Poliklinika Panacea

Registruj se
Prijavi se

Poliklinika Panacea

POLIKLINIKA PANACEA

Poliklinika Panacea je osnovana 3. marta 2009 godine u Beogradu.
Rešenjem Ministarstva zdravlja Republike Srbije registrovana je za obavljanje specijalističkih lekarskih pregleda
i ambulantnih dijagnostičkih i terapijskih intervencija iz oblasti dijagnostike magnetskom rezonancom, interne
medicine, ginekologije i neurologije.
U ustanovi rade stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom iz svojih oblasti, koji dijagnostičke i terapijske procedure
sprovode najsavremenijim sredstvima i aparatima.
U Poliklinici se obavljaju specijalistički lekarski pregledi i ambulantne dijagnostičke i terapijske intervencije iz
oblasti interne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, ginekologije, neurologije i radiološke dijagnostike.

KOD NAS SU MOGUĆA:

SNIMANJA MAGNETNOM REZONANCOM u analgosedaciji beba i dece i pacijenata koji ne
sarađuju u toku pregleda
SPEKTROSKOPIJA - fiziko-hemijska biopsija mozga i prostate kojom se otkriva priroda
tumora i pre operacije
DIFUZIJA - rana dijagnostika infarkta mozga
EMNG - dijagnostika oboljenja perifernih nerava i mišića mogućnost single fiber snimanja
(SFEMG; merenje neuromisicnog jitter-a)
EEG - je neurofiziološka metoda koja registruje moždanu električnu aktivnost preko elektroda,
koje su smeštene na poglavini.
GINEKOLOŠKI PREGLEDI DEVOJČICA od najranijeg uzrasta do adolescentkinja
Poliklinika Panacea - POLIKLINIKA PANACEA - 2
Poliklinika Panacea - POLIKLINIKA PANACEA - 3
Poliklinika Panacea - POLIKLINIKA PANACEA - 4
Poliklinika Panacea - POLIKLINIKA PANACEA - 5
Poliklinika Panacea - POLIKLINIKA PANACEA - 6
Poliklinika Panacea - POLIKLINIKA PANACEA - 7

MAGNETNA REZONANCA, SPEKTROSKOPIJA

Magnetna rezonanca predstavlja moćno sredstvo u dijagnostici mnogih oboljenja, pa samim tim ima veliku
važnost u dijagnostici hroničnih bolnih stanja. Dijagnostički pregled na ovom aparatu je bezbolan i potpuno
neškodljiv.

MR, odnosno magnetna rezonanca je metoda koja omogućava veoma preciznu vizualizaciju struktura unutar
lobanje, kičmenog stuba, ekstremiteta, kao i u mekim tkivima glave i ostalih delova tela. Jedino pomoću MR lekari
mogu na neki način da “zavire” u osetljive unutrašnje strukture organizma i tako dobiju jasan uvid u oštećenja,
tumore, anomalije i sl.

Bezopasna je i za trudnice nakon prvog trimestra trudnoće.

Aparat za magnetsku rezonancu daje visoko rezolutne filmove.
Podržava napredne dijagnostičke metode:
- difuzija - rana dijagnostika infarkta mozga,
- perfuzija i
- spektroskopija - fiziko-hemijska biopsija mozga i prostate kojom se otkriva priroda tumora i pre
operacije

Treba napomenuti, da je dijagnostika magnetnom rezonancom potpuno bezopasna i bezbolna, te je primenjiva
za sve kategorije stanovništva.

