Psihoterapija, Psihoterapeut Novi Beograd

Registruj se
Prijavi se
Psihoterapija, Psihoterapeut Novi Beograd
psihofokus-centar-za-psihoterapiju-psihoterapija

Psihofokus centar za psihoterapiju

Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 28 065 4308761
PSIHOTERAPIJA.
Savetovanje i psihoterapija: Savetovanje i psihoterapiju radimo u okviru koncepta Transakcione analize.
U osnovi Transakcione analize je teorija ličnosti zasnovana na pručavanju ego stanja i analizi transakcija koje se odigravaju među ljudima.
Transakciona terapija je odnos u kome jedna osoba radi na ugovoru da promeni nešto kod sebe, a druga olakšava tu promenu koristeći pritom koncepte Transakcione analize.
Ovo je ugovorna terapija, a ugovor se definiše kao jasno iskazan cilj terapije i dogovor dve osobe o poslu u koji svako ulaže svoj deo i svako ima svoju odgovornost.
U okviru PsihoFokus centra psihoterapiju radimo sa pojedincem - individualna psihoterapija - ili sa grupom - grupna psihoterapija - u više modaliteta (partnerski odnosi, grupna psihoterapija dece, grupna psihoterapija mladih, bez teme - kada se radi na temama koje klijenti zahtevaju).
Psihološko savetovanje i psihoterapiju radimo u uodnosu na uzrast sa: decom, mladima, odraslim osobama, bračnim parovima i porodicama.
Deca predškolskog i školskog uzrasta: odstupanja u razvoju i/ili u ponašanju, strahovi, agresivnost, hiperaktivnost, preterana stidljivost, enureza, poremećaj ishrane, ispadi besa, tikovi, problemi sa vršnjacima, neuspeh u školi, strah od škole… Mladi: prevladavanje kriza odrastanja, konflikata, pronalaženje sebe i onog što žele u svom životu.
Partnerski odnosi: problem u vezi, odnosima u braku.
Porodica: problemi u ulozi roditelja, bračni odnosi i odnosi u porodici.
Odrasle osobe: nezadovoljstvo, strah, strepnja, tuga, konflikti, prevladavanje stresa, fobije, depresija.
Psihološko testiranje i procena: Procena psihološkog razvoja i odstupanje u razvoju dece, Procena zrelosti za školu, Profesionalna orijentacija mladih za buduća zanimanja, Procena ličnosti i inteletualnih sposobnosti odraslih, Profesionalna selekcija pri izboru kandidata za posao.
psiholosko-savetovaliste-komunikacije-psihoterapija
PSIHOTERAPIJA.
ŠTA JE PSIHOTERAPIJA U STVARI?
Na žalost, odgovor na ovo pitanje nije jednostavan.
Razlog za to je što je predmet kojim se psihoterapija bavi izuzetno složen i promenljiv, pa je i pokušaj definisanja tog predmeta težak.
Evo moje omiljene definicije psihoterapije (od mnogih): PSIHOTERAPIJA je svaki postupak koji verbalnim sredstvima vodi poboljšanju prethodno narušenog mentalnog funkcionisanja.
Vodi se najčešće između dva ili više lica i ostvaruje se rečima i procesima učenja.
Razlikuje se od ostalih terapija po usmerenosti na čiste mentalne sadržaje, po odsustvu hemijskog uticanja (uzimanje medikamenata) i po naglašenoj ulozi terapeuta, koji, svojim mentalnim sistemom, služi kao oslonac i kriterijum za mentalne promene pacijenata.
Svaka psihoterapija obuhvata uglavnom tri osnovna aspekta: promenu saznajnih funkcija, ukuljučujući eventualno promenu stavova, vrednosti i drugih delova ličnosti koji neposredno utiču na saznajna funcije, promenu u emocionalnim stanjima i emocionalnim reagovanjima, promenu ponašanja, uključujući i promenu motivacione strukture.
PSIHOTERAPIJA NIJE USMERENA SAMO NA LEČENJE PSIHIČKI BOLESNIH LJUDI!
Postoje dve široke oblasti primene psihoterapije.
Prva, starija, za koju svi znaju je oblast lečenja mentalnih bolesti.
