Implant Centar Stojanović

Registruj se
Prijavi se

Implant Centar Stojanović

IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ

Stomatološku ordinaciju Dr Branislav Stojanović osniva 1992. godine sa sedištem u Beogradu. Ordinacija je počela
sa radom kao centar za protetiku i estetsku stomatologiju, a od 1997. godine počinje intenzivno sa oralno hirurškim i
implantološkim intervencijama. Specijalizaciju iz oralne hirurgije završio je 2000-te godine na Stomatološkom
fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Prim. Dr Branislav Stojanović je jedan od utemeljivača implantologije u Srbiji. U periodu kada je
počeo da se intenzivno bavi implantologijom mnogi stomatolozi su tvrdili da je to rizična disciplina i da organizam ima
tendenciju da odbacuje implantate. Verovali smo u uspeh, a i pacijenti su nam verovali tako da su rezultati bili vidljivi
posle određenog vremena.

Prim.Dr Branislav Stojanović bavi se uspešnom ugradnjom poznatih i priznatih implantatskih sitema,ne favorizujući ni
jedan brend kao važniji jer je u svetu zabranjeno u stručnoj javnosti favorizovati pojedine implant sisteme u odnosu na
druge.Po našem mišljenju to su čiste plaćene reklame što nije validno za struku.

SAMO USPEŠAN IMPLANT JE DOBAR IMPLANT! FAVORIZOVANJEM POJEDINIH IMPLANT SISTEMA
PRIKRIVA SE NEUSPEH I NESTRUČNOST IMPLANTOLOGA KOJI OBIČNO KAŽU DA GA ODBACUJE
ORGANIZAM. Organizam NIKAD ne odbacuje implantat po sistemu antigen-antitelo.
IMPLANTAT SE NAJČEŠĆE GUBI ZBOG NEADEKVATNE UGRADNJE, LOŠE PROCENE KVALITETA I
VOLUMENA KOSTI,KAO I LOŠE PROTETSKE NADOKNADE.


Našim stručnim radovima smo dokazali uspešnost implantata, a stalnim prisustvom na stručnim skupovima smo
prikazivali svoje rezultate koji su ubedljivo demantovali skepsu kod pojedinih kolega. Za razliku od perioda pre 10-15
godina, kada se implantologijom bavio mali broj entuzijasta, danas imamo suprotnu tendenciju...

dr Dejan Stojanović doktor stomatologije najmladji sin primarijusa dr Stojanovića koji uspešno
nastavlja dugogodišnju tradiciju Implant Centra Stojanović

Karakteristika vrhunskog rada u implantologiji je uraditi dobru dijagnostiku i procenu trajanja rada što zahteva veliku
stručnost, iskustvo i dugoročno praćenje. Prve stručne radove iz oblasti implantologije, Prim. Dr Branislav Stojanović
je počeo da objavljuje od 2000. godine na domaćim i inostranim kongresima, kao i u stručnim časopisima. Dr
Branislav Stojanović je svojim stručnim i naučnim radovima iz oblasti implantologije dobio zvanje primarijusa odlukom
ministarstva zdravlja broj 153-07-612/2009-02 od 27.05.2009. godine.
Implant Centar Stojanović - IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1

IMPLANTOLOGIJA STOJANOVIĆ

Dentalna implantologija obuhvata hirurške procedure koje imaju za cilj funkcionalnu rehabilitaciju pacijenata
upotrebom dentalnih implantata, odnosno metalnih elemenata koji se hirurški ugrađuju u gornju i donju vilicu.
Implantati mogu da imaju različiti oblik, mogu da se ugrade u različitim pozicijama i različitim tehnikama. Trenutno se
većina implantata izrađuje od titanijuma.

