Državne visoke škole Beograd

Registruj se
Prijavi se
Državne visoke škole Beograd
visoka-turisticka-skola-strukovnih-studija-beograd-1-drzavne-visoke-skole

Visoka turistička škola

Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152a 011 2698222
DRŽAVNE VISOKE ŠKOLE BEOGRAD VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Visoka turistička škola, osnovana 1967.godine kao državna institucija, ima najdužu tradiciju u obrazovanju kadrova za potrebe turističke privrede.
Škola obrazuje kadrove za obavljanje stručnih poslova i upravljačkih funkcija u preduzećima turističke privrede.Sadašnju, lidersku poziciju Škole, obezbedile su brojne generacije profesora i studenata koji su se dokazali u nauci i praksi, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Visoka turistička škola je moderna visokoobrazovna ustanova koja svojim studentima pruža obrazovanje, koju odlikuju tradicija, kvalitetan nastavni i vannastavni kadar i vrhunska tehnička opremljenost.
beogradska-politehnika-drzavne-vise-skole
Beogradska politehnika postoji 55 godina.
OSNOVNE STUDIJE se dele na: Odeljenje za dizajn (Grafički dizajn, Dizajn Industrijskih proizvoda, Modni dizajn proizvoda od kože) i Odeljenje za tehnologije ( Grafička tehnologija, Zaštita životne sredine, Menadžment kvalitetom, Bezbednost i zdravlje na radu, Tehnologija prerade i obrade kože, Prerada polimera i Reciklažne tehnologije).
ODELJENJE ZA DIZAJN: Aktuelni, akreditovani studijski programi koji se danas ostvaruju su skup celina objedinjenih misijom i vizijom Beogradske politehnike sa ciljem obrazovanja različitih profila visoko obrazovanog kadra za potrebe određenih industrijskih grana, kao i obrazovanja specijalista za usko stručne oblasti.
Svrha ovog studijskog programa u obrazovnom sistemu jeste obrazovanje grafičkih dizajnera koji će zahvaljujući stečenim znanjima, veštinama i sposobnostima biti u stanju da praktično rešavaju probleme sa kojima se susreću u oblasti grafičkog dizajna, od ideje do realizacije bilo kog grafičkog proizvoda, a za potrebe sledećih kategorija korisnika: studija za dizajn, agencija za marketing, štamparija, grafičkih preduzeća, studija za filmovanje i pripremu za štampu, itd.
Uspostavljanjem kontinuiteta obrazovanja, obezbeđuje se odgovarajuća uloga u lancu strukovnog obrazovanja u skladu sa iskazanim potrebama društvene zajednice: kvalitetnog i efikasnog obrazovanja koje omogućuje uspešnu primenu stečenih znanja u praksi.
SPECIJALISTIČKE STUDIJE: Svrha studijskog programa je da inženjerima grafičke tehnologije, koji su završili osnovne strukovne studije, pomogne da usvoje znanja koja će im omogućiti da se adekvatno uključe u procese rukovođenja grafičkim preduzećima.
Veliki broj preduzeća u Srbiji permanentno iskazuje potrebu za stručnjacima osposobljenim da prate i u proizvodni proces uvode savremena dostignuća grafičke tehnologije koju karakteriše stalno i intenzivno usavršavanje.
Pored grafičkih inženjera, koji su završili osnovne strukovne studije, i koji uspešno realizuju postavljene proizvodne tehnologije, potrebni su im i stručnjaci koji će da odgovore sledećim, najčešće postavljanim zahtevima: kreiranje budućeg razvoja proizvodnih kapaciteta u skladu sa zahtevima tržišta i mogućnostima koje pruža intenzivan napredak grafičke tehnologije, rukovođenje pojedinim segmentima grafičke proizvodnje i rukovođenje grafičkim preduzećem u celini.
Cilj studijskog programa je da se na pristupačan, dostupan i kvalitetan način obrazuju specijalisti grafičke proizvodnje koji će biti osposobljeni da: rukovode grafičkim preduzećima, rukovode proizvodnjom u grafičkim preduzećima, rukovode razvojem u grafičkim preduzećima.
visoka-ict-skola-drzavne-vise-skole