Pod lečenjem u psihoterapiji podrazumevamo eliminisanje simptoma, smanjenje psihičke patnje i uspostavljanje kontrole nad svojim mislima, emocijama i ponašanjem.
Druga oblast, mlađa sestra, koja još uvek zbunjuje, odnosi se na primenu psihoterapije da bi bolje i kvalitetnije živeli ljudi koji su mentalno zdravi.
Lični rast i razvoj (kako se drugačije zove ova druga oblast primene psihoterapije) podrazumeva oslobađanje od potiskivanja, zabluda, ostvarivanje ličnih potencijala i time unapređenje kvaliteta života.
ŠTA PSIHOTERAPIJA NIJE!
Psihoterapija nije mentalna masaža!
Nema ničeg lošeg u podršci, ali ona sama po sebi nije psihoterapija.
Potrebno je da verujete svom psihoterapeutu ali nije moguće, niti je potrebno, da se uvek osećate komforno.
U svtvari, ako se povremeno ne osetite uznemireno ili izazvano, verovatno nigde nećete ni stići u zajedničkom poduhvatu.
Psihoterapija nije davanje saveta!
Ovaj svet je put savetodavaca.
Većina ljudi je pre nego što je došla na psihoterapiju dobila toliko različitih saveta da se potpuno izgubila u tom haosu.
Cilj terapije je da pronađete svoj sopstveni unutrašnji glas i hrabrost da njegove odluke sprovedete.
Umesto saveta terapeut će vam pomoći da postanete svesni šta se dešava, kako u Vama samima tako i između Vas i drugih ljudi.
Ako Vam to postane jasno sami ćete najbolje znati šta vam je činiti.
Sem toga, sledeći put nećete biti tako zbunjeni.
A da će sledećih puta biti, u to nemojte ni najmanje sumnjati jer je to životna neizbežnost.
Kao u staroj poslovici: DAJTE ČOVEKU RIBU I NAHRANIĆETE GA TOG DANA, NAUČITE GA DA PECA i NAHRANIĆETE GA ZAUVEK.
Po oprobanom receptu Montipajtonovca ako za nešto kažemo šta jeste, šta nije i nešto potpuno drugačije, bar neko će shvatiti o čemu pričamo.
Dakle, sledi: A SAD NEŠTO POTPUNO DRUGAČIJE.
Psihoterapija nije ono što mislite.
Ona nije lečenje bolesti.
Ona nije vođstvo od strane mudrog savetodavca.
Ona nije uzajamno deljenje od strane dobrih drugovva.
Ona nije usvajanje skrivenog znanja.
Ona nije ukazivanje na nečije greške.
Ona nije nalaženje nove religije.
Psihoterapija nije ono što mislite.
Ona je način na koji mislite.
Ukazuje na nepoznate pretpostavke u našem načinu mišljenja.
Ona pravi razliku između onoga šta mislite o nečemu I onoga kako to mislite.
Manje je usmerena na traganje za uzrocima zbog kojih nešto radite a više na otkrivanje pravilnosti u značenjima koja pridajete onome šta radite.
Psihoterapija je način lečenja odredjenih smetnji, stanja, poremećaja ili bolesti koje su izazvane psihološkim razlozima, a sprovodi se psihološkim sredstvima.Psihoterapija se sprovodi sa jasno definisanim ciljevima nad osobama koje su svesne da im je pomoć psihoterapeuta potrebna.Psihoterapija je poseban proces, a psihoterapeuti su stručnjaci koji mogu biti psiholozi, psihijatri ili neke druge humanističke struke koji su prošli posebnu edukaciju za bavljenje nekom od brojnih oblika psihoterapije.Ljudi se javljaju u psihološka savetovališta kada osete da se nalaze u nekom zastoju koji sprečava dalji rast njihove ličnosti i to kod njih izaziva tenziju.Otkrivajuća psihoterapija je proces koji vodi do otkrivanja i otklanjanja prepreka u samoj osobi koje izazivaju taj zastoj.Psihoterapeuti su obučeni da prepoznaju izbegavanja klijenta, otpore promenama, mehanizme odbrane kojima se osoba štiti od istine o sebi i svetu, tipične načine na koje klijent izvrće stvarnost i gradi neadekvatne odnose.Psiholozi istražuju ponašanje pojedinaca i grupa te primenjuju stečena saznanja kako bi rešili razne probleme ljudi.
Back to Top