Sudski tumač za turski jezik Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za turski jezik Beograd
Prevodioci i sudski tumači za turski jezik koji posluju u Beogradu prezentovani su na ovoj stranici, u kategoriji pod nazivom sudski tumači za turski jezik Beograd.
U prezentacijama sudskih tumača i prevodilaca za turski jezik koje se ovde nalaze, pogledajte njihovu kompletnu ponudu, vidite cene prevoda sa turskog i na turski overenih pečatom sertifikovanog sudskog tumača za turski jezik, saznajte cenu po stranici pisanog prevoda sa turskog na srpski jezik, kao i ostatak ponude vezan za sve vrste usmenog prevođenja na poslovnim sastancima i skupovima sa turskog jezika na srpski jezik i obrnuto.
Kvalitetno prevođenje sa turskog jezika na srpski i sa srpskog jezika na turski zahteva znanje, stručnost i godine prevodilačkog iskustva.
Sve Vam to pružaju ovde predstavljeni sudski tumači i prevodioci za turski jezik.
Obezbedite verodostojan kvalitetan prevod u roku koji Vam je neophodan, prevod overen pečatom sudskog tumača ili ne, tako što ćete se odlučiti za nekog od prevodilaca na ovoj stranici.
I sudski tumač za turski jezik jedna je od karika tima prevodilaca agencije Worldwide Translations Beograd, koja ima dugu tradiciju u prevodilačkim poslovima na ovim prostorima.
Pored nesumnjive stručnosti, pored ugleda koji agencija uživa kod brojnih klijenata i bogatog iskustva, i sudski tumač za turski se, uz pobrojane kvalitete, odlikuje poslovnošću i profesionalnošću, kao i ostali članovi tima agencije Worldwide Translations.
Sudski tumač je osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovetan sa originalom.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova (MUP-a, ministarstava, matičnih ureda, fakulteta itd.) Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su: prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, tužbe, zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji itd.); prevodi dokumentacije kompanija (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.); prevodi tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa); prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, sertifikata, rešenja i drugih vrsta potvrda, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih listova, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstava, boravišnih ili radnih dozvola.
akademija-oxford-sudski-tumac-za-turski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA TURSKI JEZIK.
Blizu 70 miliona ljudi se danas služi turskim jezikom, koji pripada altajskoj jezičkoj porodici, a južno - turkijskoj grupi jezika.
Kako mnogi stanovnici Turske, u kojoj je ovaj jezik i zvaničan često imaju potrebu da rade u drugim zemljama mahom na teritoriji Evrope ili, pak da sarađuju sa kompanijama iz naše zemlje, ali i ostalih država sveta, to je i povećana potreba za prevođenjem različitih vrsta dokumenata, kao i mnogih drugih sadržaja sa turskog i na turski jezik.
Mi smo jedini koji u svojoj ponudi imamo usluge prevoda, ali i overe od strane sudskih tumača svih vrsta dokumenata bez obzira da li su u pitanju prevodi sa turskog jezika na srpski ili sa srpskog na ovaj jezik.
Prevodilački centar Akademije Oxford je jedan od vodećih centara u Srbiji i regionu.
Usluge pismenog i usmenog prevoda, sa ili bez overe sudskog tumača pružamo domaćim i inostranim kompanijama, državnim i nevladinim institucijama i pojedincima, te ispunjavamo njihove zahteve u potpunosti.
Prevode obavljamo sa i na preko 50 svetskih jezika.
U našem timu je u svakom trenutku na raspolaganju više od 220 prevodilaca i sudskih tumača, tako da sa ponosom ističemo ne samo kvalitet usluge i pristupačnu cenu, već i kratke rokove po kojima smo dobro poznati.
Što se same usluge pismenog prevođenja tiče, ne postoje nikakve barijere, jer se većina realizuje elektronskim putem.
Ono što nas izdvaja od drugih jesu najpovoljnije cene, brzina, tačnost i kvalitet, kao i činjenica da kod nas osim klasičnog prevoda, pod kojim se smatra prevođenje tekstova i dokumenata sa srpskog na određeni strani jezik i obrnuto, možete dobiti i dvosmerni prevod u okviru stranih jezika.
To zapravo znači da su naši prevodioci izuzetno visoko obrazovani, tako da imaju mogućnost da klijentima pruže uslugu prevoda dokumenata, tekstova ili bilo kog drugog materijala sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani jezik.
Kako je izbor jezika za koje nudimo usluge prevođenja i overe sudskih tumača prilično obiman navešćemo samo pojedine za koje smo specijalizovani: nemački, francuski, engleski, kineski, španski, italijanski, portugalski, ruski, bugarski, grčki, norveški, holandski, slovački, japanski, arapski, ali i estonski, korejski, mađarski, slovenački, češki, hrvatski, pakistanski i mnogi drugi jezici kojima se koriste ljudi u celom svetu.
Prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford su visokoobrazovani, stručni, iskusni u svom poslu, odgovorni i specijalizovani za prevođenje najzahtevnijih stručnih tekstova.
Bez obzira da li su vam usluge sudskog tumača potrebne za overu bilo kog dokumenta, uverenja ili potvrde, tehničke i medicinske dokumentacije naši prevodioci i sudski tumači će maksimalno ispoštovati Vaše zahteve i dostaviti Vam prevedene i overene dokumente u najkraćem roku.
Pored toga, kod nas možete dobiti i prevode svih ličnih dokumenata, ali i svih materijala vezanih za različite oblasti, poput: politike, obrazovanja, turizma, ekologije, finansija, ekonomije i mnogih drugih.
Naravno, u slučaju da je u pitanju dokument koji zahteva overu od strane sudskog tumača, ništa ne brinite!
U timu Akademije Oxford se nalaze sudski tumači za preko 35 svetskih jezika, a svi oni su ovlašćeni od strane Republike Srbije za obavljanje ovog posla.
Nakon izrade, svaki prevod se kontroliše što se tiče stila, fraza, idioma i ostalih finesa da biste dobili prevod maksimalnog kvaliteta.
Zatim se prosleđuje određenom sudskom tumaču na overu.
A da bi ovlašćeni sudski tumač mogao da obavi svoj deo posla, odnosno da stavi svoj pečat na preveden dokument, neophodno je da nam klijent dostavi i original dokumenta na uvid, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača ima svrhu da potvrdi verodostojnost prevedenog dokumenta, odnosno njegovu istovetnost sa originalom.
Takođe, u zavisnosti od vrste dokumenta za koji Vam je potrebna overa sudskog tumača zavisi i da li Vam je potreban takozvani Apostille pečat, pa je uvek preporuka da najpre proverite čitavu proceduru, jer u slučaju da je potrebno da dokument sadrži i Apostille pečat sudski tumač prevodi i sadržaj samog dokumenta i pečata, pa je zato važno da donesete već overen dokument, kako biste izbegli dodatnu peripetiju.
Upravo iz tog razloga je najbolje da se klijent u nadležnom sudu najpre raspita o proceduri overe određenog dokumenta, a da prilikom dostavljanja istog na prevod u Akademiju Oxford svakako naglasi svrhu za koju mu je taj prevod potreban, kako bi određeni sudski tumač mogao da ispuni zahtev klijenta na adekvatan način.
Dokumente i ostali materijal koji želite da prevedemo i overimo pečatom sudskog tumača možete doneti lično u bilo koju od naših poslovnica, koje se nalaze u gotovo svim gradovima širom Srbije.
Ako Vam ne odgovara taj način, možete ih poslati "Poštom", ali preporučeno ili preko određene kurirske službe na adresu poslovnice koja se nalazi u Vašem gradu ili Vam je najbliža.
Pored toga što su svi službenici koji su ovlašćeni za poslove sudskog tumača obavezani zakletvom da će čuvati i poštovati tajnost podataka sa kojima dolaze u dodir i svi zaposleni u Akademiji Oxford su obavezani na čuvanje Poslovne tajne.
eurotranslate-sudski-tumac-za-turski-jezik
Sudski tumač za turski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za turski jezik.
Obratite nam se ukoliko Vam je potrebno prevođenje svih vrsta dokumenata i tekstova sa turskog na srpski (ili neki drugi jezik) i sa srpskog (ili nekog drugog jezika) na turski jezik.
Prevodi mogu imati pečat i potpis ovlašćenog sudskog prevodioca za turski jezik.
U našem timu su isključivo visokokvalifikovani stručni prevodioci za turski jezik sa višegodišnjim iskustvom.
Nudimo Vam najkvalitetniji prevod u dogovorenom roku.
Ukoliko Vam je prevod sa turskog jezika ili na turski jezik potreban hitno, obratite nam i dobićete prevod sa overom sudskog tumača za turski jezik u najkraćem i unapred dogovorenom roku.
Sudskog tumača za turski jezik možete angažovati i za potrebe usmenog prevođenja u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
language-shop-sudski-tumac-za-turski-jezik

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
cena: Cenovnik
Sudski tumač za turski jezik.
Sudski prevodioci za turski jezik.
Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa turskog jezika i na turski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za turski jezik.
Sudski prevodioci za turski jezik, sa višegodišnjim iskustvom, deo su našeg tima.
