Savremena osnovna škola i gimnazija

Registruj se
Prijavi se

Savremena osnovna škola i gimnazija

O NAMA

Kategorija - Privatne osnovne škole
Savremena misija je jednostavna:
Verujemo da svako dete ima pravo na kvalitetno obrazovanje, koje ga čini srećnim i priprema da bude uspešan
čovek u novom dobu stalnih promena, zbog čega mu pomažemo da izraste u celovitu, obrazovanu i višestranu
ličnost.


Deca su po prirodi radoznala i predodređena da uče. Stari školski sistem često tu radoznalost guši i nameće detetu okvire
koji sputavaju njegove talente.

U Savremenoj je drugačije, jer verujemo da i najsuvoparnije školsko gradivo može da bude zanimljivo kad mu se pristupi
na kreativan način.

Oslanjajući se na najnovija svetska dostignuća u obrazovanju, izgradili smo inovativan i fleksibilan pristup u kom se
urođena radoznalost deteta koristi kako bi mu se ponudila znanja koja će od njega stvoriti pojedinca sposobnog da čini
velike stvari, koji razmišlja kritički i proaktivno.
Savremena osnovna škola i gimazija - O NAMA - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - O NAMA - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - O NAMA - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - O NAMA - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - O NAMA - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - O NAMA - 1

NACIONALNI PROGRAM I-IV

Kategorija - Privatne osnovne škole
Nacionalni plan i program je osmišljen tako da najmlađima pruži osnovna znanja iz maternjeg jezika, matematike i
sveta koji nas okružuje i uvede ih u čarobni svet umetnosti. Nacionalni program Savremene izvodi se po zvaničnom
nastavnom planu i programu koji je odobrilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

RANI RAZVOJ INTELEKTUALNIH VEŠTINA
Uz upotrebu interdisciplinarnih metoda za usvajanje znanja, časovi se odvijaju na inovativan način. Umesto da lekcije
iz svakog predmeta uči odvojeno, dete ih usvaja tako što ih povezuje sa znanjima iz drugih oblasti i na taj način
usavršava i samostalno razmišljanje.

TEHNOLOGIJA ZA NAJMLAĐE OSNOVCE
U Savremenoj, deca uče kroz zabavu koristeći najsavremenije tehnologije. Osim kvalitetnijeg, bržeg i modernijeg
pristupa obrazovanju, upotreba tehnologije od prvih školskih dana dovodi do kritičkog odnosa prema tehnologiji, tako
da učenici neće postati obični konzumenti već aktivni stvaraoci kreativnih igara i zadataka koje će zajedno rešavati.

DODATNE SEKCIJE
- Prvi glumački koraci
- Crtanje i slikanje
- Sport i igre
- Muzika
- Lego laboratorije
- Časovi plesa
- Lepo ponašanje
- Briga o prirodi
Savremena osnovna škola i gimazija - NACIONALNI PROGRAM I-IV - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - NACIONALNI PROGRAM I-IV - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - NACIONALNI PROGRAM I-IV - 1

NACIONALNI PROGRAM V-VIII

Kategorija - Privatne osnovne škole
Nacionalni program OŠ “Savremena” za uzrast od V-VIII razreda izvodi se po zvaničnom nastavnom planu i programu
odobrenom od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Ovaj plan i program se konstantno
osavremenjuje i nadograđuje upotrebom novih tehnologija, nastavnim materijalima i drugim resursima za stručno
usavršavanje učenika i nastavnika.

PERSONALIZOVANA NASTAVA
U Osnovnoj školi “Savremena” vaš školarac će na njemu prilagođen način steći sva neophodna znanja koja će mu
otvoriti vrata najprestižnijih srednjih škola kod nas ili u inostranstvu.

PREDANI NASTAVNICI
Rad u malim odeljenjima, omogućava da se obrazovni proces personalizuje kroz kreiranje dinamičnih grupa i
zadavanje zadataka pilagođenih sposobnostima svakog učenika.

MULTIDISCIPLINARNI ČASOVI
Učenici se podstiču na samostalan pristup gradivu, traže veze između predmeta i oblasti, i u saradnji sa drugarima
pronalaze kreativna rešenja za različite zadatke, a znanje stiču i u biblioteci i Learning centru.

SAMOSTALNOST U UČENJU
Učenici se podstiču na samostalan pristup gradivu, traže veze između predmeta i oblasti, i u saradnji sa drugarima
pronalaze kreativna rešenja za različite zadatke, a znanje stiču i u biblioteci i Learning centru.

