Brokos registracija vozila

Registruj se
Prijavi se

Brokos registracija vozila

BROKOS

Društvo za posredovanje u osiguranju "BROKOS" DOO, Beograd je ovlašćeno Rešenjem Narodne banke Srbije broj:
5212 od 04.07.2016. godine, za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.
Poslove zastupanja u osiguranju obavljamo preko našeg partnerskog preduzeća "SERDIKA" DOO.

Članom 84 Zakona o osiguranju ovi poslovi i obaveze određeni su sledećim:
- izrada odgovarajućih analiza opasnosti i rizika koji mogu ugroziti imovinu i zaposlene;
- definisanje svih podataka bitnih za zaključivanje ugovora o osiguranju, uključujući i širinu i kvalitet osiguravajućih
pokrića;
- provera i procena kvalitativnih i kvantitativnih parametara koji su relevantni za ocenu solventnosti društva za
osiguranje;
- posredovanje radi zakljušenja ugovora o osiguranju sa društvom za osiguranje koje je spremno da ponudi
najpovoljnije uslove osiguravajuće zaštite;
- provera sadržine ugovora - polise osiguranja;
- stručna pomoć osiguraniku za svo vreme trajanja ugovora.
Brokos registracija vozila - BROKOS - 2
Brokos registracija vozila - BROKOS - 3
Brokos registracija vozila - BROKOS - 4

DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU

Kadrovska i tehnička osposobljenost Društva BROKOS u potpunosti garantuje ispunjavanje svih Vaših zahteva u
oblasti osiguranja.

Pozitivni finansijski rezultati ostvareni su u interesu naših brojnih poslovnih parnera - ustanova, institucija i pravnih
subjekata najrazličitijih proizvodnih delatnosti naša su najbolja preporuka, a kao garanciju dobrog izvršenja poslo
ugovorili smo osiguranje odgovornosti iz delatnosti sa sumom osiguranja od 200.000 eura. (osiguranje odgovornosti).

Ugovaranje kvalitetnog osiguravajućeg pokrića, obzirom da je oblast osiguranja izuzetno specifična, zahteva
neophodnu stručnost i poznavanje Zakona o osiguranju, pravila, uslova i tarifa osiguravača.
Snimanjem postojećih rizika, određivanjem obima pokrića, izradom upita, prikupljanjem ponuda društva za osiguranje
i davanjem stručnog mišljenja po prispelim ponudama doprinećemo ostvarivanju najbolje zaštite interesa osiguranika.

U toku trajanja osiguranja, usled nepoznavanja prava na naknadu, nedostatka stručnih službi ili nevoljne saradnje sa
osiguravajućom organizacijom sa kojom je zaključen ugovor o osiguranju, deo nastalih šteta ostaje nenaknađen ili se
izvrši samo delimična naknada.
Klijentima nudimo zastupanje njihovih interesa, kako u mirnom tako i u sudskom postupku, sa mogućnošću da se
isto ugovori kao stalno ili po potrebi, u slučaju spornih odštetnih zahteva.
Brokos registracija vozila - DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU BROKOS - 2
Brokos registracija vozila - DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU BROKOS - 3
Brokos registracija vozila - DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU BROKOS - 4

OSIGURANjE MOTORNIH VOZILA

Kod obaveznog osiguranja motornih vozila, u primeni je jedinstven tarifni sistem kod svih osiguravajućih društava.
Pre dve godine ponovo je startovao sistem "bonus-malus", kojim se nagrađuju, odnosno kažnjavaju savesni-
nesavesni vozači.
Sve prijavljene štete vode se preko jedinstvenog registra šteta, po kom se, automatski, prilikom izdavanja sistemske
polise obaveznog osiguranja, dodjeljuje bonus ili malus osiguraničima.
Kod obaveznog osiguranja motornih vozila, pokrivena je odgovornost vlasnika vozila za štete koje bi on svojim
vozilom naneo trećim licima ili stvarima.

Naše Društvo za posredovanje u osiguranju ,,BROKOS" DOO, može odobriti, za pravna lica koja imaju
veće vozne parkove (pre svega za teretna vozila i autobuse), odgovarajući procenat povraćaja premije osiguranja iz
onog dela koje Društvo naplati od osiguravajućih društava, kao proviziju.
Svim našim osiguranicima pružamo besplatne savete i pomoć kod naplate šteta od osiguravajućih društava.

AUTOKASKO

Auto-kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje motornih vozila i ono osiguraniku pruža punu zaštitu za vreme
trajanja osiguranja.
Ta zaštita se ogleda u pokrivanju i onih rizika kada je sam osiguranik kriv za nastalu štetu.

