Turističke organizacije

Registruj se
Prijavi se
Turističke organizacije
Svaka zemlja, svaki grad i svako mesto koje želi da privuče pažnju domaćih ili stranih turista, ima svoju turističku organizaciju.
Turističke organizacije brinu se da na najbolji način promovišu svoju ponudu, uvek vodeći računa o svim aktuelnim dešavanjima i svemu što bi bilo zanimljivo za turiste.
Turističke organizacije tesno sarađuju sa ustanovama kulture i staraju se o tome da kulturne i istorijske znamenitosti budu predsavljene na najbolji način.
Turistička organizacija ima informativne punktove koji su locirani na više mesta, i na njima se mogu dobiti sve potrebne informacije koje su značajne stranim i domaćim turistima kako bi upoznali neku zemlju, regiju, grad ili manje mesto i kako bi se lakše snašli.
Postojanje svih ovih organizacija koje su vam predstavljene značajno je za razvoj turizma i za isticanje onog najboljeg što jedna regija može da ponudi.
Kada stranim turistima ponudite vaše gostoprimstvo, ljubaznost i kada im predstavite ono najbolje što imate, oni će se rado vraćati, dobar glas će se daleko čuti, pa će dolaziti sve veći broj gostiju.
Turističke organizacije su delom zaslužne za to.
nacionalna-asocijacija-turistickih-agencija-yuta-turisticke-organizacije
Na putovanju sa vama više od 60 godina.
Nacionalna asocijacija turističkih agencija - YUTA osnovana je 16.
aprila 1954.godine.
Danas okuplja 262 punopravne članice ( turističke agencije i organizatori putovanja ) koje ostvaruju preko 90 % prometa organizovanih turističkih putovanja u Srbiji i 76 pridruženih članica ( hotelska preduzeća, prevoznici, obrazovne institucije, osiguravajuće kompanije...).
YUTA predstavlja i zastupa interese svojih članica pred državnim institucijama, nacionalnim i međunarodnim organizacijama, medijima. Posebno je značajna uloga YUTA-e u izradi predloga za donošenje novih ili poboljšanje postojećih zakonskih regulativa koje definišu poslovanje turističke privrede.
Prateći trendove i promene na turističkom tržištu, kao reprezentativna Asocijacija turističkih agencija, YUTA, svojim članicama omogućava permanentno unapređenje poslovanja i usavršavanje kadrova, organizujući različite vidove edukacija.
Poverenje putnika ukazano našim članicama, rezultat je visokih standarda i kvaliteta u poslovanju, a njihovoj sigurnosti u ostvarivanju prava doprinosi rad nezavisnog Arbitražnog suda YUTA-e.
Koji su uslovi za članstvo u asocijaciji YUTA?
U svojstvu punopravnog člana YUTA-e mogu biti pravna i fizička lica koja se bave agencijskom delatnošću i to poslovima organizovanja i realizovanja turističkih putovanja u zemlji i u inostranstvu, ponude, prodaje i posredovanja u prodaji turističkih putovanja i drugim poslovima uobičajenim u turističkom prometu. Za podnošenje zahteva za prijem u punopravno članstvo potrebno je da je kandidat registrovan u Agenciji za privredne registre i da je obavljao agenicjsku delatnost minimum godinu dana od dana podnošenja zahteva za prijem u članstvo YUTA-e. Neophodno je da kadnidat ima preporuke najmanje dve članice YUTA-e, da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti, da nema neizmirenih obaveza i nerešenih sporova sa članicama YUTA-e i da nema nerešenih žalbi putnika u prethodnoj kalendarskoj i tekućoj godini.
Po pravilu, u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahteva, Upravni odbor donosi odluku o prijemu.
U svojstvu pridruženog člana YUTA-e mogu biti pravna i fizička lica koja nisu registrovana za obavljanje turističke delatnosti, ukoliko je njihovo poslovanje od interesa za unapređenje rada YUTA- e.
turisticka-organizacija-srbije-turisticke-organizacije

Turistička organizacija Srbije

Beograd, Stari Grad, Čika Ljubina 8 011 6557100
Zakonom o turizmu iz 1994.godine osnovana jeTuristička organizacija Srbije (TOS), kao zvanični institucionalni nosilac promocije turizma Republike Srbije na domaćem i inostranom tržištu i obavljanje drugih poslova od značaja za razvoj informativno-propagandne delatnosti u turizmu Republike.
Delatnost TOS-a je usmerena ka poziciranju turističkog proizvoda Srbije na domaćem i inostranim tržištima i turističkoj valorizaciji komparativnih prednosti Srbije, kao što su njen geostrateški položaj, istorijski, kulturni i prirodni identitet.
U cilju jedinstvenog sprovođenja turističke informativno- propagandne delatnosti, uključivanja turističkog prostora Srbije u evropske turističke itinerere i jačanje bilateralne saradnje u oblasti razvoja turizma, TOS je prisutan na svim većim svetskim sajmovima turizma, sarađuje sa drugim nacionalnim turističkim organizacijama i drugim međunarodnim, regionalnim i strukovnim turističkim asocijacijama.
