Osiguravajuća društva Novi Beograd

Registruj se
Prijavi se
Osiguravajuća društva Novi Beograd
brokos-registracija-vozila-osiguravajuca-drustva

Brokos registracija vozila

Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 33 011 2692715
cena: Cenovnik
OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA - BROKOS Članom 84 Zakona o osiguranju ovi poslovi i obaveze određeni su sledećim: - izrada odgovarajućih analiza opasnosti i rizika koji mogu ugroziti imovinu i zaposlene; - definisanje svih podataka bitnih za zaključivanje ugovora o osiguranju, uključujući i širinu i kvalitet osiguravajućih pokrića; - provera i procena kvalitativnih i kvantitativnih parametara koji su relevantni za ocenu solventnosti društva za osiguranje; - posredovanje radi zakljušenja ugovora o osiguranju sa društvom za osiguranje koje je spremno da ponudi najpovoljnije uslove osiguravajuće zaštite; - provera sadržine ugovora - polise osiguranja; - stručna pomoć osiguraniku za svo vreme trajanja ugovora.
Back to Top