Škole za decu sa posebnim potrebama Beograd

Registruj se
Prijavi se
Škole za decu sa posebnim potrebama Beograd
skola-za-ucenike-ostecenog-vida-veljko-ramadanovic-skole-za-decu-sa-posebnim-potrebama
Škola je osnovana decembra 1917.godine u Bizerti.
Prvi učenici škole su bili srpski vojnici koji su izgubili vid i sluh u I svetskom ratu koji je u tom periodu još uvek bio u toku.
Nakon završetka rata škola se preselila u Zemun.
Škola za učenike oštećenog vida “Veljko Ramadanović” u Zemunu je renovirana nakon 2000.godine.
Otvoreni su novi obrazovni profili za srednjoškolsko obrazovanje, a 2008.godine otvoren je “Resurs centar” za izradu savremenih nastavnih sredstava, kao i tonski studio za snimanje knjiga u zvučnoj tehnici.
Škola danas ima oko 150 učenika.
U sklopu vannastavnih aktivnosti organizovan je rad sekcija: engleskog jezika, književno- publistička sekcija, esperanto, istorijska, šahovska, sportska, tehnička, biološka, likovna sekcija, hor, sekcija “kućna radinost” i sekcija “stimulacija zvukom”.
SMEROVI - Škola za učenike oštećenog vida "Veljko Ramadanović": Ekonomija, pravo i administracija; Trgovina, ugostiteljstvo i turizam; Saobraćaj.
srednja-zanatska-skola-skole-za-decu-sa-posebnim-potrebama
Srednja zanatska škola u Rakovici je namenski projektovana ustanova, koja u pogledu opremljenosti i nastavnog plana i programa zadovoljava sve svetske standarde.
Kako bi održala visok nivo rada, škola se svakodnevno prilagođavala novim standardima i društvenim promenama.
Danas ovu školu pohađa oko 350 đaka raspoređenih u 41 odeljenje.
O učenicima se brine kompletni stručni tim sastavljen od psihologa, socijalnih radnika, koordinatora za otvorenu privredu – defektologa.
U skladu sa potrebama povremeno se angažuju i lekar specijalista neuropsihijatar i lekar specijalista medicine rada.
Škola poseduje: 17 učionica opšte namene, 12 kabineta, 7 radionica, biblioteku, fiskulturnu salu, kuhinju, trpezariju, sportske terene.
Škola predstavlja poslednju kariku u lancu rehabilitacije učenika sa smetnjama u razvoju.
SMEROVI - Srednja zanatska škola - Rakovica: Hemija, nemetali i grafičarstvo; Pomoćnik knjigovesca; Pomoćnik knjigovezačke dorade; Pomoćnik autolakirera; Grafički manipulant; Poljoprivreda, proizvoidnja i prerada hrane; Pekar; Cvećar; Manipulant u prehrambenoj proizvodnji; Manipulant u proizvodnji bilja; Frizer; Frizerski manipulant; Pripremač namirnica; Servir; Paker; Mašinstvo i obrada metala: Bravar, Autolimar, Manipulant u obradi metala.
osnovna-skola-dusan-dugalic-skole-za-decu-sa-posebnim-potrebama
Na teritoriji beogradske opštine Vračar, 1961.godine formirana je osnovna škola Dušan Dugalić.
Danas se u njoj obrazuje i vaspitava 93 đaka sa smetnjama u mentalnom razvoju.
To su učenici koji imaju složene smetnje u razvoju, učenici sa autizmom, Daunovim sindromom i sa dodatnim zdravstvenim oboljenjima.
Naši programi rada su prilagođeni individualnim sposobnostima i potrebama učenika, gde se uči i engleski jezik, primenjujući kompleksnu metodu, tematsko planiranje, reedukativni metod, individualni rad, rad u paru, radioničarski rad, rad u senzornoj sobi.
Nastava je osnovna odrednica didaktike, koja ima za cilj sticanje znanja, ovladavanje tehnikama učenja, sticanje sposobnosti, veština i navika, neophodnih, kako za dalji praktičan rad, tako i za život u celini.
Cilj nastave je, dakle, stvaranje slobodne, autonomne, stvaralačke i autentične ličnosti i ostvarivanje svih dečjih potencijala, kroz procese učenja.
Nastava se odvija u učionicama i kabinetima.
Značajno je istaći, da se deo vaspitnog rada sprovodi u specijalizovanim prostorima kao što su senzorna soba, logopedski kabinet, logopedski kabinet i kompjuterska učionica.
U nastavi se koriste savremene metode i oblici rada , a nastavnici se permanentno edukuju za primenu novih tehnologija, te od nedavno imamo i elektronsku - '' pametnu tablu '', jedni smo od pionira u upotrebi računara u nastavi.
Nastava je od prvog do četvrtog razreda , razredna, što znači da jedan nastavnik predaje sve predmete/oblasti.
