MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije

Registruj se
Prijavi se

MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije

MEF - FAKULTET ZA PRIMENJENI MENADZMENT, EKONOMIJU I FINANSIJE

Kategorija - Privatni fakulteti
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) je savremena institucija znanja sa
modernom koncepcijom obrazovnog sistema, osnovanog 2000. godine u Beogradu. Na početku svog rada, delovao je
pod nazivom Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća. Danas, MEF fakultet je deo Univerziteta Privredna
akademija u Novom Sadu.

Osnovne, master i doktorske studije na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije –
MEF, akreditovane su i kreirane prema potrebama savremene tržišne privrede. Kako bi svojim studentima omogućio
praktičan rad, MEF je uspostavio saradnju sa Tržištem rada, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Nacionalnim
tržištem roba i usluga Republike Srbije i Asocijacijom srpskih menadžera, kao i sa sa nizom srodnih fakulteta i privrednih
subjekata u zemlji i inostranstvu.
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - MEF - FAKULTET ZA PRIMENJENI MENADZMENT, EKONOMIJU I FINANSIJE - 1
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - MEF - FAKULTET ZA PRIMENJENI MENADZMENT, EKONOMIJU I FINANSIJE - 1
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - MEF - FAKULTET ZA PRIMENJENI MENADZMENT, EKONOMIJU I FINANSIJE - 1

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Kategorija - Privatni fakulteti
Operativni primenjeni menadžment
Osnovni predmet nauke o menadžmentu je izučavanje efikasnosti i efektivnosti organizacionih sistema. Kako se
ljudske potrebe povećavaju, a pojedini resursi smanjuju, zadatak menadžmenta je kako pronaći najbolju metodu
upravljanja uz optimalnu kombinaciju ograničenih resursa u cilju ostvarivanja najboljih rezultata.

Studenti se opredeljuje za jedan od četiri ponuđena modula.
- Menadžment medija i komunikacija
- Menadžment u vazduhoplovstvu
- Menadžment u sportu, zdravstvu i turizmu
- Menadžment malih i srednjih preduzeća i održivog razvoja


Primenjena ekonomija i finansije
Ekonomija je naučna disciplina koja proučava ekonomske zakonitosti u privrednim aktivnostima. Racionalno korišćenje
ograničenih resursa je cilj svake ekonomije.Na završnoj godini osnovnih akademskih studija, student se opredeljuje za
jedan od dva ponuđena modula:
- Bankarstvo i osiguranje
- Računovodstvo i revizija


Primenjene informacione tehnologije
Osnovni cilj studijskog programa Primenjene informacione tehnologije jeste da pripremi studente za uspešne nosioce
struke informacionih i računarskih tehnologija u industriji, javnim preduzećima, državnim organima, savremenim IT
kompanijama, obrazovnim institucijama, osposobljene da zadovolje potrebe društva i ostvare svoje zanimanje koje će
im obezbediti kvalitetan život.
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE MEF - 1
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE MEF - 1
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE MEF - 1

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Kategorija - Privatni fakulteti
Master akademske studije Plansko procesni menadžment
Kao drugostepeni studijski program, predstavlja svojevrsnu nadgradnju kreativnih sposobnosti i praktičnih veština
budućih lidera u menadžerskoj struci. Budućem master menadžeru se pruža mogućnost integracije pedagoških znanja
sa teorijsko-stručnim znanjima.
Na drugoj godini master akademskih studija u oblasti Plansko procesni menadžment, student
se opredeljuje za određen modul:
- Primenjeni menadžment
- Menadžment u sportu, zdravstvu i turizmu


Master akademske studije Primenjena ekonomija i finansije
Savremena dostignuća ekonomske nauke i potrebe tržišta rada uslovile su isto tako koncipiran master akademski
studijski program.
Na drugoj godini master akademskih studija u oblasti Ekonomija i finansije, student se opredeljuje za jedan od dva
izborna modula:
- Bankarstvo i osiguranje
- Računovodstvo i revizija


Master akademske studije Informacione tehnologije
Zajednički studijski program Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije i Ledra koledža (Ledra
College) na Kipru, kao drugi stepen visokog obrazovanja, predstavlja svojevrsnu nadgradnju teorijskog znanja i
praktičnih sposobnosti budućih lidera u oblasti informacionih tehnologija.
Master akademske studije Informacione tehnologije traju jednu studijsku godinu (60 ESPB), u okviru koje se student
opredeljuje za Modul 1 ( Internet tehnologije) ili Modul 2 (Digitalni marketing).
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - MASTER AKADEMSKE STUDIJE MEF - 1
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - MASTER AKADEMSKE STUDIJE MEF - 1
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - MASTER AKADEMSKE STUDIJE MEF - 1

