Privatni vrtić Happy Kids

Registruj se
Prijavi se

Privatni vrtić Happy Kids

PRIVATNI VRTIĆ HAPPY KIDS

Kategorija - Privatni vrtići
Predškolska ustanova/jasle HAPPY KIDS je osnovan 1. septembra, 2006. godine.

Od tada do danas ovaj vrtić je postao sinonim vrhunskog standarda u pogledu dobro opremljenih prostora, kvalitetnog
vaspitno-obrazovnog rada, visokokvalifikovanog kadra, ljubazne usluge i pristupačne cene.
Od decembra 2010. godine Happy Kids je član Evropske Montesori organizacije.

Kao privatna predškolska ustanova, HAPPY KIDS je bezbedno, privlačno i prijatno mesto na kome će se vaše dete
osećati sigurno i prihvaćeno, a istovremeno dovoljno samostalno i nezavisno da kroz osnovne i dodatne aktivnosti
razvije svoje potencijale do maksimuma. Naš zadatak je da deci obezbedimo povoljnu društvenu i materijalnu
sredinu, sa svim uslovima i podsticajima za razvoj bogatih, raznovrsnih i osmišljenih aktivnosti. Naš cilj je da vaše
dete bude zadovoljno i srećno, da stekne prve prijatelje, da nauči da voli ljude i prirodu, da uči kroz igru, a da se
igrajući oseća sigurnim i voljenim!

Naša osnovna ideja je da srećna i zadovoljna deca u životu postaju samouvereni, nezavisni ljudi, koji čvrsto stoje na
svojim nogama i u svetu odraslih postižu više od ostalih. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, neprestanom
usavršavanju, bezmernoj ljubavi prema ovom poslu i aktivnoj saradnji sa roditeljima Happy Kids se do danas razvio u
renomiranu ustanovu predškolskog tipa.
Optimizam, entuzijazam i pozitivna energija su naš osnovni moto. Naš profesionalni cilj je da budemo najbolji. Naši
planovi za budućnost su da nastavimo sa usavršavanjem i praćenjem svetskih trendova u poslu kojim se bavimo.

U ovom poslu najviše smo ponosni na korisnike naših usluga – naše srećne mališane, koji iz dana u dan izrastaju u
zdravu, sigurnu, lepo vaspitanu i kvalitetno obrazovanu decu. Drage mame i tate, polaskani smo kada odlučite da
upišete dete u naš vrtić i novu odgovornost prihvatamo vrlo ozbiljno. Svaka saradnja sa vama, vaš predlog, sugestija,
primedba, pa i kritika su nam dragoceni, jer vaše dete je naša zajednička briga.

DOBRODOŠLI U HAPPY KIDS!
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ HAPPY KIDS - 2
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ HAPPY KIDS - 3
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ HAPPY KIDS - 4
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ HAPPY KIDS - 5
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ HAPPY KIDS - 6
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ HAPPY KIDS - 7

PROGRAM

Kategorija - Privatne predškolske ustanove
Program predškolske ustanove HAPPY KIDS je verifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja Republike Srbije. U okviru programa usaglašene su savremene društvene tendencije sa potrebama roditelja i
modernog društva. Naša ustanova nastoji da pruži što adekvatniju brigu i negu deci, što predstavlja odličnu osnovu
za socio-emocionalni i intelektualni razvoj.

Program obuhvata:
- Zdravstveno preventivni rad i negu dece jaslenog uzrasta
- Edukaciju i rad sa decom vrtićkog uzrasta
- Pripremni predškolski program, koji olakšava detetu polazak u školu, ali predstavlja i osnovu za dalji život u društvu
21. veka.

