Proverbum

Registruj se
Prijavi se

Proverbum

PREVODILAČKA AGENCIJA PROVERBUM

Kategorija - Prevodilačke agencije
Proverbum d.o.o. je profesionalna prevodilačka kompanija osnovana 2003. godine, specijalizovana za lokalizaciju i
izvršenje složenih prevodilačkih projekata u dogovorenom roku i u okviru dogovorenog budžeta.

MISIJA

Naša misija je da u poslovnom okruženju, koristeći svoje znanje, iskustvo i odnos prema klijentu, omogućimo i
olakšamo komunikaciju i razmenu ideja i vizija na stranom jeziku.

VIZIJA

Naša vizija je da postanemo kompanija koja kreira i uvodi nove trendove i konstantno postavlja više ciljeve u oblasti
prevođenja.
Proverbum - PREVODILAČKA AGENCIJA PROVERBUM - 2
Proverbum - PREVODILAČKA AGENCIJA PROVERBUM - 3

SUDSKI PREVODIOCI PROVERBUM

Kategorija - Sudski tumači
Lice koje je postavio nadležni sud i koje svojim pečatom i potpisom garantuje da je prevedeni dokument tačan i
istovetan originalu naziva se sudski prevodilac. Prevod koji je obavio ovlašćeni sudski prevodilac smatra se
međunarodno priznatim i valjanim u inostranstvu.

Vrste dokumenata koje prevodi sudski prevodilac

Dokumenta za koje Vam može biti potreban pravno validan prevod sa overom sudskog prevodioca obuhvataju:
- lična dokumenta građana – izvod iz matične knjige rodjenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o nekažnjavanju,
svedočanstvo o redovnom školovanju, svedočanstvo srednje škole, diploma fakulteta i dodaci diploma, uverenje o
položenim ispitima, nastavni planovi i programi…
- poslovna dokumenta kompanija – u šta spadaju ugovori, registracije privrednih društava i druge potvrde iz APR-a,
bilansi stanja, bilansi uspeha, finansijski i revizorski izveštaji, statuti, pravilnici, tenderska ili tehnička dokumentacija,
carinske deklaracije…
- ostala dokumenta – tu spadaju izjave, punomoćja, ovlašćenja i saglasnosti, tužbe, žalbe, sudska rešenja i
presude…

Overa sudskog prevodioca

Dokument ili tekst za čiji prevod je potrebna overa sudskog prevodioca možete dostaviti lično ili putem elektronske
pošte.

Javne isprave su pismeni dokumenti koje izdaju nadležni organi i koji se izdaju u propisanoj formi, imaju potpis
ovlašćenog lica i otisak pečata organa koji ih je izdao (npr. uverenja, diplome, svedočanstva i sl.).

Privatne isprave su svojeručno potpisani dokumenti, saopštenja izdavaoca isprave (npr. izjave, punomoćja,
saglasnosti i sl.)

Kada nadležni organ potvrdi i overi privatnu ispravu, potpisom ovlašćenog lica i službenim pečatom organa, ona
dobija elemente javne isprave, osim dokazne snage.

Javne isprave u Republici Srbiji mogu se upotrebiti u drugoj zemlji samo ako su overene u skladu sa Haškom
konvencijom. Apostille potvrdu izdaju organi države u kojoj je isprava izdata. Ona mora biti sačinjena u skladu sa
propisanim obrascem i stavljena na samu ispravu ili njen dodatak.

To је potvrda (pečat) kojom se, prema Haškoj konvenciji, umesto legalizacije (overavanja) javnih isprava u
međunarodnom pravnom saobraćaju, potvrđuje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika javne isprave i
verodostojnost pečata na ispravi, ali ne i njen sadržaj. Ovim je dokument oslobođen bilo kakve dalje overe i podoban
je za upotrebu u svim državama potpisnicama Haške konvencije.