TOS je član sledećih međunarodnih organizacija: Evropska turistička komisija (ETC), Dunavska turistička komisija (DTC), Dunavski centar za kompetenciju (DCC), Međunarodna asocijacija Transromanika, Evropsko udruženje turističkih autobusera (RDA) i ICCA.
Pored delovanja na međunarodnom planu, TOS u saradnji sa turističkim organizacijama gradova i opština i ostalim turističkim subjektima radi na unapređenju turističke ponude Srbije i stvaranju pozitivnog stava stanovništva prema turizmu Srbije i njihovom okretanju domaćim turističkim centrima, čime se stvaraju osnove za usmeravanje i podsticanje razvoja turizma kao dela društveno-ekonomskog razvoja Republike.
Turističke organizacije pokrajina, regija, gradova i opštinau Srbiji svoje godišnje programe i planove promotivnih aktivnosti usklađuju sa Strategijskim marketing planom, planovima i programima TOS-a.
turisticka-organizacija-beograda-turisticke-organizacije
Turistička organizacija Beograda je javna služba Skupštine grada Beograda, osnovana sa idejom da obavlja poslove razvoja, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti na teritoriji Beograda. Kao destinacijska menadžment organizacija, TOB u promociji Beograda, kao turističkog odredišta, objedinjuje turističke usluge hotela, restorana, turističkih agencija, proizvođača suvenira i starih zanata, organizatora manifestacija i svih drugih delatnosti koje pružaju usluge turistima koji posećuju Beograd.
Naša misija je promocija Beograda kao atraktivnog turističkog odredišta, očuvanje i razvoj turističkih, kulturnih i poslovnih vrednosti i potencijala grada. Naša vizija je da Beograd postane poželjno turističko odredište na turističkoj mapi Evrope, mesto koje se rado i uvek iznova posećuje. Naši ciljevi idu u korak sa strategijom razvoja turizma Beograda. Posao TOB-a podrazumeva: analizu domaćeg i stranog turističkog tržišta; planiranje razvoja beogradskog turizma; pripremu i organizaciju turističkih manifestacija; izradu i distribuciju turističkog promotivnog materijala; organizovanje i rad mreže turističkih informativnih centara; koordinaciju svih učesnika turističke ponude Beograda; promociju suvenira, rukotvorina i proizvoda starih zanata; promovisanje Beograda na domaćim i međunarodnim turističkim sajmovima; saradnju sa drugim gradovima u zemlji i inostranstvu; pružanje pomoći u organizovanju kongresa. Posetiocima Beograda TOB pruža turističke informacije, organizuje ture razgledanja grada autobusom, brodom, šetnje sa turističkim vodičima, pomaže u organizaciji kongresa i konferencija.
turisticka-organizacija-nisa-turisticke-organizacije
Turistička organizacija Niš osnovana je 1995 godine kao služba čije su osnovne delatnosti izrada programa razvoja i unapređenja turizma na području Niša i Niške Banje.
Pod ovim aktivnostima se podrazumeva organizovanje informativno-propagandne delatnosti (izrada prospekata, turističkih mapa, postera, cd prezentacija, razglednica, suvenira i sl.), promocija turističke ponude Niša i Niške Banje na turističkim berzama i sajmovima u zemlji i inostranstvu kao i organizacija informativnih punktova i centara.
Osim što učestvuje na sajmovima, Turistička organizacija Niš je i organizator Međunarodnog sajma turizma koji se održava već 13.godina u Nišu i okuplja veliki broj izlagača iz oblasti turizma, kako iz zemlje tako i iz inostranstva.
U okviru Turističke organizacije Niš posluju 3.
turističko - informativna centra u: Voždovoj 7, Tvrđavi (Stambol kapija) i Niškoj Banji.
U informativnim centrima možete: dobiti sve informacije vezane za turizam grada (cene smeštaja u hotelima Nišu i Niškoj Banji, radno vreme i cene ulaznica za muzeje, cene iznajmljivanja turstičkih vodiča za razgledanje grada i slično).
Dobiti besplatne brošure o Nišu i Niškoj Banji.
Kupiti razgledince Niša i Niške Banje.
Kupiti plan grada Niša.
Kupiti knjige o turističkoj ponudi grada, arheološkim nalazištima i istorijskim spomenicima.
Izabrati i kupiti neki od suvenira Niša.
turisticka-organizacija-novog-sada-turisticke-organizacije
Osnovni zadatak zaposlenih u turističko informativnim centrima Turističke organizacije Grada Novog Sada je direktna komunikacija sa turistima koji posećuju naš grad.
Mi smo tu da odgovorimo na pitanja koja se tiču turističke ponude novosadskog područja (gde odsesti, šta videti, šta posetiti, šta sve može biti sadržaj boravka…).