Naše Društvo za svoje klijente obezbeđuje ponude od vise osiguravajućih društava (npr. UNIQA, DDOR NOVI SAD,
GENERALI, DUNAV, AMS i drugi), te klijentima na bazi prispelih ponuda preporučujemo najpovoljnije osiguranje kod
osiguravajućih društava koja imaju najbolji rejting u Srbiji ili osiguranik sam izabere osiguravajuće društvo kod koga
želi da se osigura.

OBAVEZNO OSIGURANjE PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU

Ovo osiguranje se odnosi na lica koja se nalaze u jednom od sredstava javnog prevoza.
Sva lica, koja se radi prevoza, nalaze u jednom od sredstava javnog prevoza, smatraju se osiguranicima.
Ugovarač osiguranja je pravno lice koje obavlja javni prevoz i koji u ime svojih putnika zaključuje ugovor o osiguranju
sa osiguravačem.

DOBROVOLjNO OSIGURANjE LICA U MOTORNOM VOZILU

U ovom slučaju mogu se dobrovojno osigurati sva lica koja imaju svojstvo vozača, putnika ili radnika na motornom ili
drugom vozilu.
Tarife za ovu vrstu osiguranja nisu jedinstvene kod osiguravajućih društava.
Ovo osiguraje se ugovara prilikom zaključivanja polise obaveznog osiguranja motornog vozila.
Brokos registracija vozila - OSIGURANjE MOTORNIH VOZILA BROKOS - 2
Brokos registracija vozila - OSIGURANjE MOTORNIH VOZILA BROKOS - 3
Brokos registracija vozila - OSIGURANjE MOTORNIH VOZILA BROKOS - 4

OSIGURANJE IMOVINE

Kako je poslednjih godina tržište osiguranja stabilizovano, a kontrola rada osiguravajućih društava od strane Narodne
banke uspešna, to smatramo da naši klijenti mogu dobiti kvalitetnu i šaroliku zaštitu svoje imovine, kroz osiguranje iste.

Naše Društvo omogućava svim klijentima punu informaciju o osiguranju imovine, koja se ogleda kroz procenu vrednosti
imovine, proceni rizika, obimu osiguravajućeg pokrića i dr.
Na osnovu prikupljenih podataka o imovini klijenata, kao i stepenu rizika za njihovu imovinu, mi im prezentujemo ponude
od više renomiranih osiguravajućih društava, gde uz našu sugestiju mogu izabrati najbolju i najpovoljniju ponudu.
Naravno i u ovom slučaju, naše Društvo u potpunosti servisira osiguranike od početka pa do isteka osiguranja, bez
ikakve nadoknade.
Brokos registracija vozila - OSIGURANJE IMOVINE BROKOS - 3
Brokos registracija vozila - OSIGURANJE IMOVINE BROKOS - 4
Brokos registracija vozila - OSIGURANJE IMOVINE BROKOS - 5

OSIGURANJE LICA OD NEZGODE I ŽIVOTNO OSIGURANJE

Ovim osiguranjem osiguravaju se lica od posledica nesrećnog slučaja, kojim se pokrivaju sledeći rizici:
- smrt usled bolesti,
- smrt usled nesrećnog slučaja,
- invaliditet kao posledica nesrećnog slučaja,
- troškovi lečenja (oni troškovi koje bi osiguranik morao sam da plati),
- dnevna naknada u slučaju prolazne nesposobnosti za rad, koja je posledica nesrećnog slučaja.

ŽIVOTNO OSIGURANjE predstavlja višegodišnji ugovor između osiguravača i osiguranika o štednji
određene sume novca za važne datume u životu (penzija, školovanje dece i sl.), kao i finansijsku zaštitu porodice
usled nastanka neželjenih događaja (smrt, teška bolest, invalidnost).

Kako osiguravajuća društva od premije životnog osiguranja prikupljaju ogromna sredstva od osiguranika, sa kojima
raspolažu duži niz godina,to je ovaj vid osiguranja posebno regulisan zakonskim propisima i kontrolom nadležnih
institucija.
Naime, osiguravajuća društva ova sredstva moraju da plasiraju na strogo zakonom propisan načinjer nakon isteka
osiguranja ista se u celosti vraćaju osiguraniku, zajedno sa pripadajućom dobiti od plasmana ovih sredstava.
Zato se ovakav vid ulaganja novčanih sredstava smatra jednim od najsigurnijih plasmana.

Upravo iz ovih razloga naše Društvo vodi računa da ugovore o životnom osiguranju zaključuje samo sa onim
osiguravajućim društvima koja imaju visok rejting u svetu, kao i dugu tradiciju na poslovima životnih osiguranja.

