Srednja škola Sveti Sava

Registruj se
Prijavi se

Srednja škola Sveti Sava

SREDNJA ŠKOLA SVETI SAVA

Osnivanju Srednje škole „Sveti Sava“ predhodilo je dugo pedagoško iskustvo i bogata medicinska praksa osnivača Škole. Vođeni interesima pozitivnog razvoja, ne samo naših učenika, već i naših nastavnika, namera nam je da se škola razvija u skladu sa savremenim trendovima u obrazovanju i jasnim pogledom u budućnost.

Pozivamo Vas da posetite našu školu, obiđete sve naše kabinete, pitate, predložite i podelite sa nama nove ideje. Sve što je za dobrobit razvoja i unapređenje obrazovanja, rado ćemo prihvatiti, usvojiti i primeniti. Želja nam je da naše učenike što uspešnije pripremimo za dalje školovanje, za brzo uključenje u realni svet rada, jednom rečju da ih pripremimo za život

Vlada Nemačke stipendira i zapošljava učenike naše škole u Nemačkoj.
Srednja škola Sveti Sava - SREDNJA ŠKOLA SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - SREDNJA ŠKOLA SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - SREDNJA ŠKOLA SVETI SAVA - 1

UPIS ŠKOLA SVETI SAVA

Za upis u 1. Razred srednje škole potrebno je:
- Prijava za upis (škola obezbeđuje formular za prijavu)
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Svedočanstva o završenom šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole
- Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (za gimnazije ne treba)
- Potpisan ugovor o školovanju

Uplatom školarine učenicima su obezbeđeni:
- Mentorski rad
- Korišćenje udžbenika i osnovni pribor za rad
- Mogućnost korišćenja opreme i tehnike u toku školske godine: internet, laptop, video bim
- Dopunska ili dodatna nastava (po potrebi)
- Časovi fizičkog vaspitanja u sportskom centru “TAŠ” Beograd
- Praksa u poznatim klinikama (za stručne škole)
- Posete kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama

Upis za školsku godinu 2017-1018. je počeo! POPUSTI DO 35%
Srednja škola Sveti Sava - UPIS ŠKOLA SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - UPIS ŠKOLA SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - UPIS ŠKOLA SVETI SAVA - 1

FILOLOŠKA GIMNAZIJA SMER - ŽIVI JEZICI SVETI SAVA

Biti gimnazijalac je oduvek predstavljalo posebnu čast i privilegiju.
Filološka gimnazija je škola za posebno nadarene učenike. U školi se uči osam jezika i to sedam živih (engleski, francuski, ruski, nemački, italijanski, španski i japanski ) i jedan klasični (latinski).

Filološka gimnazija se izdvaja od drugih i po predmetima koji se u njoj izučavaju. Za razliku od drugih srednjoškolaca, naši učenici proučavaju srpski jezik i književnost kao dva odvojena predmeta, što im omogućava da steknu široka znanja i o jeziku i o književnosti. Uvod u opštu lingvistiku je takođe poseban predmet, a na časovima Osnovi
prevođenja, koji se uči u trećem razredu gimnazije, upoznaju se tehnikama pismenog i usmenog prevođenja. Na časovima Retorike učenici Filološke gimnazije imaju priliku da razvijaju veštinu lepog govora i primenjuju znanja iz stilistike. Profesori posebno podstiču istraživači rad, kreativno pisanje, realizovanje različitih lingvističkih projekata,
negovanje poetskog senzibiliteta učenika, samostalno ispoljavanje u oblasti literalnog stvaralaštva. Ne treba zaboraviti ni kvalitetno opšte obrazovanje iz svih oblasti znanja (istorija, geografija, likovna umetnost, muzička kultura itd).
Srednja škola Sveti Sava - FILOLOŠKA GIMNAZIJA SMER - ŽIVI JEZICI SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - FILOLOŠKA GIMNAZIJA SMER - ŽIVI JEZICI SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - FILOLOŠKA GIMNAZIJA SMER - ŽIVI JEZICI SVETI SAVA - 1

GIMNAZIJA DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER SVETI SAVA

Ko želi da, nakon srednje škole, upiše neki od fakulteta sa područja drušvenih nauka, prava, istorije, sociologije, filološkog fakulteta, ili da studira književnost, žurnalistiku, istoriju umetnosti i sl. upisivanje društveno-jezičkog smera je pravi izbor.
U gimnaziji su podjednako zastupljeni predmeti društvenih nauka i jezika. Znanja koja se tokom školovanja steknu iz filozofije, psihologije, sociologije, likovne i muzičke umetnosti, stranih jezika od nemerljivog su značaja, ne samo za dalje školovanje, nego i za izgradnju opšte kulture i širinu intelektualnog razmišljanja.

Svoje umetničke i stvaralačke sklonosti učenici društveno-jezičkog smera mogu realizovati kroz brojne sekcije. Gimnazija društveno jezičkog smera pruža predznanje za pripremu različitih prijemnih ispita na fakultetima.
Srednja škola Sveti Sava - GIMNAZIJA DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - GIMNAZIJA DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - GIMNAZIJA DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER SVETI SAVA - 1

MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR SVETI SAVA

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR je osposobljavanje lica za sprovođenje postupka prijema i otpusta bolesnika, obavljanje zdravstvene nege bolesnika i medikamentoznog lečenja bolesnika, sprovođenje dijagnostičkih i terapeutskih postupaka i sprovođenje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.
Neophodnost i stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR bude osposobljena za:
- primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
- primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
- primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
- upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;
- preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
- prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.
Srednja škola Sveti Sava - MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR SVETI SAVA - 1

MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ SVETI SAVA

Medicinska sestra - vaspitač radi u obdaništima sa zdravom decom, uzrasta od jedne do tri godine, na poslovima nege i vaspitanja. Povija, oblači decu i igra se sa njima. Aktivno učestvuje u formiranju higijenskih, kulturnih i radnih navika dece.
Medicinska sestra - vaspitač sarađuje sa roditeljima, planira i ostvaruje vaspitni rad u grupi, organizuje slobodne i usmerene aktivnosti dece, priprema prostor i vaspitni materijal za igru.