DOKTORSKE STUDIJE

Kategorija - Privatni fakulteti
- Integralno razvojni menadžment
Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje naučno-nastavnih i istraživačkih kadrova, osposobljavanje studenata za
samostalan i visoko kvalitetan naučno istraživački rad iz oblasti integralno-razvojnog menadžmenta u skladu sa
potrebama tržišta i društva.

Samostalno invetivno iniciranje, planiranje, dizajniranje, kontrola i koordiniranje timskom organizacijom neke su od oblasti
u kojima je budući doktor nauka iz ove oblasti osposobljen. Doktorske studije obuhvataju sadržaje aktivne i interaktivne
nastave kroz predavanja i samostalan istraživački rad i nosilac su aktivnosti naučnoistraživačkog rada kao ključne
funkcije visoko obrazovnog procesa.
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - DOKTORSKE STUDIJE MEF - 1
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - DOKTORSKE STUDIJE MEF - 1
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - DOKTORSKE STUDIJE MEF - 1

INTERNET STUDIJE

Kategorija - Privatni fakulteti
DLS se ostvaruje kroz različite oblike nastave: javno emitovanje vremenski planiranog nastavnog događaja (uživo
emitovanje predavanja ili diskusija nastavnika/stručnjaka), predavanja u PDF formatu i multimedijalni nastavni materijal
koji je dostupan na serveru 24h, konsultacije sa profesorima putem interneta u cilju neformalnog učenja kroz diskusije,
internet testovi – kolokvijumi i ispiti ograničenog vremenskog trajanja. Završni ispit organizuje se u ispitnom roku u sedištu
fakultetske ustanove.

Oprema koja je potrebna za učenje na daljinu je računar, internet konekcija, telefon, aktivan nalog e‑pošte, Skype
nalog,mikrofon, kamera.
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - INTERNET STUDIJE MEF - 1
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - INTERNET STUDIJE MEF - 1
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - INTERNET STUDIJE MEF - 1

AKTIVNOSTI I RADIONICE

Kategorija - Privatni fakulteti
Kreativna radionica osmišljena je kroz predavačko - takmičarski koncept. Sa predavačkog aspekta,
radionicu predvode profesori fakulteta - doktori nauka iz tematskih oblasti, kao i gostujući predavači iz kompanija i
organizacija koje su podržali ovaj tip seminara i verodostojni su predstavnici praktičnog dela funkcionisanja na tržištu.
Predavanja su usmerena na obradu aktuelnih ekonomskih tema upotpunjenih strateškim i motivacionim stručnim
savetima.

Inovacioni sentar
Osnivanje edukativnih i inovacionih radionica koja u većini okuplja mlade kreativne ljude radi istraživanja,
eksperimentalnih merenja, razvoja, realizacije, primene i plasmana inovacionih projekata (pronalazaka i industrijskog
dizajna).

- Virtuelno preduzeće
U nastavnom procesu studenti svoje menadžerske i liderske veštine usavršavaju u posebnoj laboratoriji – virtuelnom
preduzeću koje je organizovano kao realno preduzeće ali protoka robe i novca nema, već se posredstvom različitih
softverskih programa simuliraju poslovne funkcije i procesi realnog preduzeća, pa se studenti u potpunosti praktično
osposobljavaju i psihološki pripremaju za budući siguran posao.
.
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - AKTIVNOSTI I RADIONICE MEF - 1
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - AKTIVNOSTI I RADIONICE MEF - 1
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - AKTIVNOSTI I RADIONICE MEF - 1
Jevrejska 24 - Beograd - Stari Grad
069 770635; 011 2643390; 011 3282473;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 2
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 3
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 29
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 9
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 26
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 6
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 10
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 8
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 11
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 4
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 5
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 7
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 15
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 13
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 14
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 12
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 16
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 17
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 21
 • MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - 19
MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Stari Grad Jevrejska 24
  +381 69 770635; +381 11 2643390; +381 11 3282473; +381 11 3620490;
Back to Top
Mirandre.com logo