Srednja škola Sveti Sava

Registruj se
Prijavi se

Srednja škola Sveti Sava

SREDNJA ŠKOLA SVETI SAVA

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
Osnivanju Srednje škole „Sveti Sava“ predhodilo je dugo pedagoško iskustvo i bogata medicinska praksa osnivača
Škole. Vođeni interesima pozitivnog razvoja, ne samo naših učenika, već i naših nastavnika, namera nam je da se škola
razvija u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju i jasnim pogledom u budućnost.

Pozivamo Vas da posetite našu školu, obiđete sve naše kabinete, pitate, predložite i podelite sa nama nove ideje. Sve
što je za dobrobit razvoja i unapređenje obrazovanja, rado ćemo prihvatiti, usvojiti i primeniti. Želja nam je da naše
učenike što uspešnije pripremimo za dalje školovanje, za brzo uključenje u realni svet rada, jednom rečju da ih
pripremimo za život

Vlada Nemačke stipendira i zapošljava učenike naše škole u Nemačkoj.
Srednja škola Sveti Sava - SREDNJA ŠKOLA SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - SREDNJA ŠKOLA SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - SREDNJA ŠKOLA SVETI SAVA - 1

UPIS ŠKOLA SVETI SAVA

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
Za upis u 1. Razred srednje škole potrebno je:
- Prijava za upis (škola obezbeđuje formular za prijavu)
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Svedočanstva o završenom šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole
- Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (za gimnazije ne treba)
- Potpisan ugovor o školovanju

Uplatom školarine učenicima su obezbeđeni:
- Mentorski rad
- Korišćenje udžbenika i osnovni pribor za rad
- Mogućnost korišćenja opreme i tehnike u toku školske godine: internet, laptop, video bim
- Dopunska ili dodatna nastava (po potrebi)
- Časovi fizičkog vaspitanja u sportskom centru “TAŠ” Beograd
- Praksa u poznatim klinikama (za stručne škole)
- Posete kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama

Upis za školsku godinu 2017-1018. je počeo! POPUSTI DO 35%
Srednja škola Sveti Sava - UPIS ŠKOLA SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - UPIS ŠKOLA SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - UPIS ŠKOLA SVETI SAVA - 1

FILOLOŠKA GIMNAZIJA SMER - ŽIVI JEZICI SVETI SAVA

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
Biti gimnazijalac je oduvek predstavljalo posebnu čast i privilegiju.
Filološka gimnazija je škola za posebno nadarene učenike. U školi se uči osam jezika i to sedam živih (engleski,
francuski, ruski, nemački, italijanski, španski i japanski ) i jedan klasični (latinski).

Filološka gimnazija se izdvaja od drugih i po predmetima koji se u njoj izučavaju. Za razliku od drugih srednjoškolaca,
naši učenici proučavaju srpski jezik i književnost kao dva odvojena predmeta, što im omogućava da steknu široka
znanja i o jeziku i o književnosti. Uvod u opštu lingvistiku je takođe poseban predmet, a na časovima Osnovi
prevođenja, koji se uči u trećem razredu gimnazije, upoznaju se tehnikama pismenog i usmenog prevođenja. Na
časovima Retorike učenici Filološke gimnazije imaju priliku da razvijaju veštinu lepog govora i primenjuju znanja iz
stilistike. Profesori posebno podstiču istraživači rad, kreativno pisanje, realizovanje različitih lingvističkih projekata,
negovanje poetskog senzibiliteta učenika, samostalno ispoljavanje u oblasti literalnog stvaralaštva. Ne treba zaboraviti ni
kvalitetno opšte obrazovanje iz svih oblasti znanja (istorija, geografija, likovna umetnost, muzička kultura itd).
Srednja škola Sveti Sava - FILOLOŠKA GIMNAZIJA SMER - ŽIVI JEZICI SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - FILOLOŠKA GIMNAZIJA SMER - ŽIVI JEZICI SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - FILOLOŠKA GIMNAZIJA SMER - ŽIVI JEZICI SVETI SAVA - 1

GIMNAZIJA DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER SVETI SAVA

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
Ko želi da, nakon srednje škole, upiše neki od fakulteta sa područja drušvenih nauka, prava, istorije, sociologije, filološkog
fakulteta, ili da studira književnost, žurnalistiku, istoriju umetnosti i sl. upisivanje društveno-jezičkog smera je pravi izbor.
U gimnaziji su podjednako zastupljeni predmeti društvenih nauka i jezika. Znanja koja se tokom školovanja steknu iz
filozofije, psihologije, sociologije, likovne i muzičke umetnosti, stranih jezika od nemerljivog su značaja, ne samo za dalje
školovanje, nego i za izgradnju opšte kulture i širinu intelektualnog razmišljanja.