Aparat je opremljen sistemima za dijagnostikovanje oboljenja:
- mozga
- dojke
- srca
- krvnih sudova mozga i krvnih sudova vrata
- kičmene moždine
- grudnog koša
- kompletnog abdomena
(bubrezi, izvodni kanali bubrega, pankreasa, jetre, slezine, nadbubrežne žlezde)
- svih organa male karlice (bešika, jajnici, prostata)
- koštano-zglobnog sistema, ligamentarnog i mišićnog aparata

Pregled magnetnom rezonancom (MR) je najsavršeniji pregled koji današnja medicinska dijagnostika poznaje i
potpuno je bezbedan za pacijenta. Moguće promene u organizmu MR registruje pomoću emisije radiotalasa,
tako da nema štetnih efekata kao kod pregleda rentgenskim zračenjem. Signal se prima preko kompjutera i
registruje u vidu slike preseka određenog dela tela. MR pregled je od neizmerne pomoći Vašem ordinirajućem
lekaru za postavljanje jasne dijagnoze, a u cilju što bržeg preduzimanja adekvatnog lečenja.

Pregled se obavlja u specijalnoj MR sali, gde pacijent leži na stolu oko koga se nalazi magnetni kalem. Sistem je
poluotvoren, sa tunelom dužine od 160 cm, tako da nema opasnosti od osećaja klaustrofobije, kao kod uređaja
prethodnih generacija. Za pregled nije potrebna nikakva posebna priprema, niti davanja lekova (premedikacija).
Samo u specijalnim slučajevima se vrši ubrizgavanje kontrastnog sredstva, što propisuje lekar za vreme
pregleda.

Pregled je apsolutno bezbolan. Neophodno je da se ne pomerate za vreme pregleda. Zahvaljujući izuzetnoj
snazi aparata (1,5 Tesla) za većinu pregleda je dovoljno svega petnaestak minuta, a jedinu neprijatnost može
predstavljati buka koja potiče od promena gradijenata magnetnog polja. Za vreme pregleda vam je omogućena
komunikacija sa tehničarem, a u slučaju neprijatnosti bilo koje vrste ispitivanje se može prekinuti u svakom
trenutku.

SPEKTROSKOPIJA

Spektroskopija magnetnom rezonancom (MRS) je danas rutinska metoda, komplementarna konvencionalnom
MRI pregledu, koja doprinosi preciznijoj MR evaluaciji patoloških stanja mozga tako što omogućava neinvazivno,
in vivo, kvalitativno i kvantitativno određivanje specifičnih intracerebralnih metabolita. Osnovni metaboliti koji se
detektuju u protonskim MR spektrima su: N-acetilaspartat (smatra se neuronskim markerom), holin (obuhvata
molekule koji učestvuju u metabolizmu fosfolipidne membrane, a u manjoj meri i neurotransmitere), glutamat
(ekscitatorni neurotransmiter), mioinozitol (smatra se glijalnim markerom), kreatin (smatra se unutrašnjim
standardom zbog relativno konstantne koncentracije u mozgu), kao i jedinjenja koja su prisutna u različitim
patološkim stanjima, kao što su: laktat (produkt anaerobnog metabolizma) ili lipidi (produkti ćelijske razgradnje).

Spektroskopija magnetnom rezonancom pruža metaboličku/biohemijsku informacije o neuronskom oštećenju,
ćelijskoj (tumorskoj) proliferaciji, energetskom metabolizmu i nekrotičnoj transformaciji lezija. Klinička primena
MR spektroskopije je pre svega u: diferenciranju tumorskih od netumorskih lezija (dijagnostička tačnost do 85%),
diferenciranju primarnih od sekundarnih (metastatskih) tumora, određivanju gradusa tumora, determinisanju
zona najveće mitotičke aktivnosti tumora ( od interesa za planiranje biopsije, resekcije), proceni terapijskog
odgovora i post-terapijskom praćenju.
Poliklinika Panacea - MAGNETNA REZONANCA POLIKLINIKA PANACEA - 2
Poliklinika Panacea - MAGNETNA REZONANCA POLIKLINIKA PANACEA - 3
Poliklinika Panacea - MAGNETNA REZONANCA POLIKLINIKA PANACEA - 4
Poliklinika Panacea - MAGNETNA REZONANCA POLIKLINIKA PANACEA - 5
Poliklinika Panacea - MAGNETNA REZONANCA POLIKLINIKA PANACEA - 6
Poliklinika Panacea - MAGNETNA REZONANCA POLIKLINIKA PANACEA - 7

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA POLIKLINIKA PANACEA

Ultrazvuk je aparat namenjen za korišćenje snimanja unutrašnjih organa. To su talasi koji se iz sonde
usmeravaju ka unutrašnjim organima i kada naidju na prepreku tj. organ koji se snima na ekranu se prikazuje
slika posmatranog dela tela.

