Logopedi Beograd

Registruj se
Prijavi se
Logopedi Beograd
Logopedi Beograd je strana na kojoj e spisak svih logopeda u Beogradu.
Treba Vam logoped u Beogradu jer Veše dete ne izgovara sve glasove kako treba?
Ako Vas brinu govorne mane kod dece i teškoće u izgovoru kod dece, sve vaše strahove i nedoumice poverite logopedu.
Ovde su sve logopedske ordinacije u Beograd.
U prezentacijama vidite lokacije logopedskih ordinacija, opis načina rada logopeda, cene pregleda kod logopeda i sve pojedinosti u vezi sa beogradskim logopedskim ordinacijama.
Logopedske vežbe pomažu u otklanjanju teškoća u izgovoru.
Redovnim posećivanjem logopeda i upornim vežbanjem, Vaše dete će naučiti da pravilno izgovara sve glasove.
Šuškanje kod dece - stigmatizam, mucanje i drugi oblici poremećaja u govoru leče se kod logopeda.
Zakažite pregled kod logopeda kao biste na vreme otklonili poteškoće u govoru kod Vašeg deteta.
Beogradski logopedi pristupaju deci s pažnjom i praktikuju vežbe izgovora glasova kroz govorne vežbe, priče, pesmice i brzalice.
Mnogo beogradske dece ide kod logopeda tako da ne mislite da je to retkost.
Obratitie se nekom od logopeda iz Beograda, a strpljanje i vežba će doneti željeni rezultat.
centar-speak-up-logopedi