Program vrtića HAPPY KIDS je podeljen po mesečnim temama i nedeljnim celinama. Svakog dana postoji mešavina
fizičkih aktivnosti, igre i učenja kroz zabavu. Program se obrađuje po centrima interesovanja za svaku uzrastnu
grupu.
Naš obrazovni program se zasniva na učenju kroz igru, koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dozvoli individualni
razvoj svakog deteta, i dovoljno sadržajna da podstakne kognitivni razvoj i samodisciplinu. Dete postiže umni, telesni
i duševni razvoj brzinom koja njemu najviše odgovara, a vaspitač je tu kao koordinator i podstrekač. U zavisnosti od
potreba i afiniteta svakog pojedinačnog deteta, individualni rad u pojedinim centrima interesovanja je više ili manje
intenzivan.
U okviru naše ustanove orgranizuje se i pripremni predškolski program koji se ostvaruje u skladu sa „Opštim
osnovama predškolskog programa”. Kroz realizaciju pripremnog predškolskog programa nastavljamo da dajemo
doprinos razvoju fizičke, socijalne, emocionalne, intelektualne zrelosti i motivacije za učenje kod dece.
U dečjem vrtiću HAPPY KIDS se posebna pažnja pridaje talentovanoj deci, te stoga postoje usluge namenjene
darovitoj deci i deci sa razvojnim problemima. Obdarena deca se dodatno stimulišu, odnosno obezbeđuju im se
aktivnosti i sadržaji, koji će im omogućiti maksimalan razvoj prirodnih potencijala.

Veliku pažnju posvećujemo korektivnom radu sa decom sa posebnim potrebama i postepenom integrisanju ove dece
u grupu.

Mi smo vrtić jednakih prava i šansi za svu decu bez obzira na jezik kojim govore, njihovu boju kože ili psiho-fizičke
osobine. Razvoj i napredovanje svakog deteta se pojedinačno prati, beleži i periodično predaje roditeljima zajedno sa
zbirkama dečijih crteža. Na kraju svakog meseca roditelji dobijaju izveštaj o pređenim programskim celinama u okviru
osnovnog programa za koji se dete opredelilo.

Programi za mlađi uzrast (BUBAMARE, LEPTIRIĆI 1-3 godine), stariji uzrast (PČELICE, MEDE 3-6 godina) i najstariji
uzrast (PREDŠKOLCI 6-7 godina) se međusobno nadograđuju.

Rad je u malim grupama, a posebna pažnja se posvećuje usvajanju engleskog jezika, kao prvog stranog jezika.
Pored vaspitno-obrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta, usluga vrtića Happy Kids uključuje zdravu i
kvalitetnu ishranu, preventivno-zdravstvenu zaštitu, savetodavni rad sa roditeljima, odlazak dece na letovanja i
zimovanja, redovan odlazak dece na izlete, posete obrazovnim i kulturnim institucijama, individualno čuvanje dece u
vrtiću vikendom ili noću, kao i višednevni boravak dece u vrtiću bez prekida.
Kroz opisani način rada naše ustanove želja nam je da odgovorimo savremenim potrebama roditelja, a sve u cilju
srećnog odrastanja dece u zdravoj i stimulativnoj sredini. Pozivamo vas da zajedno doprinesemo kvalitetnom
odrastanju vaših mališana.
Privatni vrtić Happy Kids - PROGRAM - 2
Privatni vrtić Happy Kids - PROGRAM - 3
Privatni vrtić Happy Kids - PROGRAM - 4
Privatni vrtić Happy Kids - PROGRAM - 5
Privatni vrtić Happy Kids - PROGRAM - 6
Privatni vrtić Happy Kids - PROGRAM - 7

PRIVATNE JASLICE - BUBAMARE I LEPTIRIĆI

Kategorija - Privatne jaslice
Program nege i vaspitno obrazovnog rada dece od 12 – 18 meseca
Ovaj program obuhvata grupu BUBAMARA koja broji petoro upisane dece.
Osnovni program za grupu BUBAMARA ostvaruje se kroz planiranje aktivnosti koje podstiču sledeće aspekte dečijeg
razvoja.

