Separatori masti i ulja Beograd

Registruj se
Prijavi se
Separatori masti i ulja Beograd
ghibliplast-separatori-masti-i-ulja

Ghibliplast

Osečina, Karađorđeva 80 069 2630503
SEPARATORI MASTI I ULJA.
Separatori masti, ulja i naftnih derivata.
Separatori ulja i naftnih derivate sa koalescentnim filterom.
Separatori naftnih derivata upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti (nafta i derivati).
Uglavnom se radi o površinskoj vodi.
Koristi za prečišcavanje otpadnihvoda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže, industrijski pogoni… Separatori se proizvode po evropskoj normi EN858 sa taložnikom i koalescentnim promenljivim filter uloškom.
Kvalitet prečišćenih voda iz separatora manji od 5mg/L.
Proizvod prati kompletna tehnička dokumentacija sa pripadajućim atestima i sertifikatima (usklađenost sa SRPS EN-858-1 i SRPS EN-858- 2, atest materijala, atest zavarivača…) Proizvode se od polietilena visoke gustine (PEHD), tehnologijom spiralnog namotavanja.
Sastoje se iz dela za taloženje i dela sa koalescentnim ­ fiterom.
Taložnik je opremljen sa elementima za usmeravanje toka i sprečavanje vrtloženja vode.
Na taj način se intezivira taloženje čvrsth materija i omogućava kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja i naftnih derivata u sledećoj fazi obrade.
Koalescentni filterski paket omogućuje visok stepen izdvajanja naftnih derivata i osigurava da prečišćena tečnost ima najviše do 5 mg/l neemulgiranih ulja i masti.
Separatori sa BYPASS-om.
Koriste se za tretman atmosferskih voda sa velikih površina (saobraćajnice, parkinzi, trgovi…) gde su moguće povremene pojave većih količina voda.
Tako se obezbeđuje da se prvi talas zaprljane vode uvodi u separator, a ostala količina padavina sa ispirne površine se prevodi preko BYPASS-a.
Na ovaj način se postiže optimizacija kapaciteta uređaja i značajno smanjuje ukupna investicija.
Ugradnja je brza i laka.
Nema potrebe za dotatnim troškovima oko betonskih radova, izrade temelja i sl.
Separatori ulja se ugrađuje u iskopan rov većih dimenzija od samog separatora.
Postavljaju se na zbijenu posteljicu od peska ili šljunka visine 300mm, a zatim se ravnomerno po obodu zatrpava peskom ili šljunkom.
Zbijanje se vrši ručno ili mašinski, a potrebno ga je izvoditi tako da ne dođe do oštećenja danca ili omotača.
Materijal za zatrpavanje koristiti do 200mm iznad temena separatora, a za preostalu potrebnu količinu se može koristiti materijal iz iskopa.
Neophodno je da zbijanje peska oko uređaja bude 95% po Proktoru.
Ukoliko se uređaj postavlja ispod saobraćajnice koja je predviđena za odvijanje teškog teretnog saobraćaja potrebno je ugraditi dodatnu armiranu betonsku (rasteretnu) ploču.
Detaljnije objašnjenje postupka zatrpavanja i ugradnje propisano je standardom EN1610.
U slučajevima ugradnje separatora u tlo sa podzemnom vodom obratiti pažnju na pojavu sile uzgona.
Nakon postavljanja postrojenja za prečišćavanje potrebno ga je napuniti vodom do nivoa izlaza i proveriti hidraulički protok vode.
U zavisnosti od dužine rada, količine i stepena kontaminacije ulazne vode potrebno je u određenom vremenskom intervalu osigurati odvoženje istaloženih čvrstih materija iz taložnika i izdvojenog ulja i obezbediti njegovo odlaganje u skladu sa propisima o odlaganju opasnog otpada.
Način ugradnje na terenu sa visokim podzemnim vodama postiže se ankerisanjem separatora za betonsku armiranu ploču.
U slučaju prisutnosti podzemnih voda na mestu nameravane ugradnje na posteljici od peska uraditi betonsku podlogu.
Dimenzije betonske ploče određuju se prema sili potiska.
Broj mesta za ankerisanje, dimenzije ankera i jačina traka za vezivanje se dimenzionišu iz uslova stabilnosti.
cane-osecina-separatori-masti-i-ulja

