - 32
Oftamološka ordinacija Veselinović - 33
Oftamološka ordinacija Veselinović - 34
Oftamološka ordinacija Veselinović - 35
Oftamološka ordinacija Veselinović - 36
Oftamološka ordinacija Veselinović - 37
Oftamološka ordinacija Veselinović - 38
Oftamološka ordinacija Veselinović - 39
Oftamološka ordinacija Veselinović - 40
Oftamološka ordinacija Veselinović - 41
Oftamološka ordinacija Veselinović - 42
Oftamološka ordinacija Veselinović - 43
Back to Top
Mirandre.com logo