Svoje umetničke i stvaralačke sklonosti učenici društveno-jezičkog smera mogu realizovati kroz brojne sekcije. Gimnazija
društveno jezičkog smera pruža predznanje za pripremu različitih prijemnih ispita na fakultetima.
Srednja škola Sveti Sava - GIMNAZIJA DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - GIMNAZIJA DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - GIMNAZIJA DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER SVETI SAVA - 1

MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR SVETI SAVA

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR je osposobljavanje lica za sprovođenje
postupka prijema i otpusta bolesnika, obavljanje zdravstvene nege bolesnika i medikamentoznog lečenja bolesnika,
sprovođenje dijagnostičkih i terapeutskih postupaka i sprovođenje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.
Neophodnost i stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog
usavršavanja, razvoja karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR bude
osposobljena za:
- primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
- primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
- primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
- upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;
- preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
- prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.
Srednja škola Sveti Sava - MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR SVETI SAVA - 1

MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ SVETI SAVA

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
Medicinska sestra - vaspitač radi u obdaništima sa zdravom decom, uzrasta od jedne do tri godine, na poslovima nege i
vaspitanja. Povija, oblači decu i igra se sa njima. Aktivno učestvuje u formiranju higijenskih, kulturnih i radnih navika dece.
Medicinska sestra - vaspitač sarađuje sa roditeljima, planira i ostvaruje vaspitni rad u grupi, organizuje slobodne i usmerene
aktivnosti dece, priprema prostor i vaspitni materijal za igru.

Radni zadaci uključuju: prijem dece u ustanovu za dečiji boravak (sanitarni pregled), sprovođenje lične higijene dece ranog
uzrasta, sprovođenje terapije u ustanovama za dečiji boravak, dezinfekciju i sterilizaciju opreme, igračaka i ostalog
materijala, pripremanje dece za preventivne zdravstvene preglede i pomaganje lekaru pri pregledu. Medicinska sestra -
vaspitač vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju.
Srednja škola Sveti Sava - MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ SVETI SAVA - 1

FARMACEUTSKI TEHNIČAR SVETI SAVA

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju FARMACEUTSKI TEHNIČAR je osposobljavanje lica za izvođenje i nadzor
tehnoloških faza u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, kontrolisanje proizvodnog procesa i vođenje proizvodno-
kontrolne administracije, obezbeđivanje propisanih higijenskih uslova i zaštite na radu, za vođenje prometa lekova u
veletrgovini i rad u javnoj apoteci.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog
usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da FARMACEUTSKI TEHNIČARARI budu
osposobljeni za:

- primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
- primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
- primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
- upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom
životu;
- preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
- prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.
Srednja škola Sveti Sava - FARMACEUTSKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - FARMACEUTSKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - FARMACEUTSKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR SVETI SAVA

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
- Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR je osposobljavanje lica za sprovođenje
fizioterapeutskih procedura i terapeutskih postupaka, sprovođenje balneoklimatoloških procedura i masažu pacijenata.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog
usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR bude
osposobljen za:

- primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
- primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
- primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
- upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;
- preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
- prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.
- sprovodi fizioterapeutske procedure
- sprovodi terapeutske postupke
- sprovodi balneoklimatološke procedure i masažu pacijenata
Srednja škola Sveti Sava - FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1

KOZMETIČKI TEHNIČAR SVETI SAVA

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
- Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju KOZMETIČKI TEHNIČAR je osposobljavanje lica za higijensko-estetsku negu,
zaštitu i rehabilitaciju kože i adneksa kože.
- učestvuje u utvrđivanju kozmetičke dijagnoze i statusa kože;
- izvodi sprovođenje metoda asepse i antisepse;
- izvodi kozmetodijagnostiku i kozmetoterapijske procedure na regiji lica i tela;
- izvodi aparaturne kozmetoterapijske procedure kod različitih tipova, stanja i problema na koži;

- KOZMETIČKI TEHNIČAR izvodi masažu lica kod određenih kozmetsko-medicinskih problema, kao i kod zdrave kože;
- primeni odgovarajući izbor preparata za preparativnu kozmetiku i produženu kozmetoterapiju;
- izvodi standardne manikir i pedikir procedure;
- prati naučno-stručnu literaturu iz savremene prakse;

- KOZMETIČKI TEHNIČAR organizuje rad u kozmetičkim ustanovama - prijem klijenta, vođenje dokumentacije
ispolji ljubaznost u komunikaciji sa saradnicima i klijentima.
Srednja škola Sveti Sava - KOZMETIČKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - KOZMETIČKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - KOZMETIČKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Nušićeva 12a/I - Beograd - Stari Grad
011 3235259; 011 3235259; 064 8129680;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Srednja škola Sveti Sava - 43
 • Srednja škola Sveti Sava - 5
 • Srednja škola Sveti Sava - 9
 • Srednja škola Sveti Sava - 11
 • Srednja škola Sveti Sava - 14
 • Srednja škola Sveti Sava - 8
 • Srednja škola Sveti Sava - 13
 • Srednja škola Sveti Sava - 27
 • Srednja škola Sveti Sava - 2
 • Srednja škola Sveti Sava - 12
 • Srednja škola Sveti Sava - 6
 • Srednja škola Sveti Sava - 7
 • Srednja škola Sveti Sava - 42
 • Srednja škola Sveti Sava - 15
 • Srednja škola Sveti Sava - 16
 • Srednja škola Sveti Sava - 17
 • Srednja škola Sveti Sava - 18
 • Srednja škola Sveti Sava - 19
 • Srednja škola Sveti Sava - 20
 • Srednja škola Sveti Sava - 21
Srednja škola Sveti Sava
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Stari Grad Nušićeva 12a/I
  +381 11 3235259; +381 11 3235259; +381 64 8129680;
Pitaj školu SVETI SAVA
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Srednja škola Sveti Sava
Back to Top