Srbiji je za izdavanje Apostille potvrde nadležan Osnovni sud, za javne isprave koje su sastavili, izdali ili overili organi
sa sedištem na području tog suda. U Novom Sadu se Haški apostil dobija u Sedištu suda, a za overu su potrebni i
original i fotokopija dokumenta koji se overavaju.

U slučaju da niste sigurni da li dokument treba da sadrži Haški apostil, kao i u vezi sa ostalim nedoumicama, možete
pozvati međunarodnu pravnu pomoć, koja se nalazi u Sudu u Ustaničkoj ulici u Beogradu, a za usluge sudoskog
prevodioca obratite se kompaniji Proverbum d.o.o.
Proverbum - SUDSKI PREVODIOCI PROVERBUM - 2
Proverbum - SUDSKI PREVODIOCI PROVERBUM - 3

LOKALIZACIJA PROVERBUM

Kategorija - Prevodilačke agencije
Lokalizacija podrazumeva prevod koji je prilagođen tržištu i/ili ciljnoj grupi. To znači da se tekst prilagođava jeziku
tržišta, društvenim i drugim zahtevima uzimajući u obzir lingvističke i kulturološke aspekte koji se moraju ili prilagoditi ili
izuzeti u celosti. Lokalizacija jeste kreiranje verzije na ciljnom jeziku i prilagođavanje sadržaja, stila, kulturoloških
konvencija - valute, brojevi datumi... - državi i jeziku na kojem će se koristiti. Lokalizacija podrazumeva prevod softvera,
softverske dokumentacije, uputstava za upotrebu, materijala za elektronsko ucenje, marketing materijala itd.

Saradnja između Proverbum d.o.o. i SAP AG počela je 2003. godine. Za prevod SAP softvera neophodno je i znanje i
iskustvo. Naš tim ucestvuje u lokalizaciji SAP softvera u Srbiji od samog početka što, pored prevoda sistema,
podrazumeva i kreiranje terminologije. Pored prevoda SAP softvera i kreiranja terminologije, prevodilački tim vrši i prevod
dokumentacije, materijala za obuku i marketing materijala.

PREVODILAČKA AGENCIJA PROVERBUM

Kategorija - Prevodilačke agencije
Prevođenje tehničke dokumentacije
Težnja velikog broja kompanija da se probiju na svetsko tržište i donošenje međunarodnih standarda o dostupnosti i
pripremi uputstava znatno su doprineli porastu potreba za prevođenjem tehničke dokumentacije. Zajedno sa razvojem
međunarodne saradnje u različitim oblastima nauke, tehnologije i industrije, postaje jasno zašto tehničko prevođenje
trenutno predstavlja jedan od najznačajnijih poslovnih izvora prevodilačke profesije. Skoro svi savremeni uređaji i
proizvodi dolaze sa uputstvima i specifikacijama, a krajnji korisnici se oslanjaju na tehničku dokumentaciju da im
obezbedi jednostavnu, pravilnu i efikasnu upotrebu i korisne informacije.

Tehnička dokumentacija između ostalog obuhvata:
- uputstva za upotrebu, održavanje i popravku
- priručnike za obuku
- softversku dokumentaciju
- inženjerske specifikacije
- kataloge proizvoda
- standarde i norme
- crteže i dijagrame

Prevođenje pravnih tekstova je specijalizovana disciplina. Pravo je oblast zavisna od kulture i
pravni prevodi nisu uvek lingvistički transparentni.

Pravnim prevođenjem trebalo bi da se bave prevodioci sa iskustvom u toj oblasti, jer greška samo u paragrafu
ugovora može da dovede do gubitka novca ili pogrešne presude.

Kada je u pitanju prevođenje pravnih tekstova, prevod mora da bude dosledan, jasan, nedvosmislen i precizan. Fraze
koje imaju određeno pravno značenje moraju isto da budu prevedene svaki put.

Upravo zbog toga, najbolje je kada pravne tekstove prevode sudski prevodioci. Proverbum sarađuje sa sudskim
prevodiocima za engleski, nemački, italijanski, ruski, francuski i slovenački jezik.