Centar Speak Up

Novi Beograd, Bulevar umetnosti 17 011 2130147
Pričajmo!
LOGOPED ZA PREDŠKOLCE.
Korekcija nepravilnog izgovora glasova, Program za razvoj jezičkih sposobnosti, fine motorike i pažnje.
ZA ŠKOLARCE.
Savladavanje tehnika čitanja i pisanja, Uvežbavanje matematičkih veština, Korekcija nepravilnog izgovora glasova.
ALALIJA.
Nerazvijen govor, poremećaj u funkcionisanju nervnih struktura koji se ispoljava se potpunim odsustvom sposobnosti govora.
Ovo se ne odnosi na nerazvijen govor kao posledicu određenog stanja kao što su npr.
autizam ili oštećen sluh.
AFAZIJA.
Vrlo težak jezički poremećaj, nastao kao posledica oštećenja moždanih struktura.
U ranom uzrastu najčešće je posledica traumatskih povreda glave, dok u starijem dobu kao jedan od osnovnih pratilaca raznih dementnih stanja ili kao posledica moždanih udara.
Ispoljava se različitim nepravilnostima u jezičkoj strukturi - od blagih teškoća pri prisećanju određenih reči, do potpune nemogućnosti da se govor razume i/ili produkuje.
DISLALIJA.
Poremećaj artikulacije, nemogućnost ili nepravilnost u izgovoru glasova.
Uzroci nastanka su mnogobrojni i raznovrsni.
Na primer - loš govorni uzor u porodici ili bližoj okolini; anatomski uzroci (kratak frenulum, rascep usne i/ili nepca, nepravilnosti vilica i td; neurološki uzroci - razvojna kašnjenja motorike.
Najučestalije dislalije kod nas su sigmatizam (odnosi se na glasove S, Z, C, Ć, Đ, Š, Ž, Č, Dž), lambdacizam (odnosi se na glasove L i LJ) i rotacizam (odnosi se na glas R).
LOGOPED. Logopedski tretman podrazumeva niz intervencija usmerenih na ranu stimulaciju govorno – jezičkog razvoja (receptivnog govora – razvoj značenja reči i ekspresivnog govora – razvoj reči) i socioemocionalnog razvoja (zajednička pažnja, igra, interesovanje za druge) koja se sprovodi kroz igru i primenu tehnika iz ABA programa, floortime terapije i drugih metoda. Pored ovih tehnika, logopedski tretman se bazira i na upotrebi KSAFA aparata kojim se utiče na brzinu i efekasnost samog tretmana kroz poboljšanje auditivne percepcije i pažnje, verbalne memorije, suprasegmentne strukture govora, stimulacije receptivnog i ekspresivnog govora. Pored toga logopedskim tretmanom u našoj ordinaciji postiže se i: razvoj i usmeravanje auditivne percepcije i pažnje, uspostavljanje adekvatne SSSG (melodija, tempo, ritam), bogaćenje rečnika, razvoj rečenice i rečeničnih struktura, razvoj sposobnosti auditivne percepcije i diskriminacije nosilaca gramatičkih kategorija (korekcija agramatizma), razvoj verbalne memorije, izazivanje glasova, korekcija izgovora glasova, razvoj sposobnosti diskriminacije akustički sličnih fonema – fonemski sluh, stimulacija postojećih i razvoj novih sposobnosti neophodnih za uspešno savladavanja čitanja i pisanja (tretman disleksije i disgrafije), razvoj globalne psihomotorike, razvoj i diferencijacija oralne praksije, razvoj praksije šake, razvoj grafomotornih sposobnosti, razvoj vizuomotorne koordinacije, podizanje stepena motivacije za komunikacijom, razvoj sposobnosti pragmatske upotrebe jezika (upotreba govora i jezika u skladu sa zahtevima date socijalne situacije i komunikativnog konteksta).
logopedski-centar-emilija-milanovic-logopedi
LOGOPEDSKA DIJAGNOSTIKA.
Logopedska dijagnostika procenjuje kvalitete ličnosti, određujući nivo njihove zrelosti u odnosu na uzrast, zahteve socijalnog polja kao i očekivane mogućnosti ličnosti u socijalnom polju. Logopedski dijagnostički postupak obavlja se sledećim redom: procena organizovanosti psihomotorike, procena dominacije hemisfera i lateralizovanost pokreta, gnostičke i praksičke organizovanosti, procena razvoja govora i jezika, saznajne organizovanosti i motivacije ličnosti.
Dijagnostika se sprovodi kroz logopedski intervju, odnosno uzimanje anamnestičkih ili heteroanamnestičkih podataka.
Logoped dalje određuje vrstu, stepen, uzroke i posledice govorno- jezičkih poremećaja, odnosno kvantitet i kvalitet kominikacije sa okolinom.
Logopedska dijagnostika predstavlja osnov za planiranje tretmana, u cilju postavljanja podsticajnih, habilitacionih i rehabilitacionih programa radi ostvarivanja maksimalno mogućeg nivoa govorno-jezičke komunikacije.
LOGOPEDSKA TERAPIJA.
Logopedska terapija podrazumeva odvikavanje od loših govornih navika i sticanje pravilnih govorno – jezičkih modela.
Loše govorne navike predstavljaju stečeno i stalnim ponavljanjem automatizovano pogrešno govorno ponašanje.
Logopedske vežbe obuhvataju: govorne predvežbe, osnovne govorne vežbe, vežbe automatizacije nove veštine i stvaranje novih govornih navika.
Prema tome, odvikavanje od loših i učenje novih pravilnih govornih navika treba shvatiti kao jedinstven proces, tokom koga odvikavanje zahteva znatno više vremena, truda i obostranog zalaganja, kako logopeda, tako i subjekta koji dolazi na terapiju.
Pružamo najsistematičniji pristup logopedske opservacije, dijagnostike i terapije za: decu sa usporenim psihomotornim razvojem, decu sa kašnjenjem i usporenim razvojem govora i jezika (razvojna disfazija), decu i odrasle sa nepravilnim izgovorom glasova (dislalija), decu i odrasle sa problemom mucanja, decu koja imaju smetnje u savladavanju čitalačkih i pisačkih sposobnosti (razvojna disleksija, disgrafija i diskalkulija), decu i odrasle koji imaju poremećaj glasa (disfonija), decu sa poremećajem pažnje i hiperaktivnost, decu sa smetnjama u pamćenju i koncentraciji, decu sa intelektualnom ometenošću
logopedski-centar-lingua-logos-logopedi

Logopedski centar Lingua logos

Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 11đ 011 6303319
INDIVIDUALNI LOGOPEDSKI TRETMANI.
LOGOPEDSKE MASAŽE.
Naši logopedi sprovode sistematske preglede govorno jezičkog razvoja sa logopedskim nalazom.
GOVORNO JEZIČKI POREMEĆAJI: Aspergerov sindrom, Autizam, Dečija afazija, Dislalija, Disleksija, Mucanje, Oralna i govorna apraksija, Poremećaj pažnje i hiperaktivnost, Poremećaj glasa, Razvojna disfazija.
logo-centar-za-razvoj-i-igru-logopedi