Odpetog razreda, nastava je razredno- predmetna, što znači da, osnovnu grupu predmeta predaje razredni starešina, dok veštine ( muzičko, fizičko i likovno ) predaju drugi nastavnici.
Pored nastavnika u obrazovno- vaspitni rad sa učenicima uključeni su i : logoped, reedukator psihomotorike, psiholog, a u toku nastave, u cilju pomoći u oblasti vaspitnog rada, uključeni su i medicinska sestra ili medicinski tehničar.
skola-za-ostecene-sluhom-stefan-decanski-skole-za-decu-sa-posebnim-potrebama
Škola za oštećene sluhom – „Stefan Dečanski“ postoji preko 100 godina a razvila se iz Zavoda za gluvonemu decu koji je radio pod okriljem Društva „Kralj Dečanski“ (1896/97.).
Tokom svog postojanja Škola je radila pod različitim imenima i na različitim mestima ali joj je osnovna delatnost uvek bila obrazovanje i vaspitanje dece sa oštećenim sluhom.
Kroz istoriju naše Škole uvek je bila prisutna želja za praćenjem i aktivnim učestvovanjem u aktuelnim naučnim tokovima vezanim za habilitaciju i rehabilitaciju svih oblika oštećenja sluha.
Od Pitersovog audiometra (HIH vek ), stigli smo do kliničkog audiometra renomiranog proizvođača „MADSEN“ , do savremenih selektivnih amplifikatora za grupni i individualni rad kao i informacionih sistema i modernih nastavnih sredstava i učila.
Od 2000.godine radimo na rehabilitaciji dece sa kohlearnim implantom.
Sve naše težnje i dalje su usmerene ka tome da se dete sa smetnjama u razvoju vezanim za probleme sluha nauči jezičkom i logičkom mišljenju.
Rana habilitacija i rehabilitacija dece počinje od predškolskog odeljenja do obrazovanja i vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi.
DELATNOSTI: vaspitno obrazovani rad sa decom oštećenog sluha PREDŠKOLSKOG uzrasta, delatnost OSNOVNOG obrazovanja i vaspitanja za gluve i nagluve učenike, delatnost SREDNjEG obrazovanja i vaspitanja za gluve i nagluve učenike.
Celokupna delatnost se odvija kroz objedinjen rad na sva tri uzrasna nivoa.
Učenici u našoj školi imaju savremenu tehničku podršku za grupni i individualni rad.
Amplificirani su individualnim aparatima i kohlearnim implantima.
skola-za-osnovno-i-srednje-obrazovanje-vozd-skole-za-decu-sa-posebnim-potrebama
Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vožd” nalazi se u Beogradu i smeštena je na spratu zgrade Zavoda za vaspitanje dece i omladine u Bulevaru oslobođenja broj 219.
Nastava se odvija u prijatnom okruženju i ambijentu.
Učenici osnovne škole pohađaju nastavu u jednoj, a učenici srednje u drugoj smeni.
Škola ima 7 učionica i 3 radionice u kojima se obavlja praktična nastava.
“Vožd” je škola koja je specijalizovana za rad sa decom koja su poremećena u društvenom ponašanju sa kojima se nastava odvija po specijalnom planu i programu.
Poseban akcenat stavlja se na praktičnu nastavu.
Škola za cilj ima da stvori što bolje uslove za svoje učenike i da ih pripremi za bolju integraciju i socijalizaciju u društvenu sredinu.
U našoj zemlji pored redovnih škola postoje i škole za decu sa posebnim potrebama. One mogu biti različite u zavisnosti od problema na kojima rade i za koje su specijalizovane. Neke od njih su internatskog tipa, znači pružaju pri školi i smeštaj svojim učenicima, dok su druge oragnizovane kao i redovne škole. Tako imamo škole za decu sa problemima s vidom, sluhom, govorom, autističnu decu, decu sa slabijom intelektualnom razvijenošću... Deca sa posebnim potrebama mogu biti i najčešće su identifikovana još na samom početku pohadjanja osnovne škole ili na samom testiranju od strane psihologa stručnog saradnika. Njegov je zadatak da predvidi adaptaciju deteta u redovnom odeljenju i da u skladu sa najboljim interesima za rad i razvoj učenika predloži roditeljima dalji način školovanja deteta. Zakon o osnovama obrazovanja kaže da je neophodno da roditelji daju saglasnost ukoliko se slažu da im dete, na osnovu prethodne preporuke stručnog lica - psihologa ili komisije za kategorizaciju deteta, pohadja neku vrstu specijalne škole. Stručni kadar u ovim školama su defektolozi različitih usmerenja u zavisnosti od vrste škole u kojima rade odnosno od potreba dece sa kojima rade. Često u ovim školama postoje i prostorije za pratioce, roditelje dok čekaju decu kako bi ih vratili kući.
Back to Top