Prevođenje pravnih tekstova obuhvata prevod:
- ugovora
- licenci
- kompanijskih dokumenata
itd.

Prevođenje marketinških tekstova
Prevođenje za cilj ima prenošenje značenja iz izvornog na ciljni jezik, međutim, uprkos ovom zajedničkom cilju, nije
svako prevođenje isto.

Prevođenje marketinških tekstova se u velikoj meri razlikuje od, recimo, prevođenja tehničke dokumentacije i upravo
u slučaju marketinških tekstova prevođenje nije samo prenošenje značenja iz jednog jezika na drugi, nego
premošćavanje kulturnih razlika.

Naglasak u marketinškim tekstovima nije samo na tome šta se saopštava, nego i na koji način se ta poruka
saopštava, jer to dosta govori ne samo o pojedincima, nego i o čitavim kompanijama. Potpuno je logično da
kompanije teže da razviju i neguju sopstveni karakter i stil obraćanja korisnicima. Tako, na primer, jezik koji koristi
velika softverska kompanija razlikovaće se od jezika proizvođača sportske opreme ili turističke agencije, a sledeći
korak je postići sve ovo i na drugim jezicima.
Proverbum - PREVODILAČKA AGENCIJA PROVERBUM - 2
Proverbum - PREVODILAČKA AGENCIJA PROVERBUM - 3

KONSEKUTIVNO I SIMULTANO PREVODJENJE PROVERBUM

Kategorija - Prevodilačke agencije
Suština konsekutivnog i simultanog prevođenja jeste prevod misli i ideja, a ne prevod reči i jezičkih konstrukcija. Da
bi prevodilac uspešno razumeo, a zatim reprodukovao misli i ideje govornika na drugom jeziku mora pažljivo slušati
govornika, za šta je potrebna koncentracija, volja, izdržljivost i iskustvo.

Svi naši prevodioci su prilagodljivi, fleksibilni i brzi zahvaljujući bogatom iskustvu. I pored toga, govornik mora imati u
vidu da prevodilac hvata beleške i neophodno je da pravi pauze kako bi prevodilac mogao uspešno da prenese
poruke.

Postoje dve vrste usmenog prevođenja - konsekutivno i simultano - a odabir vrste prevođenja zavisi od forme
događaja, broja govornika i međunarodnih učesnika, kao i drugih potencijalnih faktora.

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje podrazumeva sukcesivno prevođenje, odnosno, prevodioci tokom logičkih pauza u govoru
vrše prevod ili prevode jednu po jednu rečenicu. Tempo konsekutivnog prevođenja garantuje veoma precizan i
kompletan prevod, ali je govorniku potrebno duplo više vremena da napravi prezentaciju. Ovo ograničava
konsekutivno prevođenje uglavnom na događaje sa ograničenim brojem govornika, u šta spadaju:
poslovni pregovori
okrugli stolovi
prezentacije
radionice i obuke
izložbe
diskusije

Simultano prevođenje

Sa druge strane, simultano prevođenje se vrši bez prekidanja govornika, što štedi vreme i povećava percepciju od
strane publike. Ovu uslugu obično pruža tandem prevodilaca koji se smenjuju na svakih 15-30 minuta. Složen i
stresan proces, simultano prevođenje zahteva ne samo superiorne veštine usmenog prevođenja nego i različita
podešavanja koja nastaju korišćenjem specijalizovane opreme.
Simultano prevođenje je potrebno za događaje kao što su:
okrugli stolovi i seminari
simpozijumi
konferencije
prezentacije
visokoprofilni poslovni pregovori
poslovni forumi
Proverbum - KONSEKUTIVNO I SIMULTANO PREVODJENJE PROVERBUM - 2
Proverbum - KONSEKUTIVNO I SIMULTANO PREVODJENJE PROVERBUM - 3

