Logopedi Banovo brdo

Registruj se
Prijavi se
Logopedi Banovo brdo
logopedski-centar-emilija-milanovic-logopedi
LOGOPEDSKA DIJAGNOSTIKA.
Logopedska dijagnostika procenjuje kvalitete ličnosti, određujući nivo njihove zrelosti u odnosu na uzrast, zahteve socijalnog polja kao i očekivane mogućnosti ličnosti u socijalnom polju. Logopedski dijagnostički postupak obavlja se sledećim redom: procena organizovanosti psihomotorike, procena dominacije hemisfera i lateralizovanost pokreta, gnostičke i praksičke organizovanosti, procena razvoja govora i jezika, saznajne organizovanosti i motivacije ličnosti.
Dijagnostika se sprovodi kroz logopedski intervju, odnosno uzimanje anamnestičkih ili heteroanamnestičkih podataka.
Logoped dalje određuje vrstu, stepen, uzroke i posledice govorno- jezičkih poremećaja, odnosno kvantitet i kvalitet kominikacije sa okolinom.
Logopedska dijagnostika predstavlja osnov za planiranje tretmana, u cilju postavljanja podsticajnih, habilitacionih i rehabilitacionih programa radi ostvarivanja maksimalno mogućeg nivoa govorno-jezičke komunikacije.
LOGOPEDSKA TERAPIJA.
Logopedska terapija podrazumeva odvikavanje od loših govornih navika i sticanje pravilnih govorno – jezičkih modela.
Loše govorne navike predstavljaju stečeno i stalnim ponavljanjem automatizovano pogrešno govorno ponašanje.
Logopedske vežbe obuhvataju: govorne predvežbe, osnovne govorne vežbe, vežbe automatizacije nove veštine i stvaranje novih govornih navika.
Prema tome, odvikavanje od loših i učenje novih pravilnih govornih navika treba shvatiti kao jedinstven proces, tokom koga odvikavanje zahteva znatno više vremena, truda i obostranog zalaganja, kako logopeda, tako i subjekta koji dolazi na terapiju.
Pružamo najsistematičniji pristup logopedske opservacije, dijagnostike i terapije za: decu sa usporenim psihomotornim razvojem, decu sa kašnjenjem i usporenim razvojem govora i jezika (razvojna disfazija), decu i odrasle sa nepravilnim izgovorom glasova (dislalija), decu i odrasle sa problemom mucanja, decu koja imaju smetnje u savladavanju čitalačkih i pisačkih sposobnosti (razvojna disleksija, disgrafija i diskalkulija), decu i odrasle koji imaju poremećaj glasa (disfonija), decu sa poremećajem pažnje i hiperaktivnost, decu sa smetnjama u pamćenju i koncentraciji, decu sa intelektualnom ometenošću
Logopedi se bave dijagnostikovanjem i lečenjem poremećaja u govoru kod dece i ograslih. Govorne mane kao što su šuškanje ili stigmatizam, mucanje, nepravilno izgovaranje ili nemogućnost izgovaranja nekih glasova leče se kod logopeda. Kada je reč o deci, normalno je da deca do određenog uzrasta ne mogu da izgovore sve glasove i tačno se zna do kog uzrasta bi dete trebalo da savlada sve glasove i da ih izgovara pravilno. Logopedi utvrđuju da li razvoj govorne sposobnosti kod dece teče normalno. Mališani ponekada govore nerazgovetno. Koliko god nam to bilo simpatično, ukoliko se taj način izgovaranja glasova nastavlja, trebalo bi da posetimo logopeda, jer je problem sa govorom u direktnoj vezi sa motorikom. Kada roditelji primete da njihovo dete ne može da izgovori neke glasove, da šuška ili da kotrlja r, treba da se obrate logopedu kako bi se se kroz jezičke vežbe na vreme otklonile poteškoće u govoru i savladao izgovor svih glasova. Što se problem ranije prepozna, brže će biti rešen. Ako ste primetili nepravilan izgovor nekih od glasova kod svoga deteta, obavezno se obratite logopedu jer ako se na vreme ne otkloni nedostatak, vaše dete će imati problem u pisanju i čitanju tih glasova kad krene u školu. Pregled, dijagnostiku i testiranje vašeg deteta radi logoped. Kada se utvrdi vrsta i stepen poremećaja izgovora, počinje se s logopedskim radom na njegovoj korekciji. Da li su mame i tate suviše dugo čekali, možda i zakasnili da odvedu dete na preventivni lekarski pregled, teško je proceniti, ali logopedi uveravaju da za svaki problem u razvoju govora manje-više postoji lek. Logoped će na svakom sastanku provežbati sa detetom izgovor glasova i zadaće detetu vežbe koje treba raditi svakodnevno. Roditelji sam treba da budu strpljivi i uporni i željeni rezultat neće izostati. Ministarstvo zdravlja nedavno je uvelo obavezne preglede kod logopeda i to već kada beba napuni šest meseci.
Back to Top