INTERAKTIVNE APLIKACIJE ZA NAPREDNA ZNANJA
- Kodiranje, nauka, matematika, humanističke discipline
Kroz interakciju sa edukativnim softverom vaš osnovac kombinuje digitalna znanja sa eksperimentom, programiranje
sa osnovama robotike, proverava matematičke formule kroz primenu u praksi, uči istoriju i geografiju pomoću
animacije, dok znanja iz književnosti i jezika produbljuje kroz interaktivne priče koje i sam kreira.
Savremena osnovna škola i gimazija - NACIONALNI PROGRAM V-VIII - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - NACIONALNI PROGRAM V-VIII - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - NACIONALNI PROGRAM V-VIII - 1

KOMBINOVANI PROGRAM I-IV

Kategorija - Privatne osnovne škole
Kombinovani – dvojezični program predstavlja koncept u kome su ujedninjene najbolje strane Nacionalnog programa
sa najnaprednijim savremenim obrazovanjem koje nudi Cambridge International program. Ovakav vid sinteze
omogućuje deci da slušajući nastavu na maternjem jeziku stiču sva neophodna tradicionalna znanja ali i da dobiju
potpuno novu perspektivu kroz učenje engleskog jezika slušanjem dela nastave na istom.

Zahvaljujući akreditaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i međunarodnoj Cambridge akreditaciji
izdatoj od strane Cambridge univerziteta Osnovna škola Savremena je u prilici da svojim učenicima ponudi dva
različita vida obrazovanja u jednom:
- školovanje koje prati plan i program Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- nastavu koja je prilagođena svetski priznatom Cambridge planu i programu.
Kombinovani – dvojezični program predstavlja koncept u kome su ujedninjene najbolje strane Nacionalnog programa
sa najnaprednijim savremenim obrazovanjem koje nudi Cambridge International program.

RAZVOJ VEŠTINA ZA DECU 21. VEKA
- Digitalna pismenost
Učenici OŠ Savremena stiču znanja koja im pomažu da svaku informaciju analiziraju i iskoriste na pravi način.
Kombinovanim programom savladaće osnove informatičke pismenosti.
- Inventivno mišljenje
Kroz interaktivnu nastavu ali i igre koje podstiču razmišljanje, učenici će na zabavan način stvarati nove ideje koje će
uticati na njihov intelektualni napredak.
- Problematičko razmišljanje
Znanje se ne usvaja samo radi dobijanja dobrih ocena, već je neophodno to znanje „uposliti”, primeniti ga na
rešavanje konkretnih zadataka, situacija ili problema.
- Mašta i kreativnost
Ukoliko želimo decu da osposobimo da budu uspešna, moramo negovati i podsticati njihovu kreativnost, drugačije
načine razmišljanja i posmatranja sveta, pronalaženja novih pristupa problemima i zadacima.
Savremena osnovna škola i gimazija - KOMBINOVANI PROGRAM I-IV - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - KOMBINOVANI PROGRAM I-IV - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - KOMBINOVANI PROGRAM I-IV - 1

KOMBINOVANI PROGRAM V-VIII

Kategorija - Privatne osnovne škole
Kombinovani – dvojezični program za decu uzrasta od 11 godina (V-VIII razred) predstavlja jedinstven kurikulum u
okviru koga su integrisane najbolje strane Nacionalnog programa sa najnaprednijim međunarodnim obrazovanjem
koje nudi Cambridge International program. Na osnovu akreditacije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
kao i međunarodne Cambridge akreditacije izdate od strane Cambridge odeljenja za međunarodne ispite, učenici OŠ
“Savremena” dobijaju dva obrazovna programa u jednom.

UČIMO VAŠE DETE DA MISLI PRODUKTIVNO
- Kritičko razmišljanje
Samostalno i kritičko mišljenje omogućava učeniku bolju analizu, selekciju, vrednovanje, interpretaciju i primenu
informacija.
- Višestruka inteligencija
U nastavi se koristi Harvardov program razvoja višestruke inteligencije koji omogućava učeniku da adekvatno razvije
sve svoje talente.
- Rešavanje problema
Kroz projekte i praktičnu nastavu učenici se ohrabruju da pronalaze logička i kreativna rešenja datih problema.
Savremena osnovna škola i gimazija - KOMBINOVANI PROGRAM V-VIII - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - KOMBINOVANI PROGRAM V-VIII - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - KOMBINOVANI PROGRAM V-VIII - 1

GIMNAZIJA - NACIONALNI PROGRAM

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 022-05-00050 /2010-03, od 14.7.2011.
godine, Savremena gimnazija dobila je dozvolu da sprovodi nastavni plan i program za gimnaziju opšteg tipa.

Nacionalni program je osnovni program školovanja u Savremenoj gimnaziji. On se zasniva na zvaničnom nastavnom
planu i programu koji važi u Republici Srbiji, ali je dopunjen i unapređen naprednom metodikom kako bi naši učenici dobili
što kvalitetnije i savremenije obrazovanje.