Sa ovom metodom se može snimiti većina organa u telu, kao što su štitna žlezda, dojka, srce, jetra i slezina, žučni
putevi, pankreas, mokraćna bešika, bubrezi i bubrežni putevi, genitalni organi kod žena, kod muškaraca prostata,
ureteri, kukovi i centralni nervni sistem kod beba, kao i ligamenti, tetive i mišići.

Snimanje je u potpunosti bezbolno, bez štetnog efekta i zračenja. Pomoću ultrazvuka sa lakoćom se otkrivaju
kamen u žučnoj kesici i žučnim putevima, kamen u bubregu, prati i kontroliše trudnoća, rast i razvoj bebe u
stomaku, otkrivaju se tumorske promene, krvarenje ili slobodna tečnost u stomaku.

Kada se pregleda protok kroz krvne sudove glave, vrata, ruku ili nogu, tada se radi COLOR DOPLER
ULTRAZVUK.

U poloklinici „Panacea“ možete obaviti sledeće ultrazvučne preglede:

Ultrazvučni pregledi dece
Snimanje je u potpunosti bezbolno, bez štetnog efekta i zračenja.
- Ultrazvuk kukova kod dece
- Ultrazvuk CNS-a kod beba
- Ultrazvuk abdomena
- Ultrazvuk urotrakta
- Ultrazvuk skrotuma (testisa)
- Ultrazvuk štitaste žlezde

Ultrazvučni pregledi odraslih
Ultrazvuk je aparat namenjen za korišćenje snimanja unutrašnjih organa. To su talasi koji se iz sonde
usmeravaju ka unutrašnjim organima i kada naidju na prepreku tj. organ koji se snima na ekranu se prikazuje
slika posmatranog dela tela.
Poliklinika Panacea - ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA POLIKLINIKA PANACEA - 2
Poliklinika Panacea - ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA POLIKLINIKA PANACEA - 3

INTERNA MEDICINA POLIKLINIKA PANACEA

Lekar čija je specijalnost interna medicina, naziva se internistom. Internista koristi sve anamnestičke podatke
koje dobija od pacijenata ili njegove rodbine, fizikalni pregled i dijagnostičke procedure koje se obavljaju radi
prevencije ili dijagnostike oboljenja. Odgovornosti lekara interniste, jeste da obrazuje i usmeri pacijenta kako da
modifikuje svoj način života, da ga psihološki posavetuje, da daje lekove i uputi pacijenta kako da koristi
prepisane lekove. Naravno internista treba da brine o pacijentu u bolničkim uslovima i da traži savete lekara
drugih specijalnosti u cilju prevencije i izlečenja.

Dr Dobrislav Bjelica rođen je 1945. godine. Medicinski fakultet u Beogradu je završio 1972 god. Specijalistički
ispit iz interne medicine položio 1980 godine. Zatim slede subspecijalističke studije i subspecijalistički ispit. Dr
Bjelica ima skoro 30 godina specijalističkog rada i ogromno profesionalno iskustvo. Poslednjih 15 godina radi u
privatnoj praksi.
Poliklinika Panacea - INTERNA MEDICINA POLIKLINIKA PANACEA - 2
Poliklinika Panacea - INTERNA MEDICINA POLIKLINIKA PANACEA - 3
Poliklinika Panacea - INTERNA MEDICINA POLIKLINIKA PANACEA - 4
Poliklinika Panacea - INTERNA MEDICINA POLIKLINIKA PANACEA - 5
Poliklinika Panacea - INTERNA MEDICINA POLIKLINIKA PANACEA - 6
Poliklinika Panacea - INTERNA MEDICINA POLIKLINIKA PANACEA - 7

KARDIOLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA

Bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju najveći problem današnjeg savremenog čoveka. Statistički, bolesti srca
i krvnih sudova su danas najčešći uzrok smrti.