– Fizički razvoj
– Socijalno emocionalni razvoj
– Intelektualni razvoj
– Jezički razvoj
– Muzički razvoj
– Razvoj čulne osetljivosti i opažanja
– Grafičko-likovni razvoj

Program nege i vaspitno obrazovnog rada dece od 18 – meseci do 3 godine.
Ovaj program obuhvata grupe MLAĐIH LEPTIRIĆA (18 meseci – 2 godine) I STARIJIH
LEPTIRIĆA
(2-3 GODINE) koje broje po desetoro upisane dece.
Osnovni program za mlađi i stariji jasleni uzrast podrazumeva:

Motoričke aktivnosti, koje čine osnovu sportske školice
Cilj SPORTSKE ŠKOLICE je razvoj sitne i krupne motorike kod dece mlađeg i starijeg jaslenog uzrasta. U okviru ove
školice, deca se osposobljavaju za razne oblike kretanja, hodanja i trčanja, radi se na razvijanju ravnoteže deteta u
statičkim i dinamičkim položajima tela; razvija se sposobnost rukovanja različitim predmetima, prenošenje istih,
kotrljanje, bacanje i hvatanje …

Senzorno-perceptivne aktivnosti, koje se obrađuju u okviru školice mi u svetu koji nas okružuje
Cilj ŠKOLICE-MI U SVETU KOJI NAS OKRUŽUJE je razvijanje prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga
okružuje, samostalno rešavanje problema koje svakodnevnica nameće, razvijanje pojma o sebi u spoljašnjem svetu,
sticanje novih, detetu dragocenih, saznanja vezanih za prirodne procese i promene.

Intelektualne aktivnosti, koje se obrađuju u okviru intelektualne školice
Cilj INTELEKTUALNE ŠKOLICE je upoznavanje sa najosnovnijim matematičkim pojmovima i odnosima, upoznavanje
sa prirodnim promenama i pojavama koje nas svakodnevno okružuju, podsticanje istraživačkih aktivnosti. U okviru
ove školice posebna pažnja usmerna je na praćenje individualnih interesovanja, sposobnosti i potreba dece kao
polazišta za građenje programa i dalji rad sa decom.

Jezičke aktivnosti koje su sastavni deo školice lepog govora i ponašanja
Cilj ŠKOLICE LEPOG GOVORA I PONAŠANJA je razvijanje i pravilna upotreba govora kao sredstva
sporazumevanja, bogaćenje dečijeg rečnika, osposobljavanje dece da razumeju čiste govorne izraze, bez oslanjanja
na neverbalne elemente, podsticanje dece da usvajaju značenje reči i da formiraju prva sopstvena moralna osećanja i
stavove.

Muzičko-ritmičke aktivnosti se obrađuju u okviru muzičke školice
Cilj MUZIČKE ŠKOLICE je stvaranje prijatne i tople atmosfere, podsticanje interesovanja za manipulisanje
jednostavnim muzičkim instrumetnima, bogaćenje muzičkih utisaka, razvijanje sluha i osećaja za ritam, razvijanje
koordinacije pokreta uz muziku…

Grafičko-likovne aktivnosti, koje čine sadržaj kreativne školice
Cilj KREATIVNE ŠKOLICE je podsticanje razvoja fine motorike ruku, upoznavanje dece sa raznovrsnim likovnim
materijalima i upotrebom istih, podsticanje na istraživanje i korišćenje novih likovnih sredstava i materijala,
podsticanje razvoja koordinacije oko – ruka, bogaćenje senzorno-perceptivnih iskustava, razvijanje i ostvarivanje
vedrog raspoloženja kod dece u zajedničkim igrama.
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNE JASLICE - BUBAMARE I LEPTIRIĆI - 2
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNE JASLICE - BUBAMARE I LEPTIRIĆI - 3
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNE JASLICE - BUBAMARE I LEPTIRIĆI - 4
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNE JASLICE - BUBAMARE I LEPTIRIĆI - 5
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNE JASLICE - BUBAMARE I LEPTIRIĆI - 6
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNE JASLICE - BUBAMARE I LEPTIRIĆI - 7

PRIVATNI VRTIĆ - PČELICE

Kategorija - Privatni vrtići
Program vaspitanja i obrazovanja dece od tri do pet godina
Ovim programom obuhvaćene su grupe PČELICA (od 3 do 5 godina), koje broje po 10 dece. U radu
sa decom od tri godine do polaska u školu ustanova se koristi modelom A. U skladu sa ovim modelom, težnja je
usmerena na ostvarivanje osnovnih načela, definisanih ovim modelom.

