Sudski tumač za španski jezik Novi Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za španski jezik Novi Beograd
Za poslovne sastanke, za prevode diploma, svedočanstava, ovlašćenja, lekarskih nalaza, agencija Worldwide Translations Beograd nudi usluge vrhunskih stručnjaka, prevodilaca, redaktora i lektora, ali i prevodilaca koji su položili zakletvu u Ministarstvu pravde, to jest usluge koje pruža sudski tumač za španski.
Stručan, brz, vrhunski prevod i popularne cene omogućili su da prevodilačka agencija Worldwide Translations već godinama bude vodeća agencija u ovoj oblasti poslovanja.
I sudski tumač za španski jezik svojom stručnošću i profesionalizmom doprinosi ugledu agencije i sticanju poverenja koje klijenti imaju u Worldwide.
Sudski tumač je osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovetan sa originalom.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova (MUP-a, ministarstava, matičnih ureda, fakulteta itd.) Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su: prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, tužbe, zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji itd.); prevodi dokumentacije kompanija (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.); prevodi tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa); prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, sertifikata, rešenja i drugih vrsta potvrda, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih listova, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstava, boravišnih ili radnih dozvola.
beps-translations-sudski-tumac-za-spanski-jezik

BEPS Translations

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 - 40 064 9944981
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA ŠPANSKI JEZIK BEOGRAD BEPS TRANSLATIONS Sudski tumači za španski jezik sa kojima radimo poseduju diplomu filološkog fakulteta, živeli su i boravili u zemljama španskog govornog područja i, što je najvažnije, besprekorno poznaju pravnu i administrativnu terminologiju, kao i propisana pravila u sudskom tumačenju.
Sudski tumač za španski jezik može za vas prevesti dokument sa španskog na srpski jezik i obrnuto, ili tumačiti vaše usmeno izlaganje u sudu i drugim zvaničnim institucijama. Kako su usluge sudskog tumača gotovo uvek hitne i neodložne, trudimo se da ih isporučimo u najkraćem mogućem roku.
Kada je u pitanju pismeni prevod sa pečatom sudskog tumača za španski jezik, trudimo se da prevod završimo u roku od 24h.
U slučaju da vam je potreban sudski tumač za španski jezik, kontaktirajte nas kako bismo vam dali procenu vašeg projekta.
bg-prevodi-sudski-tumac-za-spanski-jezik

BG prevodi

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 011 7156866 |
062 629262 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA ŠPANSKI JEZIK.
Sudski tumač za španski jezik je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa sa srpskog na španski ili obrnuto, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.
Sudski tumač za španski, da bi postao ovlašćen od strane Suda u Beogradu, mora zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima.
Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika.
Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan, odnosno zvaničan.
prevodilacki-centar-i.p.m.-prevodi-sudski-tumac-za-spanski-jezik