Logo centar za razvoj i igru

Beograd, Bežanijska Kosa, Bežanijskih Ilegalaca 62 011 2275632
LOGOPEDSKI TRETMANI.
Procena nivoa razvijenosti govorno jezičkih sposobnosti deteta, predlog i realizacija stimulativnog tretmana.
Saradnja i obuka roditelja za rad sa detetom u kucnim uslovima.
Individualni tretmani: Rana dijagnostika, Logopedski tretmani, Reedukacija psihomotorike, Psihološko savetodavni rad, Savetodavni rad socijalnog radnika, Individualni tretman sa surdoaudiologom, Aktivnosti oligofrenopedagoga u kućnim uslovima, Profesor doktor defektologije pruža stručnu pomoć roditeljima dece sa posebnim potrebama u komunikaciji.
Grupni tretmani: Senzorna integracija dece sa smetnjama u razvoju, Radionice glume, Radionice likovnog izražavanja, Muzičke radionice, Organizacija proslava dečijih rođendana dece sa posebnim potrebama, Organizacija fizičkih aktivnosti u okviru grupnog rada sa decom.
Logo centar je udruženje koje se bavi: Organizujemo besplatne procene nivoa razvoja i komunikativnih sposobnosti deteta.
Edukacijom dece sa posebnim potrebama.
Procenjujemo kliničke manifestacije patologije verbalne komunikacije.
Pripremom dece za inkluzivno obrazovanje.
Podrškom u komunikaciji dete- roditelj.
Podsticaj razvoja senzornom integracijom.
Podsticaj razvoja putem reedukacije psihomotorike.
Poboljšanjem kvaliteta habilitacije i rehabilitacije dece sa posebnim potrebama.
Podška školskoj deci u učenju.
Organizovanje radionica (likovno, gluma, muzičko, fizičko) u cilju stimulacije socio-emocionalnih odnosa dece sa posebnim potrebama i redovne populacije.
Organizuje savetodavni rad drugih stučnjaka ukoliko postoji potreba za multidisciplinarnim pristupom. Upućuje roditelje na stučna lica koja mogu ispitati uzroke stanja u kojim se dete nalazi.
Procenjuje nivo razvoja verbalne komunikacije i daje predlog stimulativnog logopedskog tretmana.
Prati razvoj i realizaciju ciljeva stimulativnog tretmana. Organizuje kućne posete i podrsku roditeljima u rešavanju problema ponašanja i komunikacije sa detetom.
Organizuje savetodavni rad iz oblasti socijalne zaštite i prava roditelja na uvećanu tudju negu i pomoć.
Piše i realizuje projekte koje se odnose na ranu dijagnostiku i rani tretman.
logopedski-centar-logopedika-logopedi

Logopedski centar Logopedika

Beograd, Vračar, Knjeginje Zorke 6 069 2986123
Logopedski centar LOGOPEDIKA obavlja: Ranu dijagnostiku i sprovodi adekvatnu terapiju sa osobama svih starosnih dobi sa govorno – jezičko – glasovnim teškoćama, Reedukaciju psihomotorike, Ranu intervenciju kod dece sa teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima, DIR Floortime terapiju, Pripremu dece za školu kroz individualne i grupne radionice, Testiranje u predškolskim, školskim i ustanovama za brigu i negu starih osoba, Dečiju psihoterapiju i psihološko savetovanje roditelja.
Zakasneli govorno – jezički razvoj (dysphasia), Nepravilan izgovor glasova (dyslalia, Logopedski defektoloski tretmani za decu beograd, Poremećaj ritma i tempa govora: mucanje (balbuties), brzopletost (batharismus), usporen tempo govora (bradilalia), „skandirajući govor”, Teškoće u učenju, čitanju, pisanju i računanju (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia), Slabiju pažnju ili je značajno aktivnije od svojih vršnjaka (ADD, ADHD, Teškoće u ostvarivanju interakcije i komunikacije sa okolinom, Emocionalne teškoće i probleme u ponašanju, Usporen psihomotorni razvoj, Teškoće u govoru usled cerebralne paralize, Oštećenje sluha, Poremećaj glas.
logopedsko-edukativni-centar-cabarkapa-logopedi
Logopedski tretman.
Kako za razvoj sluha, govora i jezika postoji takozvani „kritični period“, važno je da kao roditelјi ili staratelјi budemo savesni u praćenju razvoja deteta.
Program rane stimulacije.
Naš program rane stimulacije predstavlјa kombinaciju logopedskog tretmana uz primenu metode psihomotorne reedukacije i senzorno-integrativne terapije.
Reedukacija psihomotorike.
Telo koristimo kao medijum komunikacije mnogo pre početka upotrebe reči.
Pokret postaje sredstvo da se saznaje, da se istražuje, da se komunicira potreba i mnogo šta drugo.
Psihološko testiranje.
Korišćenjem psiholoških testova, psiholog ima mogućnost da ponudi nalaze koji govore o različitim aspektima funkcionisanja osobe.
Savetodavni rad.
Onda kada ima sumnje da postoji predispozicija da se javi određeni problem ili kada problem već postoji, uvek je najbolјi izbor posavetovati se sa stručnjacima.
logopedski-centar-lopsi-logopedi