Prednosti ugradnje implantata:
- Dobra estetska i funkcionalna stabilnost
- Brzo privikavanje na nošenje protetskog rada
- Jednostavnost ugradnje
- Brža rehabilitacija i mogućnost ranog opterećenja ako je postignuta i očuvana primarna stabilnost u periodu od 2 do
4 nedelje
- Tehnički jednostavniji način izrade fiksnog rada u odnosu na izradu vizil proteze sa drikerima, teleskop navlakama i
namenskim krunama
- Mogućnost bolje higijene, kao i psihičke socijalne i seksualne sigurnosti
- Profilaktičko i terapeutsko delovanje na parodoncijum prirodnih zuba
- Ekonomska opravdanost zbog dužine trajanja zuba

Uspešnost implantata Prim. dr Branislava Stojanovića od početka rada u implantologiji 1997.
godine do 2014. godine, iznosi u protetskoj fazi 98% za donju vilicu, i 96% za gornju vilicu, praćeno i statistički
obrađeno na desetogodišnjem nivou.

Radili smo sa više implantacijskih sistema i nismo imali značajno odstupanje u procentu uspešnosti što je objavljeno
u našim stručnim radovima. Uspešnost implantata ne zavisi diretkno od proizvođača i firmi koje se agresivno
reklamiraju, već prvenstveno zavisi od tipa, kvaliteta i kvantiteta kosti, navoja implantata, a jedan od najvažnijih
uslova je procena i iskustvo implantologa, kao i tehnika ugradnje.

Ukoliko ste izgubili jedan ili više zuba i izbegavate da se nasmejete, ili čak i da jedete na javnom mestu zbog straha
da može da vam ispadne proteza, trebalo bi da razmislite o ugradnji implantata. Bez obzira koliko zuba vam
nedostaje, dentalni implantati će vam omogućiti:
- Da se nasmejete sa samopouzdanjem,
- Da jedete šta god poželite i na bilo kom mestu koje vam je prijatno,
- Pričate i smejete se bez neprijatnosti.

Ako nosite totalnu ili parcijalnu protezu skidanje i odlaganje u čaši u toku noći može biti nepraktično i neprijatno, što
je razlog više da razmislite o ugradnji implantata.
Implant Centar Stojanović - IMPLANTOLOGIJA STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - IMPLANTOLOGIJA STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - IMPLANTOLOGIJA STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - IMPLANTOLOGIJA STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - IMPLANTOLOGIJA STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - IMPLANTOLOGIJA STOJANOVIĆ - 1

IMPLANTATI CENTAR STOJANOVIĆ

Tuber-pterigoidni implantat

Među prvima smo u Srbiji koji su počeli sa ugradnjom tuber-pterigoidnog implanta.
Kada govorimo o ugradnji tuber-pterigoidnog implantata mislimo na ugradnju implantata koji se ugradjuje u regiju
gornjeg umnjaka da bi se izbegla operacija sinus lift koja služi za povećanje koštane mase u maksilarnom sinusu.
Operacija sinus lifta zahteva veliku hiruršku proceduru, a dužina čekanja na definitivni protetski rad na implantatima u
toj regiji traje i do godinu dana. Ugradnja tuber-pteroigodinih implantata je jednostavna metoda koja zahteva veliko
iskustvo i znanje iz hirurške anatomije i oralne hirurgije.

Tuber-pterigoidni implantat skraćuje vreme definitivnog rada na implantatima i njime se izbegavaju neprijatnosti
posthirurškog tretmana operacije sinus lifta i izbegava se manji procenat uspešnosti integrisanih implantata u
proceduri sinus lifta.

Naše iskustvo sa tuber-pterigoidnim radovima su doprineli da veliki broj pacijenata bude oslobođen od procedure
sinus lifta koja je komplikovana i naporna za pacijente.

Titanijumski zubni implant

Savremeni zubni implant je titanijumski šraf koji se ušrafljuje u kost vilice i srasta sa njom. Implantat služi kao
zamena za koren izgubljenog ili nedostajućeg zuba.
Iz prakse ne možemo dati prednost nijednom implantacijskom sistemu, posebno zato što mnogi sistemi prisutni na
trzištu zadovoljavaju karakteristike koje bi implantat trebalo da poseduje.