Kardiologija pripada oblasti medicine koja izučava bolesti srca i krvnih sudova.

Naziv srce potiče od latinske reči COR ili CORDIS, grčki CARDIA, predstavljajući mišićnu pumpu koja svojim
ritmičkim kontrakcijama prima krv iz vena I potiskuje je u arterije. Na ovaj način srce omogućava stalni protok krvi
kroz cirkulacioni sistem I normalnu razmenu materija u tkivima. Kod bolesti srca, najčešća je koronarna bolest,
koja je poznata I kao ishemijska bolest srca. Ovo je naziv za grupu bolesti srca koje nastaju usled smanjenog
krvnog protoka kroz srčane arterije. Najčešći uzrok smanjenog protoka krvi kroz krvne sudove srca jeste tzv.
ateroskleroza. Posledica koronarne bolesti srca je koronarna insuficijencija, tj. stanje premale ponude I prevelike
potrebe srčanog mišića za kiseonikom.

Oblici koronarne bolesti srca su: stabilna angina pectoris, nestabilna angina pectoris, akutni infarct miokarda,
srčana insuficijencija, poremećaj srčanog ritma tj. aritmija, ishemija srca bez simptoma I sl.

Krvni sudovi se grupišu prema tome da li mogu dovesti ili odvesti krv od srca I prema veličini. Arterije I manje
arteriole odvode krv od srca do kapilara koje su povezane sa manjim venama I kroz koje protiče krv do većih
vena koje dovode krv natrag u srce. Najmanji krvni sudovi, odnosno kapilari se sastoje samo od sloja
endotelijuma, dok ostali krvni sudovi imaju I tanke slojeve drugih proteina, npr. kolagen I elastin.

Bolesti krvnih sudova može biti Angiopatija od kojih dalje ide oboljenje velikih krvnih sudova koje se još naziva I
makroangiopatija I oboljenje malih krvnih sudova tj. mikroangiopatija I mnoge druge bolesti.

U poliklinici Panacea, rano otkrivanje i adekvatnu terapiju sprovodi internista-kardiolog profesor dr. Slobodan
Obradović.
Poliklinika Panacea - KARDIOLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 2
Poliklinika Panacea - KARDIOLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 3
Poliklinika Panacea - KARDIOLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 7

GASTROENTEROLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA

Gastroenterologija predstavlja disciplinu Interne medicine. Naziv gastroenterologije potiče od grčkih reči
“gastros” što znači stomak, “enteron” su creva i “logos” je nauka. Bavi se proučavanjem bolesti probavnog
sistema, pa se samim tim bavi bolestima Jednjaka, želuca, tankog creva, debelog creva, ali i bolesti bilijarnog
sistema, Pankreasa i Peritoneuma.

Najvažniji simptomi kod oboljenja probavnog trakta su disfagija, odinofagija, melena, haematochesis, bol u
abdomenu, nagon na povraćanje, ali i septični sindromi izazvani različitim bakterijskim infekcijama.

GASTROENTEROLOŠKI PREGLED je pregled interniste gastroenterologa koji na osnovu
anamneze, kliničkog pregleda i dijagnostičkih procedura postavlja preciznu dijagnozu i propisuje terapiju.

GASTROSKOPIJOM se pregleda gornji digestivni trakt – jednjak, želudac i dvanaestopalačno
crevo. Pregled se obavlja pomoću endoskopa – dugačke, tanke (debljine malog prsta), fleksibilne cevi na kojoj
se nalaze kamera i izvor hladnog svetla, a koja se preko usne duplje uvodi u jednjak i dalje do
dvanaestopalačnog creva. Gastroskopski pregled se najčešće primenjuje u slučajevima bola u gornjem stomaku,
otežanog gutanja, učestalog povraćanja, ili krvarenja u digestivnom traktu.