PREVODJENJE WEB STRANICA PROVERBUM

Kategorija - Prevodilačke agencije
Veb stranice su odavno postale jedan od ključnih činilaca za ulazak na međunarodno tržište i sveukupni uspeh svake
kompanije. Potencijalni klijenti najčešće dolaze u prvi kontakt sa Vašom kompanijom upravo putem veb stranice, što
pruža nezamenljivu priliku za dobar prvi utisak. Veb stranice su ogledalo Vaše kompanije i pokazuju ozbiljnost,
stručnost i profesionalnost. Stoga, svaka kompanija koja želi bolji plasman na tržištu mora imati i dobru veb stranicu.

Razvojem tržišta stvara se potreba za prevođenjem veb stranica na strane jezike. Bez pravilno prevedene i
lokalizovane veb stranice za različita tržišta, kompanija će potencijalnim klijentima delovati zatvoreno i nepristupačno
što može znatno ograničiti poslovne prilike. S druge strane, putem veb stranice koja je pravilno prevedena i dostupna
na više jezika poručujete ne samo da ste pristupačni i spremni za globalno tržište, već i da razumete i poštujete
kulturološke razlike svojih klijenata.

Prevođenje veb stranica, pored jezičkih, podrazumeva uzimanje u obzir i sledećih aspekata i nijansi prezentacije:
Tehnički aspekti
Vizuelni aspekti
Kulturološki aspekti

Tehnički aspekti

Da bi prevod veb stranice bio uspešan i funkcionalan, nije dovoljno da precizno iskaže tekstualni sadržaj prezentacije
na ciljnom jeziku. Prevod ujedno mora biti takav da povećava šanse za pojavljivanje veb stranice prilikom
pretraživanja interneta. Prevodilac stoga mora saznati koji su to ključni termini iz oblasti kojoj stranica pripada, a
zatim iskoristiti te termine u naslovima i u samim tekstovima prezentacije, kao i u nevidljivim metapodacima kako bi
posetioci pronašli stranicu prilikom pretraživanja interneta.

Vizuelni aspekti

Za razliku od, na primer pravnih tekstova gde su preciznost i apsolutna usklađenost prevoda i originalnog teksta od
ključnog značaja, tekstovi veb stranica poseduju interaktivnu stranu pri čijem prevođenju su čitkost i sažetost od
velikog značaja. Korisnicima se mora obezbediti vizuelna preglednost i jednostavnost kretanja kroz stranicu radi
lakšeg pronalaženja informacija koje su im potrebne. To je naročito bitno jer je poznato da se posetioci obično ne
zadržavaju na veb stranici ako na prvi pogled ne pronađu željene informacije. Prevodilac takođe mora razumeti da je
svaki paragraf postavljen na određeno mesto kako bi vršio datu funkciju i voditi računa da ne naruši tu funkciju
prilikom prevođenja.

Kulturološki aspekti

Na kraju, mora se obratiti pažnja na postojanje određenih pojmova ili ideja koje su specifične za kulturu izvornog
jezika i ustanoviti kako da se ti pojmovi i ideje približe posetiocima. Da bi se to postiglo, potrebno je utvrditi ko su
očekivani posetioci stranice, da li je stranica namenjena određenoj starosnoj, društveno-ekonomskoj ili jezičkoj grupi,
da li unutar te grupe postoje ustaljene navike ili stavovi itd. Imajući to u vidu, prevodilac ujedno mora obavljati ulogu
kulturološkog posrednika koji omogućava komunikaciju između dve jezičke zajednice.
Hajduk Veljkova 11 - Novi Sad -
021 4725227;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Proverbum - 2
 • Proverbum - 3
 • Proverbum - 4
 • Proverbum - 5
 • Proverbum - 6
 • Proverbum - 7
 • Proverbum - 8
 • Proverbum - 9
Proverbum
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Novi Sad Hajduk Veljkova 11
  +381 21 4725227;
Pitaj Proverbum
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Proverbum
Back to Top