Prednosti zubnih implantata u odnosu na konvencionalne zubne mostove i proteze su:
- Estetika: izgled i osećaj koji ima pacijent sa ugrađenim implantatom je najpribližniji prirodnim
zubima. Implantat čvrsto srasta sa viličnom kosti i time smanjuje resorpciju tj. gubitak kosti.
- Čuvanje preostalih zuba: ugradnjom zubnih implantata u regijama nedostajućih zuba čuva se
integritet prirodnih zuba, jer se prirodni zubi ne bruse da bi se popunili prazni prostori. Ugrađeni implantati čuvaju
volumen kosti oko implantata jer onemogućavaju njenu resoprciju zbog neaktivnosti (atrofia ex inactivitate).
- Funkcionalnost: pomoću zubnih implanata ponovo ćete moći normalno da jedete i pričate.

Supra-struktura na implantatima

Implantati koje ugrađujemo se sastoje iz dva dela. Prvi deo se integriše u kost, a drugi deo je suprastruktura koja se
šestougaonom spojnom ili unutrašnjom konekcijom šrafi u deo koji je integrisan u kosti.

Supra-struktura-abatment predstavlja deo na koji se cementira metal-keramička ili cirkonijum-keramička kruna. Supra-
struktura imitira zbrušeni zub. Postoje ravne i ugaone suprastrukture zbog potreba nagiba budućih keramičkih
navlaka.

Protetika i protetika na implantatima

Mini implantati su manjih dimenzija u odnosu na standardne i najčešće služe kao stabilizatori
totalnih proteza. Pacijenti koji dugo nose proteze i donekle su se navikli na njeno prisustvo u ustima i kod kojih je
resorbcija kosti izrazito poremetila stabilnost proteze - njima je indikovana ugradnja mini implantata. Jedna od
prednosti mini implantata je što je njegova cena sa ugradnjom prihvatljiva za svačiji džep.
Implant Centar Stojanović - IMPLANTATI CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - IMPLANTATI CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - IMPLANTATI CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - IMPLANTATI CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - IMPLANTATI CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - IMPLANTATI CENTAR STOJANOVIĆ - 1

ORALNA HIRURGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ

Savremena stomatologija uključujući oralnu hirurgiju, pruža pacijentima udobnost i bezbolnost primenom lokalne
anestezije sa minimanom traumom okolnog tkiva i retkim i minimalnim posthirurškim komplikacijama.

Oralna hirurija obuhvata sledeće zahvate:
- Priprema i ugradnja dentalnih implantata,
- Podizanje poda sinusne šupljine u cilju povećanja koštane mase za ugradnju dentalnih implantata,
- Hiruško vađenje impaktiranih umnjaka i očnjaka,
- Vađenje zaostalih korenova,
- Operacije na korenu zuba u cilju uklanjanja periapikalnih procesa (apikotomija),
- Odstranjivanje tumora i cista,
- Nivelacija alveolarnog grebena i druge intervencije kao deo pripreme mekih i koštanih struktura u ustima za što bolju
protetsku rehabilitaciju,
- Augumentacija alveolarnog grebena (uvećanje visine grebena)

Oralna hirurgija omogućava da na najadekvatniji i najsigurniji način pripremimo pacijenta za protetske radove koje
ćemo raditi. Bez oralne hirurgije i oralno hiruške pripreme nema dobre protetike. Oralni hirurzi se uspešno bave svim
parodontološkim intervencijama, jer je to grana koja je jako bliska ovoj disciplini. Svako planiranje dugoročnog
zbrinjavanja pacijenta sa protetskim radom je nezamislivo bez primene oralne hirurgije. Oralna hirurgija je imperativ za
sveobuhvatnu stomatološku praksu.
Implant Centar Stojanović - ORALNA HIRURGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - ORALNA HIRURGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - ORALNA HIRURGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - ORALNA HIRURGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - ORALNA HIRURGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - ORALNA HIRURGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1

