Bilingvalni francuski vrtić Fantasy

Registruj se
Prijavi se

Bilingvalni francuski vrtić Fantasy

BILINGVALNI FRANCUSKI VRTIĆ FANTASY

Kategorija - Privatni vrtići Beograd
VRTIĆ NA FRANCUSKOM JEZIKU. Posebni program rada za strani jezik - francuski: Gledajući u
celini lingvističko vaspitanje smatramo za shodno izučavanje stranog jezika; imajući u vidu prikladno didaktično
posredovanje u gradacijskom procesu detetovog razvoja. Lepo vreme zajedno provodimo
i sve to na francuskom jeziku, naravno! JOLIS PAPILLONS, DE BELLES COULEURS, JOLIS PAPILLONS, VOLENT
DE FLEUR EN FLEUR, ILS SE REGARDENT ILS SE SOURIENT.

Vrtić Fantasy je licencirana predškolska ustanova koja ispunjava sve zakonom propisane uslove Ministarstva
prosvete i sporta države Srbije. Osnovana je 15 avgusta 1991 godine.

Ko smo mi?
Vrtić Fantasy je licencirana predškolska ustanova koja ispunjava sve zakonom propisane uslove Ministarstva
prosvete i sporta države Srbije. Osnovana je 15 avgusta 1991 godine.

Radno vreme
Redovno vreme vrtića je od 8:00 do 16:00 časova. Produženi boravak traje do 17:00 časova.

Prostor
- 420m2 unutrašnjeg prostora (pet soba za boravak, atelje, biblioteku, kutić za motoriku, kancelarije, sobu za doktora,
dva ulaza)
- 515m2 spoljašnjeg prostora (dvorište, baštu, mali voćnjak, mali zoo vrt)
- 103m2 sale za psihomotoriku sa spravama i rekvizitima.

Organizacija
Vrtić se sastoji iz pet homogenih grupa uzrasta od 12 meseci do 7 godina, uključujući pripremnu preškolsku grupu.

Osoblje
Imamo 24 zaposlena radnika od kojih je 7 vaspitača i 6 stručnih saradnika.
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 2
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 3
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 4
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 5
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 6
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 7
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 8
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 9
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 10

METODE RADA

Kategorija - Privatan vrtić Beograd
Svaka didaktička oblast je na svakom času jezika sve dublja, više puta ponavljana i podeljena je na sledeći način.

Preko pitanja i odgovora (Kako se zoveš?, Koliko imaš godina?, Koji je dan danas? Koji je datum? Godišnje doba?
Gde stanuješ?, Šta si radio juče ili preko vikedna?, Šta voliš da jedeš? Sa čime se igraš? Šta ćeš raditi sutra? … To
se odvija kroz spontani dijalog između vaspitača i dece.)
Pokretne aktivnosti (preko određenih igrica, pesmica, kratke glume, pa i preko izjava ili naredbi; otvori vrata, ugasi
svetlo, namesti stolicu, zatvori prozor, donesi boje, zavrni rukave, zatvori česmu; tako se usvajaju imenice, pridevi,
glagoli,... kao i usvajanje osnovnih struktura i vokabulara prilagođenih uzrastu uz pažnju na gradaciju. Razgovor, igre,
dramatizacije, pesmice i recitacije, brojalice.

Posebni program rada za aktivnost baleta:
Časovi baleta pružaju mogućnost deci da kroz igru i zabavu savladaju baletske tehnike, ljubav prema pokretu i
muzici…
Neizbežni uslovi za klasičan balet su: otvorenost nogu, gipkost, stabilnost, lak i visok skok, slobodno i plastično
vladanje rukama, koordinacija pokreta i na kraju izdržljivost i snaga. Sve ove preduslove pokušavamo da razvijemo
od najranijeg uzrasta.
Časovi počinju vežbama zagrevanja tela i vežbama scenskog pokreta. Važan deo samog početka časa je „marš“ jer
uvodi organizam u radno stanje, reguliše disanje i krvotok. Iza toga se prelazi na vežbe, na sredini sale i na parteru,
kojima razvijamo neizbežne uslove za ovladavanje tehnikom klasičnog baleta. Časovi u starijim grupama se
završavaju „PORT DE BRAS“ sa savijanjem napred, nazad i u stranu. „PORT DE BRAS“ smiruje disanje,dovodi
organizam u mirno stanje.
Značajnu ulogu, da bi se razvila potpuna ljubav prema baletu, jeste scenska igra. Na osnovu predjenog gradiva
pripremaju se koncertne tačke, tj. priredbe. Pravilno odabiranje koncertnih tačaka, prema mogućnostima dece, razvija
tancovalnost i izražajnost.