Planiranje se vrši tematski u okviru centara interesovanja, koji su prilagođeni organizaciji rada po školicama:

KREATIVNA ŠKOLICA
a) Školica likovnih aktivnosti
b) Dramska školica
Školica likovnih aktivnosti obuhvata razne tehnike likovnog izražavanja, kao i istraživački rad sa različitim
materijalima (glina, plastelin, testo …) Kroz podsticajni rad u ovoj školici, dete se uči da izrazi svoje misli i svoje
viđenje spoljašnjeg sveta, ali i razvija estetski osećaj za lepim. U dramskoj školici mi učimo da glumimo, da plešemo,
da dramatizujemo već obrađene priče, ili smišljamo nove.

Često, mi gledamo razne predstave jer nam u posetu dolaze dečija pozorištanca sa svojim programom.Kroz dramsku
igru deca se oslobađaju napetosti i ispoljavaju svoju spontanost. Cilj kreativne školice je razvijanje mašte,
kreativnosti, perceptivnih sposobnosti, koncentracije, inteligencije, sticanje samopouzdanja, osećaja za timski, ali i
individualni rad.

MUZIČKA ŠKOLICA
Muzika je sastavni deo naše svakodnevnice. Svakodnevno slušamo pažljivo odabrane muzičke sadržaje, pevamo
dečije pesmice, sviramo na dečijim instrumentima, plešemo i izvodimo razne jednostavne koreografije. Osnovni cilj
ovog programa je razvijanje glasovnih sposobnosti deteta, muzičkog ukusa i kulture.

MATEMATIČKA ŠKOLICA
Matematička školica se odvija pretežno kroz igru. Mi se učimo logičkom razmišljanju i zaključivanju; merimo težinu,
visinu, zapreminu, radimo sa brojevima, oblicima, datumima …

BIOLOŠKA ŠKOLICA
Biološka školica se pretežno odvija u prirodi uz mnogo kreativnosti i maštovitosti vaspitača. Mi uzgajamo cveće,
volimo kućne ljubimce, pravimo insektarijume i herbarijume, izvodimo eksperimente sa vodom, vazduhom, biljkama…
Cilj ove školice je razvijanje ljubavi prema životinjskom i biljnom svetu koji nas okružuje, kao i sticanje
samopouzdanja u odnosu na okolni živi svet.

GEOGRAFSKO-ISTORIJSKA ŠKOLICA
Program geografske školice predviđa upoznavanje dece sa svojom, kao i mnogim drugim različitim zemljama,
kulturama, običajima i religijama. Mi pratimo godišnja doba i vremenske promene, bavimo se jednostavnijim
istraživačkim i eksperimentalnim radom. Cilj ovog programa je razvijanje tolerancije i spoznavanje različitosti među
ljudima.

ŠKOLICA LEPOG GOVORA I PONAŠANJA
Školica lepog govora i ponašanja je sastavni deo samog našeg boravka u Happy Kids-u. Posebnu pažnju
posvećujemo bogaćenju rečnika maternjeg jezika, razvijanju mašte i komunikativnih sposobnosti kod dece. Kroz
čitanje raznih sadržaja, igre rečima, učenje stihova, diskusije, mi se pripremamo za prva slova, čitanje i pisanje, što
takođe uspešno savlađujemo u predškolskom programu.