U tom cilju smo zadržali i unapredili najbolje iz postojećeg sistema obrazovanja, kao što su fundamentalne i kvalitetne
tradicionalne vrednosti i negovanje maternjeg jezika, dok smo istovremeno iz nastavnog procesa izostavili sve njegove
zastarele i često kritikovane odlike.
Savremena osnovna škola i gimazija - GIMNAZIJA - NACIONALNI PROGRAM - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - GIMNAZIJA - NACIONALNI PROGRAM - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - GIMNAZIJA - NACIONALNI PROGRAM - 1

GIMNAZIJA - KOMBINOVANI PROGRAM

Kategorija - Privatne srednje škole i gimnazije
Kombinovani program je idealan spoj gimnazije opšteg tipa i međunarodnog obrazovanja. Koncept ovog programa
zasnovan je na ideji da se našim učenicima pruži mogućnost da neguju srpski jezik i kulturu kroz šarolikost gimnazijskih
predmeta, ali i da unaprede svoje znanje engleskog jezika kroz izvanrednost međunarodnog programa. Uz bilingvalnu
nastavu učenici imaju priliku da usvoje najbolje moguće obrazovanje iz oba obrazovna sistema. Naša škola ima
akreditaciju za oba programa.

Sa željom da svojih učenicima ponudimo jedinstven koncept obrazovanja, Savremena gimnazija se odlučila za najbolji
spoj svetskih metodičkih trendova, informacionih tehnologija i nastavnog programa.

Prednost dvostruke diplome, nacionalne i internacionalne, daje našim učenicima dobru odskočnu dasku za nastavak
školovanja kako na fakultetima u Srbiji, tako i u inostranstvu. Ovakav holistički pristup objedinjuje širinu opšteg
obrazovanja i kreativnost Cambridge International programa kako bi naši srednjoškolci postali studenti spremni za nove
akademske izazove.
Savremena osnovna škola i gimazija - GIMNAZIJA - KOMBINOVANI PROGRAM - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - GIMNAZIJA - KOMBINOVANI PROGRAM - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - GIMNAZIJA - KOMBINOVANI PROGRAM - 1

GIMNAZIJA - CAMBRIDGE INTERNATIONAL PROGRAM

Kategorija - Internacionalne srednje škole
Univerzitet u Kembridžu akreditovao je Savremenu gimnaziju, kao Kembridž međunarodnu školu broj EA034. Akreditaciju
smo dobili na osnovu strogih kriterijuma za stručnost nastavnog kadra, raznovrsnost nastavnog materijala, opremljenost
prostora i sigurnosne mere.

Zahvaljujući akreditaciji ali i našem inovativnom pristupu obrazovanju, Savremena gimnazija je najsavremenija Kembridž
gimnazija u Srbiji. Dok sa jedne strane, na Nacionalnom programu negujemo tradicionalne vrednosti i maternji jezik,
Cambridge International program oslikava internacionalni i multikulturalni karakter Savremene gimnazije. Plan i program
kreiran je direktno u Kembridž centru za međunarodne ispite i ispunjava najviše obrazovne standarde. Pažljivo je
osmišljen i istovremeno prilagođen različitim nivoima znanja, potrebama i mogućnostima učenika.

Cambridge International plan i program je strukturiran tako da učenici za 4 godine školovanja mogu da završe 2 nivoa:
IGCSE i A-levels, i da steknu 2 internacionalne Kembridž diplome: ICE i AICE, koje će im otvoriti put do najuglednijih
svetskih univerziteta i kompanija.
Savremena osnovna škola i gimazija - GIMNAZIJA - CAMBRIDGE INTERNATIONAL PROGRAM - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - GIMNAZIJA - CAMBRIDGE INTERNATIONAL PROGRAM - 1
Savremena osnovna škola i gimazija - GIMNAZIJA - CAMBRIDGE INTERNATIONAL PROGRAM - 1
Omladinskih brigada 86 - Beograd - Novi Beograd
011 7856120;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 19
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 7
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 11
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 14
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 8
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 30
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 15
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 12
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 5
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 9
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 2
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 4
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 3
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 6
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 10
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 13
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 16
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 17
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 18
 • Savremena osnovna škola i gimazija - 20
Savremena osnovna škola i gimnazija
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Novi Beograd Omladinskih brigada 86
  Savremena osnovna škola +381 11 7856120;
  Lokacija
 2. Beograd Savski venac Masarikova 5
  Savremena gimnazija +381 11 4011223; +381 11 7856123;
  Lokacija
 3. Beograd Vračar Šumatovačka 45
  International School Savremena +381 11 4011220; +381 11 7856120;
Back to Top
Mirandre.com logo