Posebni program rada za aktivnosti ritmike:
Težnja svakog, pa i najmanjeg deteta, je da se uključi i u sve životne tokove i da u njima aktivno učestvuje. Da bi
ostvarilo tu svoju težnju potrebne su mu određene psihofizičke sposobnosti koje ono treba da razvije. To se najlakše
prihvata i ostvaruje preko njegovog sveta – sveta IGRE.
Ona je sloboda mašte i motorike. Njen specifičan cilj je koordinacija pokreta uz slušanje muzike i različitih muzičkih
ritmova, povećanje amplitude pokreta i tela bez ustezanja; slobodan pokret koji će kao posledicu imati automatizme
pokreta; stiče se balans i razvoj sluha. Svojom strukturom i realizacijom igra oslobađa nagone a takođe podržava
život i aktivnost odraslih, pa prema tome nije sama sebi cilj. Jednom reči, ona je mogućnost da se dete ispolji u
onome što ono donosi svojom genetikom. To je istovremeno podržavanje života a i sam život.
Aktivnosti ritmike su jedan od osnovnih vidova igara, kao načina vaspitanja dece predškolskog uzrasta. One
predstavljaju najjednostavniji oblik igre sa pravilima koja se mogu prilagoditi određenim ciljevima a i uzrastu. Isto tako
one su i značajan podsticaj fizičkog, psihičkog i socijalnog razvoja deteta. Slobodno se može reći da ne postoji ni
jedan način koji tako svestrano sjedinjuje i ostvaruje višestruke ciljeve kao što to čine aktivnosti ritmike.
Svaki čas ritmike se sastoji iz tri ili četiri dela, a to su : zagrevanje uz živahnu i ritmičku muziku, pokretnu igru (koji
traje otprilike 10-tak minuta) zatim savladavanje i učenje zadatih koraka – određene koreografije (20 – tak minuta) i
završni deo časa opuštanje i umirivanje (5 minuta) – minutaža zavisi od uzrasta dece.
Kroz ritmiku deca uče da aktivno doživljavaju svoju okolinu da se brže prilagođavaju novim situacijama i na taj način
postanu spremna za sticanje novih životnih iskustava. Određene ritmičke igre podučavaju decu u savlađivanju
složenih napora, razvijanju ličnosti sklonosti i lakšem podnošenju mogućeg neuspeha. Takve igre pozitivno deluju na
razvoj karaktera.

Posebni program rada za aktivnost gimnastike:
Sticanje bogatog motoričkog iskustva se ostvaruje kroz igru i kretanje. Kretanjem se po prirodi stvari, izražava radost
– što je u isto vreme i veliki pokretač kretanja i fizičke aktivnosti. Kroz ove aktivnosti „Gimnastike“ kako smo je mi
nazvali, dete je aktivno i koristi svoje telo kao „alat“ za izražavanje i upoznavanje sebe drugih i orijentacije u prostoru.