KOLONOSKOPIJA predstavlja dijagnostičku proceduru kojom se pomoću dugog, fleksibilnog,
cevastog optičkog instrumenta (kolonoskopa) pregleda unutrašnjosti debelog creva u njegovoj celokupnoj
dužini. Ova metoda se primenjuje u slučajevima kada postoje rani znaci karcinoma, polipi, zapaljenje, čir ili
krvarenje unutar debelog creva. Kolonoskopija se smatra i metodom izbora u skriningu, tj. preventivnoj
dijagnostici, karcinoma debelog creva, četvrtog po učestalosti i kod žena i kod mučkarca.

FLEKSIBILNA REKTOSIGMOIDOSKOPIJA je pregled završnog dela debelog creva
(sigmoidnog creva i rektuma). savitljivim, optičkim instrumentom (sigmoidoskop, dužine 50 cm) sa izvorom
hladnog svetla koji omogućava prikaz svih anatomskih struktura silaznog dela debelog creva, kao i patološke
promene u samom crevu (tumori, krvarenja, divertikulumi). Rektosigmoidoskopija se izvodi u slučajevima
krvarenja iz debelog creva (pojava krvi u stolici), pojave sluzi u stolici, bola u predelu čmara ili debelog creva,
česti izostanci stolice po nekoliko dana, prolivi sa primesama sluzi.

ANESTEZIJA - Pregledi se mogu obaviti i uz laku intravensku anesteziju, što je znatno
konfornije za pacijenta. Kratkotrajno uspavljivanje blagim anestetikom vrši se uz stručni nadzor specijaliste
anesteziologa, a u svrhu bezbolnog obavljanja neugodnih pregleda (gastroskopije, kolonoskopije,
rektosigmoidoskopije).
Poliklinika Panacea - GASTROENTEROLOGIJA PLIKLINIKA PANACEA - 2
Poliklinika Panacea - GASTROENTEROLOGIJA PLIKLINIKA PANACEA - 3
Poliklinika Panacea - GASTROENTEROLOGIJA PLIKLINIKA PANACEA - 4
Poliklinika Panacea - GASTROENTEROLOGIJA PLIKLINIKA PANACEA - 5
Poliklinika Panacea - GASTROENTEROLOGIJA PLIKLINIKA PANACEA - 6
Poliklinika Panacea - GASTROENTEROLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 7

NEUROLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA

Neurologija predstavlja granu medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema, a poreklo vodi od Interne
medicine. Krajem 19og veka, na Medicinskom Fakultetu u Parizu osnovana je prva katedra za neurologiju.
Neurologija se posebno bavi, opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koje su prouzrokovane patološkim
procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju.

Sam predmet interesovanja neurologa jeste centralni nervni sistem, gde spadaju mozak i kičmena moždina, ali i
njima veoma bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

U poliklinici Panacea neurološke preglede vrši Dr. Sanja Pavlović.

U poliklinici Panacea, metode koje se koriste za utvrđivanje neuroloških bolesti jesu:

• EEG ili ELEKTROENCEFALOGRAFIJA
• EMNG ili ELEKTROMIONEUROGRAFIJA

EMNG ili ELEKTROMIONEUROGRAFIJA je metoda koja se koristi za utvrđivanje da li je mišićna
slabost uzrokovana bolešću samog mišića ili bolešću nerava koji inervišu misiće. To je invazivna metoda koja se
sastoji u postavljanju igala odnosno elektroda u mišiće i merenjem odgovora mišica na električnu
stimulaciju.Pacijent u toku EMNG pregleda oseća elektrostimulaciju. Pregled traje od 15 do 90 minuta.

EEG ili ELEKTROENCEFALOGRAFIJA je neurofiziološka metoda koja registruje moždanu
električnu aktivnost preko elektroda, koje su smeštene na poglavini.