SPORTSKA ŠKOLICA
Sastavni deo svakodnevnog programa su sportske aktivnosti u trajanju od 20 do 30 minuta. Sportske aktivnosti se
odvijaju u našoj igraonici, u dvorištu u sklopu vrtića ili na dečijem igralištu preko puta vrtića. Sportska školica se
ostvaruje kroz elementarne preventivne vežbe, ritmičko-muzičke aktivnosti, sportske igre, igre za orijentaciju u
prostoru.
Osnovni ciljevi sporstke školice su postizanje biomotoričkih sposobnosti, razvoj takmičarskog duha, razvijanje
pozitivne slike o sebi, samopoštovanja i vrednovanja, stvaranje navike kod deteta da se bavi fizičkom aktivnošću,
razvijanje ljubavi prema sportu.

ŠKOLICA KOMPJUTERA
Pošto kompjuterska tehnologija i internet dominiraju našim životima u 21. veku, mi smatramo da je za decu važno da
rad na komjuteru prihvate kao deo svakodnevnog života. Školica kompjutera se odvija kroz pažljivo odabrane
programe, koji uzrastno odgovaraju deci od 3-7 godina. Osnovni cilj ove školice je upoznavanje sa osnovama
upotrebe kompjutera, bogaćenje rečnika kako maternjeg, tako i engleskog jezika, usvajanje znanja putem interneta.

ŠKOLICA ENGLESKOG JEZIKA
Obuhvata svakodnevni engleski jezik, po Oksfordskom programu rada za decu od 2-7 godina. Rad je grupni i
individualni, a odvija se kroz pesmu, igru, stih, dramsku aktivnost, rad po centrima interesovanja ili u prirodi. Koriste
se raznovrsni didaktički materijali, igračke, audio i video materijal.
Osnovni cilj ovog programa je prihvatanje stranog jezika i razvijanje ljubavi prema stranom jeziku, usvajanje osnovnih
pojmova engleskog jezika, prihvatanje različitosti u kulturnom i običajnom smislu, putem jednog zabavnog i
nenametljivog metoda rada.
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ - PČELICE - 2
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ - PČELICE - 3
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ - PČELICE - 4
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ - PČELICE - 5
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ - PČELICE - 6
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ - PČELICE - 7

PRIVATNI VRTIĆ - MEDE

Kategorija - Provatni vrtići
Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od pet godina do uključivanja u program pripreme za
školu

Ovim programom obuhvaćene su grupe MEDA (od 5 do 6 godina), koje broje po 10 dece
. U radu sa decom od tri godine do polaska u školu ustanova se koristi modelom A. U skladu sa ovim modelom,
težnja je usmerena na ostvarivanje osnovnih načela, definisanih ovim modelom.

Planiranje se vrši tematski u okviru centara interesovanja, koji su prilagođeni organizaciji rada po školicama:

KREATIVNA ŠKOLICA

a) Školica likovnih aktivnosti
b) Dramska školica
Školica likovnih aktivnosti obuhvata razne tehnike likovnog izražavanja, kao i istraživački rad sa različitim
materijalima (glina, plastelin, testo …) Kroz podsticajni rad u ovoj školici, dete se uči da izrazi svoje misli i svoje
viđenje spoljašnjeg sveta, ali i razvija estetski osećaj za lepim. U dramskoj školici mi učimo da glumimo, da plešemo,
da dramatizujemo već obrađene priče, ili smišljamo nove.

MUZIČKA ŠKOLICA
Muzika je sastavni deo naše svakodnevnice. Svakodnevno slušamo pažljivo odabrane muzičke sadržaje, pevamo
dečije pesmice, sviramo na dečijim instrumentima, plešemo i izvodimo razne jednostavne koreografije. Osnovni cilj
ovog programa je razvijanje glasovnih sposobnosti deteta, muzičkog ukusa i kulture.

MATEMATIČKA ŠKOLICA
Matematička školica se odvija pretežno kroz igru. Mi se učimo logičkom razmišljanju i zaključivanju; merimo težinu,
visinu, zapreminu, radimo sa brojevima, oblicima, datumima …

BIOLOŠKA ŠKOLICA
Biološka školica se pretežno odvija u prirodi uz mnogo kreativnosti i maštovitosti vaspitača. Mi uzgajamo cveće,
volimo kućne ljubimce, pravimo insektarijume i herbarijume, izvodimo eksperimente sa vodom, vazduhom, biljkama…
Cilj ove školice je razvijanje ljubavi prema životinjskom i biljnom svetu koji nas okružuje, kao i sticanje
samopouzdanja u odnosu na okolni živi svet.