Deca imaju aktivnosti gimnastike u sali za psiho – motoriku, koja je opremljena različitim rekvizitima i spravama. U
zavisnosti od uzrasta, aktivnost traje od 20 – 60 minuta, nekoliko puta nedeljno. S tim što je ovo samo, dodatak, a ne
i jedini termin za vežbanje sa decom.
Po pravilu svaka grupa ima od dve do tri aktivnosti u toku nedelje; podeljene na:
• korektivne vežbe,
• pokretne igre
• poligon
Svaka aktivnost započinje zagrevanjem; trčanjem, skakutanjem, hodanjem, i insistira se na pravilnom držanju tela.
Zatim se rade vežbe zagrevanja – s tim što se počinje od glave i nastavlja se ramenima, zatim ruke, trup i noge.
Ovako zagrejani prelaze na glavni deo aktivnosti, u zavisnosti da li se rade korektivne vežbe za određeni deo tela,
pokretna igra ili poligon. Svaki pit se trudimo da budu zastupljene i uključene sve grupe mišića. Vežbe se odvijaju
sistematski i u kontinuitetu, kontrilsano, isplanirano i uvek pripremljeno.

Fizičke vežbe povoljno utiču i na ispravljanje deformiteta tela (ravni tabani, početni oblici krive kičme…) Ove
aktivnosti su namenjene svoj deci, a kroz određeni period deca koja su imala problema u komunikaciji sa okolinok ili
koja su povučena i stidljiva, vrlo brzo su prevazišla svoje poteškoće. Vežbe fizičkog vaspitanja su i vežbe prevencije,
jer deca danas puno vremena provode sedeći i malo se kreću, zato insistiramo na vežbama oblikovanja, pravilnog
držanja tela i hodanja.
Posle ovih aktivnosti deca su veselija, opuštenija i spremna za drugu vrstu aktivnosti.

Posebni program rada za aktivnost muzičkog vaspitanja:
„Muzika je najveće otkriće, veće od sve mudrosti i filozofije ono čini čoveka plemenitim i srećnim, razvija u njemu
ljubav, ne samo prema lepom, već i prema zajednici“ – Betoven -
Znamo koliko je u ovom predškolskom uzrastu značajna muzika, razvijanje sluha i ritma; kao i umeće korišćenja
instrumenata – Orfovog instrumentarija, muzika okuplja decu, povezuje ih i smiruje. Muzika dete emotivno obogaćuje
i čini ga plemenitim.
Preko pevanja i sviranja, razvija se čulo sluha, uči se ritam, čuju i usvajaju različite glasove, prepoznaju brzinu
tempa, tiho – glasno, visoko – nisko, učenjem reli razvija se memorija, samopouzdanje, stvaralaštvo, tačnost kao i
razvoj kulturnog nivoa kod svakog deteta.
Vidno je primetno da se kod dece smanjuje agresivnost i druge negativne emocije sa uticajem muzičkog vaspitanja.
Kroz ove aktivnosti i aranžmane razvija se osećaj za pripadnost grupi sa kojom svira ili stvara osećaj za toleranciju i
strpljenje.
Muzičko vaspitanje je usmereno razvoju muzičkih sposobnosti, reproduktivnih sposonbnosti i muzikalnosti kao i
povezanosti sa drugim obrazovnim i vaspinm područjima. I tu razlikujemo nekoliko celina; slušanje muzike, pevanje,
sviranje i plesne aktivnosti.
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - Privatni vrtići Beograd - 2
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - Privatni vrtići Beograd - 3
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - Privatni vrtići Beograd - 4
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - Privatni vrtići Beograd - 5
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - Privatni vrtići Beograd - 6
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - Privatni vrtići Beograd - 7
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - Privatni vrtići Beograd - 8
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - Privatni vrtići Beograd - 9
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - Privatni vrtići Beograd - 10

O NAMA

Kategorija - Privatni vrtići i jaslice Beograd
U vrtiću Fantasy primenjujemo elemente metode Pasquali-Agazzi, čiji je centar za pedagoška
istraživanja u Bresci, u Italiji, ali ima i elemenata Montesori metode. Njihove metode su vrlo bliske vrednostima koje
mi želimo da ostvarimo, a to su:

• za život kroz život
• unapređivanje celokupnog formiranja ličnosti
• vaspitavanje za mir
• vaspitavanje kroz komunikaciju i dijalog
• razumevanje i poštovanje prirode
• lepo ponašanje