PARODONTOLOŠKA HIRURGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ

Parodontopatija je progresivna i degenerativna bolest potpornog tkiva zuba - parodoncijuma i koštanog tkiva, koja dovodi
do klaćenja, migracije i ispadanja zuba. Glavna karakteristika je ogolićenje vratova i korenova zuba. Preventivnim
merama i lečenjem u ranoj fazi bolesti sprečava se napredovanje parodontopatije. Kod uznapredovalih oblika bolesti
pristupa se hiruškom tretmanu u okviru parodontološke hirurgije.

Najčešća hirurška intervencija koja se koristi u lečenju parodontopatije je režanj operacija. Operacijom se uklanja
patološki izmenjeno tkivo i posle se režanj vraća na svoje mesto.

U toku zahvata često je neophodna i ugradnja veštačke kosti da bi se popunili defekti nastali kao posledica infekcije i
resorbcije. Ugradnjom veštačke kosti Bio-osiss spongioza granulaes stvaramo uslove za prožimanje mlade kosti u
samom matriksu bio-osa.
Implant Centar Stojanović - PARODONTOLOŠKA HIRURGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - PARODONTOLOŠKA HIRURGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - PARODONTOLOŠKA HIRURGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - PARODONTOLOŠKA HIRURGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - PARODONTOLOŠKA HIRURGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - PARODONTOLOŠKA HIRURGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1

PROTETIKA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ

Cirkonijum keramika

Krune i mostovi od cirkonijum keramike imaju neuporedive estetske prednosti.

Prednost cirkonijum keramičkih kruna i mostova u odnosu na metalo-keramičke je:
- nema prebojenosti gingive
- dobar je izolator na hladne i tople nadražaje
- estetski je najpribližniji prirodnom zubu
Implant Centar Stojanović - PROTETIKA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - PROTETIKA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - PROTETIKA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1

ESTETSKA STOMATOLOGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ

Lasersko beljenje zuba

Beljenje zuba je veoma važna procedura u estetskoj stomatologiji. Prebojeni zubi, posebno u frontalnoj regiji
predstavljaju veliki kozmetički problem.

U našem centru koristimo najsavremenije metode beljenja zuba. Postoje dve vrste profesionalnog beljenja zuba, a to
su lasersko i kućno beljenje.

Lasersko beljenje zuba je procedura koja se izvodi u stomatološkoj ordinaciji. To je najbrži način za postizanje
prirodno bele boje zuba. Pacijent dolazi u dva termina. Izbeljivanje se vrši nanošenjem vodonik peroksid gela koji se
aktivira uz pomoć laserske svetlosti. Rezultati su vidljivi nakon 40 minuta. Druga seansa se ponavlja nakon nekoliko
dana.

Kućno beljenje zuba

U ordinaciji se uzme otisak na osnovu kog se izradi trej, koji pacijent nosi uglavnom noću od 6 do 8 sati. U trej se
predhodno unese karbamid peroksid gel u skladu sa instrukcijama stomatologa. Rezultati su izvanredni. Pacijent
određuje dužinu beljenja i željenu nijansu.

Negativnih posledica nakon beljenja nema. Kod pojedinih pacijenata zubi su nadražljivi na hladno i pomalo bride, što
je kratkotrajno i prolazno.

Keramičke fasete

Keramičke fasete su tanke keramičke ljuspice koje se postavljaju na prednju stranu zuba. Njima vršimo korekciju
oblika zuba, dijastema, brojne estetske nedostatke na zubima, a maksimalno štedimo zubnu supstancu.