Visoka ICT škola

Beograd, Palilula, Zdravka Čelara 16 011 3290828
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije je državna škola osnovana 1974.
(kao Viša tehnička PTT škola).
Osnivač Škole je Vlada Republike Srbije, a programe nastave odobrava Ministarstvo prosvete.
Od svog osnivanja 1974.godine, bila je orijentisana ka dvema oblastima, telekomunikacijama i PTT saobraćaju.
Odlukom 27.aprila 2012.godine Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, akreditovala je tri studijska programa osnovnih strukovnih studija i dva studijska programa specijalističkih strukovnih studija.
STUDIJSKI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA: Internet tehnologije (tri modula: Računarske mreže, Web programiranje i Medicinska informatika), Poštanske i bankarske tehnologije, Telekomunikacije.
STUDIJSKI PROGRAM SPECIJALISTIČKIH STUDIJA: Saobraćajno inženjerstvo, Elektronske komunikacije (tri modula: Mrežne tehnologije, Elektronsko poslovanje i Softversko inženjerstvo).
Završetkom studija na Visokoj ICT školi studenti dobijaju znanja potrebna za razumevanje inženjerskih koncepata i iskustva u rešavanju praktičnih problema iz oblasti primene informacionih i komunikacionih tehnologija.Za razliku od klasičnih usmerenja koja postoje na tržištu visokog obrazovanja, kao poseban kvalitet svih studijskih programa Visoke ICT izdvajamo objedinjavanje danas neraskidivo povezanih informacionih i komunikacionih tehnologija, što predstavlja jedan od glavnih trendova elektrotehnike, računarstva, saobraćajne infrastrukture uopšte i finansija.
Visoka ICT škola u saradnji sa vodećim kompanijama iz ove oblasti, kontinuirano prati svetske i domaće trendove primene najnovijih tehnologija i ta iskustva implementira u sve studijske programe i uže stručne predmete.
Koriste se sertifikovani programi proizvođača opreme i pružaoca usluga svetskog renomea (Cisco, Oracle, BBC...) čime se postiže potpuna kompetencija u oblasti ICT.
Na taj način, bez lutanja i bez učenja nepotrebnih lekcija, studenti stiču znanja koja su direktno primenljiva u praksi i otvaraju put ka zaposlenju.
beogradska-poslovna-skola-drzavne-vise-skole

Beogradska poslovna škola

Beograd, Palilula, Kraljice Marije 73 011 3042300
Škola je nastala spajanjem tri škole iz područja rada ekonomija, oktobra 1968.godine.
Nakon uvođenja novih, stručnih profila ova obrazovna ustanova menja naziv u Viša poslovna škola.
Reformama u obrazovnom sistemu, škola prelazi sa dvogodišnjih na trogodišnje studije i dobija naziv Beogradska poslovna škola.
Osnovna delatnost škole je obrazovanje učenika, kroz koje će sticati znanja i veštine potrebne za dugoročan opstanak na tržištu i u samom poslu.
OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine): Poslovna informatika i e-Biznis, Menadžment, Finansije, Računovodstvo i bankarstvo, Marketing i trgovina, Porezi i carine, Javna uprava i Menadžment turizma.
SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina): Menadžment računovodstva, kontrola i revizija, Strategijski finansijski menadžment, Menadžment poslovnih procesa.
visoka-hotelijerska-skola-drzavne-vise-skole

Visoka hotelijerska škola

Beograd, Rakovica, Kneza Višeslava 70 011 2547255
Visoka hotelijerska škola u Beogradu je osnovana 1974.
godine.
Studijski programi su usklađeni sa priznatim sistemima turistički razvijenih zemalja Evrope.
Prenošenje nekih osobina na studente kao što su: kreativnost, brže inovacije u hotelijerstvu, estetika, turističke atrakcije, događaji, forme i drugo su osnovna misija fakulteta.
Studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom kroz osnovne strukovne studije. Osnovne studije traju tri godine sa sledećim smerovima: Hotelijerstvo, Restoraterstvo i Gastronomija.
Da bi upisao studijski program hotelijerstvo ili restoraterstvo na Visokoj hotelijerskoj školi strukovnih studija kandidat mora da ima završenu srednju školu, opštu zdravstvenu sposobnost za rad i položen prijemni ispit.
Kandidati koji se odluče za studijski program gastronomija, moraju da imaju završenu srednju ugostiteljsku školu, smer kuvarstvo ili poslastičarstvo, u obzir dolazi i škola prehrambeno-tehnološkog usmerenja, kao i vojno intendantska škola.
Kandidat mora da prođe i test opšte zdravstvene sposobnosti za rad u ugostiteljstvu, kao i prijemni ispit.
Višim obrazovanjem stiču se znanja i sposobnosti za obavljanje složenijih radnih zadataka i poslova. Više obrazovanje traje najmanje dve, a najviše tri godine. U prvu godinu studija visoke škole može se upisati lice koje ima odgovarajuće srednje obrazovanje, utvrđeno nastavnim programom, odnosno kome je nostrifikovana diploma po stečenom srednjem obrazovanju. Prema Zakonu o visokom obrazovanju, usvojenom 2005. godine i usklađenom sa odredbama Bolonjske deklaracije, u Srbiji postoje dve vrste studija: akademske (fakulteti) i strukovne (visoke škole). Strukovnim studijama je cilj da studente osposobe za primenjena znanja i veštine, i izvode se u nekadašnjim višim školama, sada – visokim. Ljudi sa visokih škola se opremaju znanjima i veštinama na taj način da što pre uđu na tržište rada i počnu da rade u nekoj konkretnoj oblasti. Na strukovnim studijama studenti usvajanju praktična znanja, koja će im omogućiti zaposlenje u struci, a na postiplomskim studijama sledi unapređenje postojećeg znanja.
Back to Top