Cane Osečina

Osečina, Vojvode Stepe 53 064 6421620
SEPARATORI MASTI I ULJA.
SZTR "CANE" proizvodi plastične separatore tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine PEHD, materijala izuzetne hemijske postojanosti, koji ne prima mirise od tečnosti niti ih odaje, pa je apsolutno podesan za prikupljanje ulja i masnoća iz otpadnih voda.
PEHD je neporozan i otporan na sve vrste hemjiskih supstanci.
Osim pomenute hemijske otpornosti i dugog veka trajanja (oko 50 godina), materijal PEHD poseduje i odlične mehaničke karakteristike od kojih je, za proizvodnju separatora, najznačajniija njegova velika statička nosivost to jest velika otpornost na pritisak i lom.
Plasticni separatori - CANE Separatori naftnih derivata upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti (nafta i njeni derivati), uglavnom u površinskim vodama.
Koristi se za prečišcavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama sa većom količinom taloga, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže, industrijski pogoni.
Plastični separatori se sastoje iz dela za taloženje i dela sa koalescentnim fiterom.
Taložnik je opremljen sa elementima za usmeravanje toka i sprečavanje vrtloženja vode.
Na taj način se intezivira taloženje čvrsth materija i omogućava kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja Plasticni separatori - CANE i naftnih derivata u sledećoj fazi obrade.
Koalescentni filterski paket omogućuje visok stepen izdvajanja naftnih derivata i osigurava da prečišćena tečnost ima najviše do 5 mg/l neemulgiranih ulja i masti.
Separatori od plastike iz našeg proizvodnog programa proizvode se u različitim dimenzijama, prema zahtevu kupca.
Separatori masti, ulja i naftnih derivata moraju da stoje na ravnoj podlozi, ne smeju se dizati sa svojim sadržajem ni bacati sa visine jer može doći do pucanja.
Otporni su na UV zračenje, lagani, dugotrajni, sa mogućnošću korišćenja od 50 godina.
dal-osecina-separatori-masti-i-ulja

DAL Osečina

Beograd, Zvezdara, Bulevar Kralja Aleksandra 481 063 443242
SEPARATORI ULJA I MASTI.
SEPARATORI ULJA.
Separatori mineralnih ulja - uljni separatori, to jest separatori ulja i naftnih derivata, su deo proizvodnog programa DAL d.o.o.
i služe za odvajanje i prikupljanje ulja i masnoća koje sadrži otpadna voda iz automehaničarskih radnji, benzinskih pumpi, autoperionica, zatim slivne vode sa parkinga i saobraćajnica i drugih mesta gde je prisutno zagađenje otpadnih voda uljima i masnoćama.
Separatori ulja putem odvajanja ulja i masnoća sprečavaju lepljenje istih na zidove kanalizacionih cevi i začepljenje odvoda, a na taj način sprečavaju i zagađivanje okoline otpadnim uljima.
SEPARATORI MASTI.
Separatori masti ili mastolovi to jestkuhinjski separatori masti, su uređaji koji služe za odvajanje masnoća životinjskog i biljnog porekla, iz otpadnih voda iz kuhinja, menzi, restorana, mlekara, klanica i pogona za preradu mesa i ribe...
to jestsvuda tamo gde se prerađuje odnosno priprema hrana sa masnoćama i peru sudovi.
Separatori masti putem odvajanja masnoća životinjskog i biljnog porekla sprečavaju lepljenje istih na zidove kanalizacionih cevi i začepljenje odvoda, a na taj način sprečavaju i zagađivanje okoline.
zimkom-separatori-masti-i-ulja

Zimkom

Gornji Milanovac, Sremskog Fronta 79 063 605149
SEPARATORI MASTI I ULJA - ZIMKOM Naši separatori se izrađuju od polietilena visoke gustine (HDPE) tehnikom spiralnog motanja.
Back to Top