Pored neposredno date informacije, turisti mogu dobiti opšti turističko-propagandni material (turističke mape, brošure) kao i ponudu novosadskih turističkih agencija, smeštajnih kapaciteta, programe institucija kulture, ponudu salaša, vinara, sadržaje manifestacija, događaja koji se dešavaju u gradu i okolini… Zaposleni u oba turističko informativna centra imaju zavidan obim elektronske komunikacije sa svima koji su zainteresovani da kao turisti posete Novi Sad.
Deo te važne razmene informacija dešava se i kroz sajamske prezentacije na koje TONS tradicionalno ide, ali i preko poseta velikih organizatora putovanja, novinara koji pišu o našem gradu kao dobrom mestu za život i odmor.
turisticka-organizacija-zlatibor-turisticke-organizacije
Turistička organizacija "Zlatibor" je osnovana 1995.godine, a naslednik je Turističkog saveza Opštine Čajetina.
Sedište TOZ-a je na Zlatiboru.
Osnovne delatnosti organizacije su unapređenje i promocija turizma Zlatibora, podsticanje izgradnje turističke infrastrukture i uređenje prostora, organizovanje i učešće u turističkim i drugim manifestacijama i skupovima,kao i druge aktivnosti koje su neposredno vezane za turizam.
Turistička organizacija nastoji da javnosti što bolje prezentuje turističku ponudu Zlatibora, tako da se najveći deo napora usmerava na izradu pisanih i audio vizuelnih sredstava koje distribuira na samom Zlatiboru, kao i na raznim prezentacijama u zemlji i inostranstvu.
Takođe, ova organizacija, nastoji da poboljša kvalitet turističkog proizvoda Zlatibora i stalno radi na poboljšanju svih faktora koji mogu imati uticaja na njega.
Zadnjih godina dosta je učinjeno na razvoju turističkih mikro destinacija tako da se već u blizini svih turističkih atrakcija razvija i seoski turizam.
Za goste Zlatibora se svakodnevno organizuju i veoma kvalitetni izleti u pratnji stručnih turističkih vodiča.
Turistička organizacija "Zlatibor" spada u red najuspešnijih turističkih organizacija u Srbiji, što potvrđuju mnogobrojne prestižne nagrade dobijene od eminentnih institucija iz oblasti turizma i privrede.
O uspešnom radu Turističke organizacije "Zlatibor" pokazuje i broj od preko dvesta pedeset hiljada posetilaca koji ostvare preko milion noćenja godišnje.
Pošto brinemo o našim posetiocima i njihovom mišljenju, oni mogu dostaviti svoje predloge i sugestije u poštansko-turističko sanduče u obliku bora koji se nalazi u centru Zlatibora, ili na adresu TOZ-a, a najkompletnije informacije o primedbama i sugestijama gostiju dobijamo preko anketa koje se mogu popuniti na desetak mesta na Zlatiboru.
Obrađeni podaci sa istaknutim željama gostiju se prosleđuju nadležnim ustanovama i institucijama kako bi preduzele mera da Zlatibor postane još atraktivnija i zanimljivija turistička destinacija, i opravda očekivanja brojnih turista koji se za Zlatibor i njegove prirodne lepote emotivno vežu i postanu stalni gosti naše planinske lepotice.
U samom centru Zlatibora, na Obudojevici, postoji prostor za rekreaciju i zimske sportove sa jednim ski liftom tipa sidro i nekoliko bebi ski liftova.
Iznajmljivanje skija, snoubordova, sanki, motornih sanki i ostale ski opreme omogućeno je i na stazama.
Za nordijsko skijanje i biatlon zbog konfiguracije terena postoje idealni uslovi, a na Zlatiboru se održavaju mnogobrojna takmičenja nacionalnog i međunarodnog karaktera.
Turistima njihov ukupan boravak, od dolaska u destinaciju do povratka iz destinacije, predstavlja jedinstveni doživljaj. S obzirom da se taj doživljaj (turizam) sastoji od velikog broja davaoca usluga iz različitih delatnosti, koji svoje usluge i proizvode prodaju nezavisno jedan od drugog, kao što susmeštaj, ishrana, posete muzejima, sportske aktivnosti, izletnički programi, kulturni programi itd., pokazalo se neophodnim osnivanje posebne,jedinstvene organizacije koja će predstavljati destinaciju i turistički proizvod u celini, informisati javnost i stvarati zaštitni znak (brend) destinacije. Takve organizacije na nivou države se nazivaju nacionalnim turističkim organizacijama. Organizacija zavisi od vrste destinacije i finansijskih sredstava kojima raspolaže. Na nivou regija ili provincija, formiraju se regionalne turističke organizacije, provincijske turističke kancelarije i dr. Na nivou jedinice lokalne samouprave osnivaju se gradske i mesne turističke organizacije. Po pravilu, države osnivaju svoje nacionalne turističke organizacije same ili u saradnji sa privatnim sektorom i to kao nekomercijalne - neprofitne organizacije. Finansiraju se, najvećim delom, iz državnog budžeta, a njen osnovni zadatak - promocija i to u uslovima kad nacionalna turistička organizacija naplaćuje boravišnu taksu od turista kao i članarine/naknade/takse koje plaćaju razni davaoci usluga na destinaciji.
Back to Top