GEOGRAFSKO-ISTORIJSKA ŠKOLICA
Program geografske školice predviđa upoznavanje dece sa svojom, kao i mnogim drugim različitim zemljama,
kulturama, običajima i religijama. Mi pratimo godišnja doba i vremenske promene, bavimo se jednostavnijim
istraživačkim i eksperimentalnim radom. Cilj ovog programa je razvijanje tolerancije i spoznavanje različitosti među
ljudima.

ŠKOLICA LEPOG GOVORA I PONAŠANJA
Školica lepog govora i ponašanja je sastavni deo samog našeg boravka u Happy Kids-u. Posebnu pažnju
posvećujemo bogaćenju rečnika maternjeg jezika, razvijanju mašte i komunikativnih sposobnosti kod dece. Kroz
čitanje raznih sadržaja, igre rečima, učenje stihova, diskusije, mi se pripremamo za prva slova, čitanje i pisanje, što
takođe uspešno savlađujemo u predškolskom programu.

SPORTSKA ŠKOLICA
Sastavni deo svakodnevnog programa su sportske aktivnosti u trajanju od 20 do 30 minuta. Sportske aktivnosti se
odvijaju u našoj igraonici, u dvorištu u sklopu vrtića ili na dečijem igralištu preko puta vrtića. Sportska školica se
ostvaruje kroz elementarne preventivne vežbe, ritmičko-muzičke aktivnosti, sportske igre, igre za orijentaciju u
prostoru.
Osnovni ciljevi sporske školice su postizanje biomotoričkih sposobnosti, razvoj takmičarskog duha, razvijanje
pozitivne slike o sebi, samopoštovanja i vrednovanja, stvaranje navike kod deteta da se bavi fizičkom aktivnošću,
razvijanje ljubavi prema sportu.

ŠKOLICA KOMPJUTERA
Pošto kompjuterska tehnologija i internet dominiraju našim životima u 21. veku, mi smatramo da je za decu važno da
rad na komjuteru prihvate kao deo svakodnevnog života. Školica kompjutera se odvija kroz pažljivo odabrane
programe, koji uzrastno odgovaraju deci od 3-7 godina. Osnovni cilj ove školice je upoznavanje sa osnovama
upotrebe kompjutera, bogaćenje rečnika kako maternjeg, tako i engleskog jezika, usvajanje znanja putem interneta.

ŠKOLICA ENGLESKOG JEZIKA
Obuhvata svakodnevni engleski jezik, po Oksfordskom programu rada za decu od 2-7 godina. Rad je grupni i
individualni, a odvija se kroz pesmu, igru, stih, dramsku aktivnost, rad po centrima interesovanja ili u prirodi. Koriste
se raznovrsni didaktički materijali, igračke, audio i video materijal.
Osnovni cilj ovog programa je prihvatanje stranog jezika i razvijanje ljubavi prema stranom jeziku, usvajanje osnovnih
pojmova engleskog jezika, prihvatanje različitosti u kulturnom i običajnom smislu, putem jednog zabavnog i
nenametljivog metoda rada.
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ - MEDE - 2
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ - MEDE - 3
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ - MEDE - 4
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ - MEDE - 5
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ - MEDE - 6
Privatni vrtić Happy Kids - PRIVATNI VRTIĆ - MEDE - 7

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - PREDŠKOLCI

Kategorija - Privatno predškolsko
Pripremni predškolski program je namenjen najstarijoj grupi dece – PREDŠKOLCIMA (uzrast od
pet i po do sedam godina). Ovaj program se postepeno uvodi već u grupi meda, tj. od pete godine deteta, pod
stručnim nadzorom profesora razredne nastave (učitelja).