Poslednjih meseci prisutna je značajna tražnja za proizvodima životnog osiguranja, na šta je uticalo, delom i
stalni pad kamatnih stopa na štednju u bankama kao i sazrela svest kod ljudi o potrebi ovakvog vida štednje.
Brokos registracija vozila - OSIGURANJE LICA OD NEZGODE I ŽIVOTNO OSIGURANJE BROKOS - 2
Brokos registracija vozila - OSIGURANJE LICA OD NEZGODE I ŽIVOTNO OSIGURANJE BROKOS - 3
Brokos registracija vozila - OSIGURANJE LICA OD NEZGODE I ŽIVOTNO OSIGURANJE BROKOS - 4

PUTNO - VIZNO OSIGURANJE

Putno - vizno osiguranje predstavlja u stvari zdravstveno osiguranje lica za vreme boravka u inostranstvu.

Ovom polisom pokriveni su hitni medicinski troškovi u inostranstvu i to:
- troškovi hitne lekarske pomoći,
- lekovi, sanitetski materijal i ostala terapijska sredstva,
- rentgen, ultrazvučni pregledi i dijagnostika,
- bolničko lečenje, opšte kategorije nege uključujući opšti tretman lečenja,
- transportni troškovi do najbliže bolnice.

PRIVATNO ZDRAVSTVNO OSIGURANjE

Ovaj vid osiguranja znači pružanje višeg nivoa zdravstvene zaštite za klijente-osiguranike, odnosno pružanje potpune
zdravstvene zaštite.
Zdravstveno osiguranje se može ugovoriti kao kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje ili individualno privatno
zdravstveno osiguranje.
Brokos registracija vozila - PUTNO - VIZNO OSIGURANJE BROKOS - 2
Brokos registracija vozila - PUTNO - VIZNO OSIGURANJE BROKOS - 3
Brokos registracija vozila - PUTNO - VIZNO OSIGURANJE BROKOS - 4

OSTALE USLUGE

Osnovna i jedina delatnost našeg Društva su poslovi posredovanja u osiguranju, koji se manifestuju u sledećem:
- posredovanje u osiguranju, odnosno dovođenje u vezu klijenta-osiguranika i osiguravača radi zaključenja ugovora o
osiguranju,
- zastupanje u osiguranju (obavezno osiguranje motornih vozila i putno osiguranje) obavljamo preko naseg
partnerskog preduzeca "SERDIKA"DOO
- savetovanje i stručna pomoć osiguranicima za vreme trajanja osiguranja,
- pomoć pri prijavljivanju, proceni i naplati šteta od osiguravača.

Društvo za posredovanje u osiguranju ,,BROKOS" D.O.O. svojim klijentima pruža i neke druge usluge, koje nisu
vezane za delatnost Društva, ali koje klijenti mogu koristiti preko preduzeća sa kojima naše Društvo sarađuje, a to
su:
- usluge pripreme dokumentacije za registraciju vozila,
- registracija vozila u ime klijenta kod nadležnog MUP-a
- tehnički pregled vozila,
- sklapanje ugovora o prenosu vlasništva motornog vozila,
- plaćanje poreza na promet u ime klijenata u nadležnoj opštinskoj upravi
- odjava vozila na teritoriji cele Srbije.
Brokos registracija vozila - OSTALE USLUGE BROKOS - 2
Brokos registracija vozila - OSTALE USLUGE BROKOS - 3
Brokos registracija vozila - OSTALE USLUGE BROKOS - 4
Bulevar maršala Tolbuhina 33 - Beograd - Novi Beograd
011 2692715; 065 2113000; 069 2733270;
Pitaj BROKOS
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Brokos registracija vozila
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Novi Beograd Bulevar maršala Tolbuhina 33 (Goce Delčeva 33) +381 11 2692715 +381 65 2113000 +381 69 2733270
Brokos registracija vozila - 2
Brokos registracija vozila - 3
Brokos registracija vozila - 4
Brokos registracija vozila - 5
Brokos registracija vozila - 6
Brokos registracija vozila - 7
Brokos registracija vozila - 8
Brokos registracija vozila - 9
Brokos registracija vozila - 10
Brokos registracija vozila - 11
Brokos registracija vozila - 12
Brokos registracija vozila - 13
Brokos registracija vozila - 14
Brokos registracija vozila - 15
Brokos registracija vozila - 16
Brokos registracija vozila - 17
Brokos registracija vozila - 18
Brokos registracija vozila - 19
Brokos registracija vozila - 20
Brokos registracija vozila - 21
Brokos registracija vozila - 22
Brokos registracija vozila - 23
Brokos registracija vozila - 24
Brokos registracija vozila - 25
Brokos registracija vozila - 26
Pitaj BROKOS
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Brokos registracija vozila
Back to Top