Radni zadaci uključuju: prijem dece u ustanovu za dečiji boravak (sanitarni pregled), sprovođenje lične higijene dece ranog uzrasta, sprovođenje terapije u ustanovama za dečiji boravak, dezinfekciju i sterilizaciju opreme, igračaka i ostalog materijala, pripremanje dece za preventivne zdravstvene preglede i pomaganje lekaru pri pregledu. Medicinska sestra -
vaspitač vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju.
Srednja škola Sveti Sava - MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ SVETI SAVA - 1

FARMACEUTSKI TEHNIČAR SVETI SAVA

Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju FARMACEUTSKI TEHNIČAR je osposobljavanje lica za izvođenje i nadzor tehnoloških faza u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, kontrolisanje proizvodnog procesa i vođenje proizvodno-kontrolne administracije, obezbeđivanje propisanih higijenskih uslova i zaštite na radu, za vođenje prometa lekova u veletrgovini i rad u javnoj apoteci.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da FARMACEUTSKI TEHNIČARARI budu osposobljeni za:

- primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
- primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
- primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
- upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom
životu;
- preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
- prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.
Srednja škola Sveti Sava - FARMACEUTSKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - FARMACEUTSKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - FARMACEUTSKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR SVETI SAVA

- Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR je osposobljavanje lica za sprovođenje fizioterapeutskih procedura i terapeutskih postupaka, sprovođenje balneoklimatoloških procedura i masažu pacijenata.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR bude osposobljen za:

- primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
- primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
- primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
- upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;
- preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
- prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.
- sprovodi fizioterapeutske procedure
- sprovodi terapeutske postupke
- sprovodi balneoklimatološke procedure i masažu pacijenata
Srednja škola Sveti Sava - FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1

KOZMETIČKI TEHNIČAR SVETI SAVA

- Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju KOZMETIČKI TEHNIČAR je osposobljavanje lica za higijensko-estetsku negu,
zaštitu i rehabilitaciju kože i adneksa kože.
- učestvuje u utvrđivanju kozmetičke dijagnoze i statusa kože;
- izvodi sprovođenje metoda asepse i antisepse;
- izvodi kozmetodijagnostiku i kozmetoterapijske procedure na regiji lica i tela;
- izvodi aparaturne kozmetoterapijske procedure kod različitih tipova, stanja i problema na koži;

- KOZMETIČKI TEHNIČAR izvodi masažu lica kod određenih kozmetsko-medicinskih problema, kao i kod zdrave kože;
- primeni odgovarajući izbor preparata za preparativnu kozmetiku i produženu kozmetoterapiju;
- izvodi standardne manikir i pedikir procedure;
- prati naučno-stručnu literaturu iz savremene prakse;

- KOZMETIČKI TEHNIČAR organizuje rad u kozmetičkim ustanovama - prijem klijenta, vođenje dokumentacije
ispolji ljubaznost u komunikaciji sa saradnicima i klijentima.
Srednja škola Sveti Sava - KOZMETIČKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - KOZMETIČKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Srednja škola Sveti Sava - KOZMETIČKI TEHNIČAR SVETI SAVA - 1
Dečanska 8 - Beograd - Stari Grad
011 3235259; 064 8129680;
Pitaj školu SVETI SAVA
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Srednja škola Sveti Sava
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Beograd Stari Grad Dečanska 8 +381 11 3235259 +381 64 8129680
Srednja škola Sveti Sava - 43
Srednja škola Sveti Sava - 5
Srednja škola Sveti Sava - 9
Srednja škola Sveti Sava - 11
Srednja škola Sveti Sava - 14
Srednja škola Sveti Sava - 8
Srednja škola Sveti Sava - 13
Srednja škola Sveti Sava - 27
Srednja škola Sveti Sava - 2
Srednja škola Sveti Sava - 12
Srednja škola Sveti Sava - 6
Srednja škola Sveti Sava - 7
Srednja škola Sveti Sava - 42
Srednja škola Sveti Sava - 15
Srednja škola Sveti Sava - 16
Srednja škola Sveti Sava - 17
Srednja škola Sveti Sava - 18
Srednja škola Sveti Sava - 19
Srednja škola Sveti Sava - 20
Srednja škola Sveti Sava - 21
Srednja škola Sveti Sava - 22
Srednja škola Sveti Sava - 24
Srednja škola Sveti Sava - 26
Srednja škola Sveti Sava - 28
Srednja škola Sveti Sava - 29
Srednja škola Sveti Sava - 30
Srednja škola Sveti Sava - 31
Srednja škola Sveti Sava - 32
Srednja škola Sveti Sava - 33
Srednja škola Sveti Sava - 34
Srednja škola Sveti Sava - 35
Srednja škola Sveti Sava - 36
Srednja škola Sveti Sava - 37
Srednja škola Sveti Sava - 39
Srednja škola Sveti Sava - 40
Srednja škola Sveti Sava - 41
Srednja škola Sveti Sava - 4
Srednja škola Sveti Sava - 10
Srednja škola Sveti Sava - 44
Pitaj školu SVETI SAVA
Firma pripada kategorijama:
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Srednja škola Sveti Sava
Back to Top