Poverite nam prevođenje Vaših dokumenata i svih vrsta tekstova i ukoliko Vam je potrebno prevod će imati pečat i potpis sudskog tumača za turski jezik.
Usmeno prevođenje sudskog tumača za turski jezik u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
Konsekutivno i simultano prevođenje.
Prevod sa ili bez pečata i potpisa sudskog tumača za turski jezik biće urađen u najkraćem mogućem i unapred dogovorenom roku.
Okupićemo naš tim i uradićemo hitno prevod za Vas ukoliko imate takav zahtev.
Uz poštovanje rokova, dobićete zagarantovano kvalitetan prevod urađen od strane jezičkih stručnjaka sa iskustvom.
prevodilica-sudski-tumac-za-turski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA TURSKI JEZIK.
Popularizacija turskog jezika počela je sa serijama na turskom, koje su postale prava TV senzacija poslednjih godina.
Prevodilačka agencija Prevodilica je u svom timu okupila najbolje i najiskusnije prevodioce i sudske tumače za turski jezik.
Sudski tumač ili sudski prevodilac ovlašćen je od strane Ministrastva pravde Republike Srbije.
Pečatom izdatim od strane pomenutog Ministarstva kao i svojeručnim potpisom sudski tumač odnosno sudski prevodilac garantuje da je prevedeni tekst istovetan originalu.
U pitanju su pravno validni prevodi koji su međunarodno priznati i predstavljaju zvanični dokument.
Sudski tumači odnosno sudski prevodilac uglavnom prevodi dokumenta kao što su: diplôme i svedočanstva; licence; lična dokumenta (izvodi iz maticnih knjiga rodjenih; državljanstva); najrazličitije potvrde izdate od strane sudova ili drugih nadležnih organa; ugovori; ovlašćenja; lekarski nalazi; tehnička i tenderska dokumentacija.
Overa sudskog tumača garantuje tačan i precizan prevod.
Ukoliko imate dilemu da li vam je potreban overen ili neoveren prevod kontaktirajte Prevodilicu.
Sudski tumač odnosno sudski prevodilac može biti angažovan i za usmeni prevod, najčeše su u pitanju prilike u kojima je njihovo prisustvo neophodno: sklapanje braka, overa ugovora i potpisa kao i ostale zvanične radnje a u kojima je jedan od aktera stranac odnosno osoba kojoj srpski jezik nije maternji.
U tom slučaju sudski tumač odnosno prevodilac izlazi na teren sa svojim pečatom.
prevodilacka-agencija-todorovic-sudski-tumac-za-turski-jezik
SUDSKI TUMAČI ZA TURSKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKA AGENCIJA TODOROVIĆ
bg-prevodi-sudski-tumac-za-turski-jezik

BG prevodi

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 011 7156866 |
062 629262 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA TURSKI JEZIK.
Sudski tumač za turski jezik je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa sa srpskog na turski ili obrnuto, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.
Sudski tumač za turski, da bi postao ovlašćen od strane Suda u Beogradu, mora zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima.
Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika.
Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan, odnosno zvaničan.
prevodilacka-agencija-fonema-sudski-tumac-za-turski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA TURSKI JEZIK PREVODILAČKA AGENCIJA FONEMA Obavljamo prevod dokumenata sa turskog jezika.
SUDSKI TUMAČ ZA TURSKI JEZIK BEOGRAD POLIGLOTIKA PREVODI Turski jezik pripada grupi turskih jezika i govori se u Turskoj, Severnom Kipru, Bugarskoj, kao i među nekoliko miliona useljenika koji žive u Evropskoj uniji.
Prevodilačka agencija Poliglotika nudi uslugu – sudski tumač za turski jezik.
Overeni prevod sa i na turski jezik po najpovoljnijoj ceni.
Kvalitetan, stručan prevod sa pečatom sudskog tumača je neophodan dokument koji zahtevaju specijalni sudovi, ambasade i inostrani poslovni partneri.
Dokumenti overeni od strane sudskog tumača za turski jezik za pravna i fizička lica: tenderska dokumentacija, prevod ugovora, prevod sertifikata, prevod izvoda iz registra, prevod izvoda iz matične knjige rodjenih, umrlih, venčanih, saglasnost, potvrde o nekažnjavanju i bračnom stanju, policijski zapisnik, lekarski nalaz, prevod ovlašćenja, prevod ličnih dokumenata, sudski prevod diploma, svedočansta, Apostille pečat.
prevodilacka-agencija-queen-victoria-sudski-tumac-za-turski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA TURSKI JEZIK - PREVODILAČKA AGENCIJA QUEEN VICTORIA Naš sudski tumač za turski jezik će u skladu sa zakonskim obavezama koje imaju brzo, efikasno i kvalitetno prevesti i overiti Vašedokumente, a Vi možete biti uvereni da će takva dokumentacija biti prihvaćena u bilo kojoj instituciji koja to od Vas zahteva.
agencija-za-prevodilacke-usluge-spotter-sudski-tumac-za-turski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA TURSKI JEZIK SPOTTER Dokumenta sa overom sudskog tumača za turski jezik: uverenja, potvrde, diplome, svedočanstva i prepisi ocena, izjave, punomoćja, dozvole, izvodi, krštenice, otpusne liste, obaveštenja i ostala lična dokumenta.