Metoda je bezbolna, bezopasna, bez rizika od zračenja ili drugih posledica.Pre snimanja pacijent treba da ima
opranu kosu, bez laka i gela, da jede i da bude odmoran.

Analizom talasa moždane aktivnosti mogu se dijagnostikovati mnoga oboljenja mozga.
Poliklinika Panacea - NEUROLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 2
Poliklinika Panacea - NEUROLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 3
Poliklinika Panacea - NEUROLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 4
Poliklinika Panacea - NEUROLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 5
Poliklinika Panacea - NEUROLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 6
Poliklinika Panacea - NEUROLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 7

GINEKOLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA

Ginekologija predstavlja jednu od grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti ženskog
reproduktivnog sistema. Ginekologija potiče od grčkih reči „gine“ što znači žena i „logos“ koja znači nauka. Tako da
se ginekologija u bukvalnom smislu te reči može prevesti kao nauka o ženama.
Moderna ginekologija je usko povezana sa akušerstvom, pa tako samim tim proučava i prati promene u ženskom
telu vezane za trudnoću i porođaj, od momenta začeća do kraja postpartalnog perioda.

POLIKLINIKA PANACEA svojim korisnicima omogućava preglede u ginekološkoj ordinaciji koja je savremeno
opremljena instrumentarijumom Aesculapa i Laica kolposkopom koji je medju najboljima te vrste u svetu.

Takođe, savremeni ultrazvučni aparat omogućava 4D ultrazvučnu dijagnostiku.

Pored ginekološkog pregleda, kolposkopije, ultrazvučnog pregleda, posebnu pažnju obraćamo problemima
devojčica od najranijeg uzrasta do adolescentkinja.
Poliklinika Panacea - GINEKOLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 2
Poliklinika Panacea - GINEKOLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 3
Poliklinika Panacea - GINEKOLOGIJA POLIKLINIKA PANACEA - 4
Bojanska 5 - Beograd - Vračar
011 7857555; 011 3047980; 062 288470;
Pitaj PANACEU
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Poliklinika Panacea
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
Poliklinika Panacea - 32
Poliklinika Panacea - 2
Poliklinika Panacea - 3
Poliklinika Panacea - 4
Poliklinika Panacea - 17
Poliklinika Panacea - 14
Poliklinika Panacea - 12
Poliklinika Panacea - 6
Poliklinika Panacea - 8
Poliklinika Panacea - 9
Poliklinika Panacea - 10
Poliklinika Panacea - 11
Poliklinika Panacea - 15
Poliklinika Panacea - 16
Poliklinika Panacea - 18
Poliklinika Panacea - 19
Poliklinika Panacea - 21
Poliklinika Panacea - 22
Poliklinika Panacea - 23
Poliklinika Panacea - 24
Poliklinika Panacea - 25
Poliklinika Panacea - 26
Poliklinika Panacea - 29
Poliklinika Panacea - 35
Poliklinika Panacea - 37
Poliklinika Panacea - 38
Poliklinika Panacea - 40
Poliklinika Panacea - 41
Poliklinika Panacea - 42
Poliklinika Panacea - 43
Poliklinika Panacea - 44
Poliklinika Panacea - 45
Poliklinika Panacea - 47
Poliklinika Panacea - 48
Poliklinika Panacea - 49
Poliklinika Panacea - 50
Poliklinika Panacea - 51
Poliklinika Panacea - 53
Poliklinika Panacea - 54
Poliklinika Panacea - 56
Poliklinika Panacea - 57
Poliklinika Panacea - 59
Poliklinika Panacea - 60
Poliklinika Panacea - 61
Poliklinika Panacea - 62
Poliklinika Panacea - 63
Poliklinika Panacea - 64
Poliklinika Panacea - 68
Poliklinika Panacea - 69
Poliklinika Panacea - 70
Poliklinika Panacea - 71
Back to Top
Mirandre.com logo