I.P.M. Prevodi

Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10ž br.4 011 2145370 |
063 7578822 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA ŠPANSKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKI CENTAR I.P.M.
PREVODI Usluge u ponudi Prevodilačkog centra I.P.M.
PREVODI: - Pismeno prevođenje standardnih tekstova i - tehničkih/stručnih/naučnih tekstova sa overom sudskog tumača ili bez overe sudskog tumača - Lična dokumenta sa overom sudskog tumača - Pravna i sudska dokumenta sa overom sudskog tumača - Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača - Tehnička dokumentacija sa overom sudskog tumača - Medicinska i farmaceutska dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača - Hitni prevodi - Usmeno prevođenje/tumačenje - Tumačenje telefonskih razgovora - Kompjuterska obrada prevedenog materijala
agencija-za-prevodilacke-usluge-spotter-sudski-tumac-za-spanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ŠPANSKI JEZIK SPOTTER Dokumenta sa overom sudskog tumača za španski jezik: uverenja, potvrde, diplome, svedočanstva i prepisi ocena, izjave, punomoćja, dozvole, izvodi, krštenice, otpusne liste, obaveštenja i ostala lična dokumenta.
Pravna i sudska dokumenta sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca za španski jezik: različite vste ugovora, tužbe, rešenja, odluke, zapisnici, izveštaji o testiranju, pravilnici, apostil.
Dokumentacija pravnih lica sa overom sudskog tumača za španski: izvod rešenja iz APR-a, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilans stanja i uspeha, revizorski izveštaji, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, fakture, sertifikati, statuti, patenti, berzanski izveštaji i ostala dokumentacija pravnih lica.
prevodilacka-agencija-translate-studio-1-sudski-tumac-za-spanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ŠPANSKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKA AGENCIJA TRANSLATE STUDIO Španski jezik pripada grupi romanskih jezika.
Zvanično se upotrebljava u preko 20 zemalja na 3 kontinenta.
Spada u pet velikih svetskih jezika.
Kao maternji jezik govori ga 400 miliona ljudi, kao strani još 100 miliona širom sveta. Prevodilačka agencija “Translate Studio “ raspolaže vrsnim prevodiocima za španski jezik.Usluge naših prevodilaca za španski jezik:Prevođenje opštestručne i uskostručne dokumentacije u oba smera, sa španskog na drugi strani jezik i sa drugog stranog jezika na španski. Usmeno prevođenje – konsekutivno i simultano. Lektura – prevodilac za španski jezik.
versus-prevodi-sudski-tumac-za-spanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ŠPANSKI JEZIK BEOGRAD VERSUS PREVODI Overeni prevod je prevod dokumenta sa španskog jezika koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument.
prevodioci-i-sudski-tumaci-euroschool-sudski-tumac-za-spanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ŠPANSKI JEZIK za sudsku overu svih pravnih i ličnih dokumenata.
Prevodilačke usluge: Simultano i konsekutivno prevođenje međunarodnih konferencija, poslovnih pregovora,prezentacija, sajmova, tehničkih seminara,prijema.
Prevodilačke usluge – pismeno i usmeno prevođenja pravnim i fizičkim licima iz svih oblasti uz poštovanje unapred dogovorenih rokova i visok kvalitet prevoda.
Dokumenti sa overom ovlašćenog sudskog tumača i usluge prevoda: web sajtova, prezentacija, brošura, kataloga, članaka, priručnika, tendera, uputstava i ličnih dokumenata: dokumenti za vize, izvodi, uverenja, saobraćajne i vozačke dozvole, svedočanstva, diplome, punomoćje, molbe, lekarski nalazi,potvrde.
Prevođenje PRAVNIH I SUDSKIH DOKUMENATA (ugovori,rešenja,odluke,bilans stanja i uspeha,zapisnici,preambule), priručnika, tendera, uputstava.
Jezici sa kojih i na koje prevodimo su: engleski, nemački, italijanski, francuski, španski, ruski, grčki, holandski, poljski, češki, mađarski, slovenački i švedski.EuroSchool je okupio tim vrhunskih usmenih prevodilaca nudeći usluge usmenog prevođenja, konsekutivnog i simultanog za engleski jezik.
Naši usmeni prevodioci imaju višegodišnje iskustvo u prevođenju najrazličitijih oblasti koje su stekli na poslovnim sastancima, prezentacijama, pregovorima, međunarodnim konferencijama, simpozijumima, tehničkim seminarima, konferencijama za novinare, sajmovima i prijemima te stoga i posao obavljaju na najvišem mogućem nivou.
Cena usluge za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne projekte, po dogovoru.
Ukoliko Vam je potrebna usluga usmenog prevođenja slobodno nas kontaktirajte.
Tim za prevođenje čine: kvalifikovani i iskusni prevodioci i ovlašćeni sudski tumači.
Oblasti koje prevodimo su: ekonomija, finansije, marketing, pravo, tehnika, telekomunikacije, saobraćaj, medicina, građevinarstvo, informatika.
I usluge prevoda: web sajtova, prezentacija, brošura, kataloga, članaka, priručnika, tendera, uputstava.
LOKACIJE
Španski (šp. idioma español ili español) ili kastiljanski jezik (idioma castellano ili castellano) je iberijski romanski jezik, i četvrti je po broju govornika u svetu. Španski je maternji jezik 352.000.000 ljudi, a govori ga i razume ukupno 417.000.000 ljudi (Prema procenama iz 1999. godine). Osim Španije, govori se i u Hispanoamerici. Prema poslednjim istraživanjima ovaj jezik ima najveću stopu porasta broja govornika i smatra se da će u dogledno vreme prestići i engleski jezik. U osnovi, kastiljanski i španski su sinonimi. Sinonim kastiljanski se veže za regiju u kojoj je nastao jezik, tj. Kastilju i stariji je od sinonima španski. Sinonim španski se primenjuje od XVI veka, naročito kada Španija postaje kolonijalna zemlja, počev od dolaska na presto Karla V Habzburškog. U Španiji sinonim španski se koristi za razlikovanje od stranih jezika, dok se koristi kastiljanski za razlikovanje od ostalih jezika koji se govore na prostoru današnje države Španije. Neki od autora koji se bave jezikom i lingvistikom smatraju da bi svi Španci trebalo da koriste ime španski jezik, dok bi se kastiljanski odnosio samo na dijalekt koji se govori u Kastilji. Španski jezik je nastao u jugozapadnoj Evropi, na pirinejskom poluostrvu, tada poznatom kao Iberija. Razvio se iz vulgarnog latinskog, uz uticaje baskijskog na severu i arapskog na krajnjem jugu Pirinejskog poluostrva.
Back to Top