Pripremni predškolski program se ostvaruje u skladu sa „Osnovama programa“ i doprinosi fizičkoj, socijalnoj,
emocionalnoj i intelektualnoj zrelosti i motivaciji za učenje kod dece:
– Fizička zrelost podrazumeva određeni nivo telesne razvijenosti i zdravlja
– Socijalna zrelost predstavlja mogućnost sticanja specifičnih oblika ponašanja potrebnih za uspostavljanje i
održavanje društvenih veza
– Emocionalna zrelost se odnosi na razvijanje samostalnosti, poverenja i samopouzdanja i postizanja emocionalne
stabilnosti
– Intelektualna gotovost se odnosi se na određeni nivo razvijenosti opažanja, mišljenja, govora, pažnje, pamćenja i
mašte kao osnove za proširivanje postojećih i sticanje novih znanja i informacija.
– Motivaciona zrelost predstavlja formiranu unutrašnju potrebu za saznavanjem, zainteresovanost za učenje i
pozitivan odnos prema polasku u školu.

Zrelost deteta za polazak školu postiže se ostvarenjem sledećih zadataka :
– Podsticanjem osamostaljivanja
– Pružanjem podrške fizičkom razvoju
– Jačanjem socio-emocionalne kompetencije
– Pružanjem podrške saznajnom razvoju
– Negovanjem radoznalosti

U skladu sa modelom A, koji predstavlja otvoreni sistem vaspitanja, vaspitač razvija pripremni predškolski program
na nivou svoje vaspitne grupe, a u skladu sa načelima, polazištima o detetu, učenju, igri, sopstvenoj ulozi i
„Osnovama programa“. Vaspitač ove uzrastne grupe prati ciklus: posmatranja – planiranje – delovanje – evaluacija.
Predškolci vrtića HAPPY KIDS odlično edukativno pripremljeni kreću u školu. Oni lako prihvataju školske obaveze i
brzo se uklapaju u novu sredinu. Dobro obrazovani, lepo vaspitani i disciplinovani, naši đaci prvaci brzo postaju
omiljeni među drugarima, ali i osobljem škola u koje se upisuju. Oni lako savladavaju gradivo prvog razreda, postaju
odlični đaci i pokazuju ogromno interesovanje za vanškolske aktivnosti.
Privatni vrtić Happy Kids - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - PREDŠKOLCI - 2
Privatni vrtić Happy Kids - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - PREDŠKOLCI - 3
Privatni vrtić Happy Kids - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - PREDŠKOLCI - 4
Privatni vrtić Happy Kids - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - PREDŠKOLCI - 5
Privatni vrtić Happy Kids - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - PREDŠKOLCI - 6
Privatni vrtić Happy Kids - PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM - PREDŠKOLCI - 7

DVOJEZIČNOST - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU

Kategorija - Vrtić na engleskom jeziku
Vrtić HAPPY KIDS 3 je dvojezični/biligvalni vrtić, što znači da se vaspitno-obrazovni program odvija paralelno i na
srpskom i na engleskom jeziku.

Za koncept usvajanja engleskog, a ne nekog drugog jezika smo se opredelili, jer se život i rad savremenog čoveka ne
mogu zamisliti bez poznavanja engleskog jezika. Danas je engleski ne samo najrasprostranjeniji jezik, već i
univerzalni jezik sporazumevanja širom sveta.

U HAPPY KIDS-u 3 se sa decom intenzivno radi na razvijanju srpskog kao maternjeg jezika, ali i na usvajanju
engleskog kao drugog jezika. Učenje engleskog jezika se realizuje kroz program usvajanja stranog jezika kao
maternjeg.

Usvajanje drugog jezika je proces, koji prati detetov govorni razvoj, ali je i rezultat detetovog samopouzdanja,
fleksibilnosti razmišljanja, prirodnog talenta za usvajanjem stranih jezika. Usvajanje kako maternjeg tako i stranog
jezika je najintenzivnije u periodu od rođenja do šeste godine, jer se tada kod dece formira inteligencija i psihičke
sposobnosti. Unapred pripremljeno okruženje, materijal, sredina i vaspitač imaju veliki uticaj na detetov napredak.