Trudimo se da ove vrednosti primenimo gradeći sa decom odnos poštovanja, poverenja i ljubavi.
Radimo program po modelu “A”, što znači da se program stvara po potrebama, potencijalima i interesima dece
specifične uzrasne grupe do godine do godine.
Primenjujemo specijalan program francuskog jezika. Kao deo programa imamo zasebne časove baleta, ritmike,
gimnastike i muzičkog.
Verujemo da se dete može uspešno razvijati samo ako su stimulisane sve dimenzije njegove ličnosti. Stoga
pristupamo detetu kroz sve aspekte: fizičke, intelektualne i psihomotoričke. Dakle, svestrano razvijamo detetove
perceptivno-senzorne, lingvističke, intelektualne, emotivne i motoričke sposobnosti.
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 2
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 3
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 4
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 5
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 6
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 7
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 8
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 9
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - francuski vrtić Fantasy - 10

KUHINJA

Kategorija - Privatni vrtići Beograd
Dnevni obroci su napravljeni prema zahtevima savremene ishrane i po normativima za decu.

Jelovnike sastavlja stručni tim u sastavu: nutricioniste, glavnog kuvara, pomoćnog kuvara, doktora – pedijatra,
medicinske sestre i vaspitača.

Jelovnik se sastavlja i planira mesec dana unapred. Vrtić ima svoju kuhinju, od 01.12.2004. godine, u kojoj se
svakodnevno priprema hrana. Deca imaju četiri obroka dnevno – doručak, užina, ručak, užina. Redovnu kontrolu hrane
nam obavlja CIN, regulisan ugovorom.

PRIPREMA DECE ZA POLAZAK U ŠKOLU

Kategorija - Privatno predškolsko Beograd
Pre svega, priprema deteta za polazak u školu je proces koji se odvija tokom čitavog predškolskog perioda u okviru
podsticanja opšteg razvoja deteta. Sama priprema za školu nije odvojen segment na dete, već podrazumeva
sveobuhvatan pristup od poučavanja do neposredne pripreme za čitanje, pisanje, početnih matematičkih operacija.

Ovakva priprema omogućava raznovrsne prilike za susret deteta sa dobro probranim uzorkom podsticaja iz fizičkog i
socijalnog okruženja, za slobodno isprobavanje svojih mogućnosti i aktivno upoznavanje sveta oko sebe.

Predškolsko vaspitanje danas, uz brze društvene promene, ekonomsku globalizaciju pa i neminovnu krizu,
informatičku prevlast – svoju pažnju usmerava na kvalitet učenja a to je izgradnja ličnosti u celini!

Cilj je svakako i dečije ovladavnje i osposobljavanje sposobnostima komunikacijskog, ekspresivnog, logičkog i
operativnog tipa, kao i uravnoteženo sazrevanje i organizacija kognitivnih, osećajnih i moralnih komponenti ličnosti.
Vaspitanje treba da bude sposobno da dovede dete do određenog stepena zrelosti, do želje za saradnjom, zalaganje i
poštovanje etičkih načela. To bi trebalo biti vaspitanje za odgovoran i društveni život!

Mi u našem vrtiću se zalažemo za unapređivanje celokupnog formiranja ličnosti dece. Želimo da vaspitavamo
slobodne, odgovorne osobe koje će aktivno sarađivati u životu lokalne, nacionalne i internacionalne zajednice.
Temeljnu vrednost predstavlja ljubav, kao izraz bića koje je sposobno da gradi takve odnose.

GRUPE

Kategorija - Privatni vrtići i jaslice Beograd
Male bubamare
Velike bubamare
Les Papillons
Patuljci
Pčelice
Internacionalnih brigada 66 - Beograd - Vračar
011 3085587; 011 3085588; 063 8161934;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 2
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 3
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 4
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 5
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 7
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 8
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 9
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 10
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 11
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 12
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 13
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 14
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 15
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 16
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 17
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 18
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 19
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 20
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 21
 • Bilingvalni francuski vrtić Fantasy - 22
Bilingvalni francuski vrtić Fantasy
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Vračar Internacionalnih brigada 66
  +381 11 3085587; +381 11 3085588; +381 63 8161934;
Back to Top