Kompozitne fasete

Indikacije za kompozitne fasete su dosta ograničene. Da bi kompozitne fasete zadovoljile najviše estetske
kriterijume, potrebno je da se uradi retencija na prednjem delu zuba i tek na taj način se može dobiti dobra forma i
estetika. Izradom retencije na prednjoj površini zuba dolazi do trajnog oštećenja gleđi i taj zub ne može više da se
vrati u prvobitnu formu i izgled. Jednom kompozitna faseta, uvek kompozitna faseta ili metal-
keramička/cirkonijumska navlaka.
Implant Centar Stojanović - ESTETSKA STOMATOLOGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - ESTETSKA STOMATOLOGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - ESTETSKA STOMATOLOGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - ESTETSKA STOMATOLOGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - ESTETSKA STOMATOLOGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - ESTETSKA STOMATOLOGIJA IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1

DENTALNI TURIZAM IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ

U okviru centra se nalaze apartmani. Apartmanski smeštaj za sve naše pacijente dok traje tretman je besplatan.
Prevoz od i do aerodroma je obezbeđen.

Implant Centar Stojanović se nalazi u Beogradu, u ulici Gaudijeva 4. Od ordinacije do svih značajnih turističkih mesta
može se stići za najviše 20 minuta. Za vreme boravka možete uživati u šetnjama i obilascima grada.

Beograd, sa svojih više od 1.700.000 stanovnika, je treći najveći grad jugoistočne Evrope, posle Instanbula i Atine.
Beograd, osim svoje veličine, može da se pohvali titulom grada mladih, jer preko 40% Beograđana ima između 15 i
44 godina. Beograđani su vrlo druželjubivi i raspoloženi su za priču i zabavu. Iz tog razloga je i nočni život u
Beogradu jedan od najuzbudljivijih na svetu, o čemu su mnogi posetioci posvedočili na svojim blogovima, sajtovima
isl.

Nakon procene stanja viličnih kosti i preostalih zuba dajemo predlog za rešavanje problema. Informašemo Vas o
postupku, vremenu i ceni lečenja. Nakon Vaše odluke, dogovaramo datum i vreme dolaska u naš centar za
implantologiju.
Implant Centar Stojanović - DENTALNI TURIZAM IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - DENTALNI TURIZAM IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - DENTALNI TURIZAM IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - DENTALNI TURIZAM IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - DENTALNI TURIZAM IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Implant Centar Stojanović - DENTALNI TURIZAM IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ - 1
Gaudijeva 4 - Beograd - Zemun
011 2646958; 011 3165145; 011 3166173;
Pitaj IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Implant Centar Stojanović
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
Implant Centar Stojanović - 2
Implant Centar Stojanović - 3
Implant Centar Stojanović - 4
Implant Centar Stojanović - 5
Implant Centar Stojanović - 6
Implant Centar Stojanović - 7
Implant Centar Stojanović - 8
Implant Centar Stojanović - 9
Implant Centar Stojanović - 10
Implant Centar Stojanović - 11
Implant Centar Stojanović - 12
Implant Centar Stojanović - 13
Implant Centar Stojanović - 14
Implant Centar Stojanović - 15
Implant Centar Stojanović - 16
Implant Centar Stojanović - 17
Implant Centar Stojanović - 18
Implant Centar Stojanović - 19
Implant Centar Stojanović - 20
Implant Centar Stojanović - 21
Implant Centar Stojanović - 22
Implant Centar Stojanović - 23
Implant Centar Stojanović - 24
Implant Centar Stojanović - 25
Implant Centar Stojanović - 26
Implant Centar Stojanović - 27
Implant Centar Stojanović - 28
Implant Centar Stojanović - 29
Implant Centar Stojanović - 30
Implant Centar Stojanović - 31
Implant Centar Stojanović - 32
Implant Centar Stojanović - 33
Implant Centar Stojanović - 34
Implant Centar Stojanović - 35
Implant Centar Stojanović - 36
CENE
Pitaj IMPLANT CENTAR STOJANOVIĆ
Back to Top
Mirandre.com logo