U vrtiću HAPPY KIDS sa decom svakog dana po ceo dan istovremeno rade vaspitači koji govore srpski jezik i
profesori engleskog jezika književnosti, koji govore isključivo engleski jezik. Prilikom usvajanja engleskog jezika,
akcenat se stavlja na usvajanje jezika i kompletnih jezičkih konstrukcija. Deca korišćenjem opipljivih stvari, čulnih
iskustava, intonacije, pantomime, asocijacije, pesme, poezije, rime, priče i ponovljenih situacija na jedan interaktivan,
zabavan i veseo način sa mnogo pokreta, igara i konverzacije usvajaju nove reči i kompletne jezičke konstrukcije.

Značaj bilingvalnog vaspitno – obrazovnog rada je višestruk:

– Dete koje je od najranijeg detinjstva izloženo uticaju stranog jezika, razvija veštinu da sa lakoćom usvaja i druge
strane jezike.
– Dete, koje odrasta u bilingvalnoj sredini, stvara pozitivan stav prema svim jezicima potrebnih za uspostavljanje i
održavanje društvenih veza
– Pored osobenosti jezika dete se upoznaje i sa kulturom naroda čiji je to maternji jezik
– Dete od najranijeg uzrasta postaje motivisano da se služi stranim jezicima.
Privatni vrtić Happy Kids - DVOJEZIČNOST - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU - 2
Privatni vrtić Happy Kids - DVOJEZIČNOST - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU - 3
Privatni vrtić Happy Kids - DVOJEZIČNOST - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU - 4
Privatni vrtić Happy Kids - DVOJEZIČNOST - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU - 5
Privatni vrtić Happy Kids - DVOJEZIČNOST - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU - 6
Privatni vrtić Happy Kids - DVOJEZIČNOST - VRTIĆ NA ENGLESKOM JEZIKU - 7
Kopernikova 10 - Beograd - Palilula
011 2762474; 011 2762726; 064 1101524;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Privatni vrtić Happy Kids - 2
 • Privatni vrtić Happy Kids - 3
 • Privatni vrtić Happy Kids - 4
 • Privatni vrtić Happy Kids - 5
 • Privatni vrtić Happy Kids - 6
 • Privatni vrtić Happy Kids - 7
 • Privatni vrtić Happy Kids - 8
 • Privatni vrtić Happy Kids - 9
 • Privatni vrtić Happy Kids - 10
 • Privatni vrtić Happy Kids - 11
 • Privatni vrtić Happy Kids - 12
 • Privatni vrtić Happy Kids - 13
 • Privatni vrtić Happy Kids - 14
 • Privatni vrtić Happy Kids - 15
 • Privatni vrtić Happy Kids - 16
 • Privatni vrtić Happy Kids - 17
 • Privatni vrtić Happy Kids - 18
 • Privatni vrtić Happy Kids - 19
 • Privatni vrtić Happy Kids - 20
 • Privatni vrtić Happy Kids - 21
Privatni vrtić Happy Kids
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Palilula Kopernikova 10
  +381 11 2762474; +381 11 2762726; +381 64 1101524;
  Lokacija
 2. Beograd Palilula Miročka 1
  +381 11 3229366; +381 64 1101524;
  Lokacija
 3. Beograd Dedinje Rajka Mitića 18a
  +381 11 6667746; +381 64 1101524;
  Lokacija
 4. Beograd Novi Beograd Bulevar Zorana Đinđića 82
  +381 11 3113416; +381 64 1101524;
  Lokacija
 5. Beograd Višnjička banja Višnjički venac 73a
  +381 11 2790119; +381 64 1101524;
  Lokacija
 6. Beograd Zvezdara Vojvode Brane 18g
  +381 11 4075431; +381 64 1101524;
  Lokacija
 7. Beograd Karaburma Višnjička 45a
  +381 11 2790484; +381 61 1514130;
  Lokacija
 8. Beograd Dedinje Aleksandra Stambolijskog 31
  +381 11 4037973; +381 61 1514130;
Back to Top