Pravna i sudska dokumenta sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca za turski jezik: različite vste ugovora, tužbe, rešenja, odluke, zapisnici, izveštaji o testiranju, pravilnici, apostil.
Dokumentacija pravnih lica sa overom sudskog tumača za turski: izvod rešenja iz APR-a, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilans stanja i uspeha, revizorski izveštaji, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, fakture, sertifikati, statuti, patenti, berzanski izveštaji i ostala dokumentacija pravnih lica.
abc-prevodi-sudski-tumac-za-turski-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
011 6649028 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA TURSKI JEZIK.
Naši sudski tumači za turski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban: prevod sudskog tumača za turski jezik, izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za turski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja, overa već prevedenog teksta, lektura i korektura teksta koji je na turskom jeziku.
U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za turski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za turski jezik.
Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.
Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće: Ugovori, Sertifikati, Lična dokumenta, Svedočanstva, potvrde, diplome, Izvodi iz registra, Ovlašćenja i punomoćja, Policijski izveštaji, Lekarski nalazi.
versus-prevodi-sudski-tumac-za-turski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA TURSKI JEZIK BEOGRAD VERSUS PREVODI Overeni prevod je prevod dokumenta sa turskog jezika koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument.
prevodilacka-agencija-korak-do-prevoda-sudski-tumac-za-turski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA TURSKI JEZIK - KORAK DO PREVODA - Prevod sa overom sudskog tumača za turski jezik - Prisustvo sudskog prevodioca za turski jezik (izlazak na teren)
agencija-za-prevodilacke-usluge-poliglota-balkan-sudski-tumac-za-turski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA TURSKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN U ponudi za turski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na turski jezik kao i sa turskog na druge svetske jezike.
Usluge sudskog tumača za prevode na turski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.
vavilon-prevodi-sudski-tumac-za-turski-jezik

Vavilon prevodi

Beograd, Savski venac, Balkanska 46 011 6649190 |
064 4030270 |
SUDSKI TUMAČ ZA TURSKI JEZIK: Turski jezik spada u grupu turkijskih altajskih jezika.
Porodica turskih jezika je podgrupa ouških jezika, koja je opet podgrupa turskih jezika, za koje većina lingvista veruje da pripadaju porodici altajskih jezika.
Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za turski jezik: Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na turski sa overom sudskog tumača za turski jezik, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa turskog na srpski sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa turskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na turski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na turski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa turskog na srpski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa turskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na turski sa overom, Usmeno tumačenje.
Sudski tumač odnosno, sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.
Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi).
LOKACIJE
Turski jezik je turkijski jezik kojim se govori u Turskoj, Kipru, Bugarskoj, Grčkoj, Makedoniji i drugim zemljama bivšeg Osmanskog carstva. Turski govore i miloni turskih emigranata u Evropskoj uniji. Do 1928, turski jezik je pisan modifikovanom verzijom arapskog pisma. Od 1928. koristi se latinski alfabet sa 29 slova. Turski jezik se uglavnom govori u Turskoj i među manjinama u 35 drugih država, posebno na teritorijama koje su nekada bile deo Osmanskog carstva, kao što je: Bugarska, Rumunija, Srbija (najviše na Kosovu i Metohiji), Makedonija, Sirija, Grčka (posebno Zapadna Trakija) i Izrael (turski Jevreji). Preko 2 miliona ljudi govori turski jezik u Nemačkoj, a postoji prilično velik broj turskih zajednica u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Holandiji, Švajcarskoj i Velikoj Britaniji. Turski jezik je zvaničan jezik Turske, kao i jedan od zvaničnih jezika na Kipru. Takođe ima zvaničan (mada ne primaran) status u nekoliko opština Makedonije, u zavisnosti od koncentracije i broja ljudi koji govore turskim jezikom. U Turskoj, organ koji reguliše gramatiku i normu turskog jezika je Turska jezička asocijacija (Türk Dil Kurumu - TDK) koju je osnovao Mustafa Kemal Ataturk 1932. godine pod imenom Türk Dili Tetkik Cemiyeti.
Back to Top