Logopedski centar Lopsi

Beograd, Batajnica, Stevana Dubajića 13a 064 5852721
Lopsi je logopedski centar koji pruža usluge iz oblasti logopedske prevencije, dijagnostike i terapije govorno- jezičkih poremećaja kod dece i adolescenata.
Nalazimo se u prijatnom i mirnom ambijentu koji je u potpunosti prilagođen deci i opremljen raznovrsnim i kvalitetnim didaktičkim materijalom i igračkama.
Obzirom na to što je naš moto da dete govor uči kroz igru, trudimo se motivisati ga brižljivim odabirom edukativnog materijala koji stalno dopunjujemo.
Nakon prvog susreta, upoznavanja, opservacije i testiranja deteta, roditeljima se saopštavaju rezultati procene govorno- jezičkog razvoja te se daje savet kako podsticati govorno- jezički razvoj.
Ukoliko je potrebno predlaže se sprovođenje individualnih logopedskih vežbi koje su prilagođene svakom detetu poštujući razvojne norme i stepen govorno-jezičkog razvoja.
Vežbe se odvijaju 1, 2, 3 ili više puta sedmično u trajanju od 45-60 minuta.
Poseban osvrt na savetovanje roditelja vezano za podsticanje govorno-jezičkog razvoja u kućnim uslovima, primenu naučenog tokom terapije u svakodnevnim situacijama, porodičnoj i široj socijalnoj sredini.
Iza nas su godine iskustva u logopedskom radu sa decom predškolskog uzrasta u vaspitno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.
logopedski-centar-vas-logoped-logopedi
Procena i dijagnostika govorno jezičkih poremećaja.
Terapija govorno jezičkih poremećaja.
Savetodavni rad sa roditeljima.
Stimulacija razvoja jezika i govora kod dece koja su rođena sa riziko faktorom za nastanak poremećaja jezika i govora.
Priprema dece za polazak u školu gde se razvijaju veštine (motorika, pažnja, grafomotorika, percepcija, pamćenje) na kreativan i prilagođen način.
Rad sa decom sa smetnjama u učenju.
centar-za-edukaciju-torbica-+-logopedi
Razvojna disfazija, Mucanje, Dislalija.
Uspešno se bavimo savetovanjem i edukacijom roditelja dece sa različitim razvojnim poremećajima.
U saradnji sa kolegama iz struke, bavimo se edukacijom svih onih koji žele nešto više da čuju o ranim razvojnim poremećajima, njihovom etiologijom, klasifikacijom, dijagnostikom i tretmanom.
Mi smo mala, privatna ordinacija koja se bavi prevencijom, dijagnostikom, stimulacijom i tretmanom svih ranih razvojih poremećaja, posebno poremećaja koji su vezani za govor i jezik.
Motiv nam je da se deca i roditelji lepo osećaju kod nas i rado dolaze.
Opremljeni smo raznovrsnim edukativnim materijalom koji nam služi kao potpora u radu sa decom.
Imamo mnoštvo knjiga, slagalica, drvenih igračaka, Montesori igračaka, materijala za stimulaciju senzora, zvučnih igračaka.
Cilj nam je pravovremena dijagnostika i organizovanje adekvatnog tretmana.
Ko je logoped?
Logoped je stručna osoba koja se bavi svim aspektima govora i jezika, njihovim razvojem, stimulacijom, a posebno poremećajima govora i jezika.
Logoped prilazi svakom detetu kao individui, posmatra dete od kada uđe u našu sobu, pa zatim kako reaguje tokom pregleda i upoznavanja, pa sve do odlaska iz ordinacije.
Trijažom testova i razgovorom sa roditeljima zaključujemo na kom razvojnom stupnju, a koji se tiče govora i jezika , se nalazi dete i daje svoje mišljenje o eventualnom organizovanju tretmana, njihovom kontinuitetu i programu rada sa detetom.
logopediliste-logopedi

Logopedilište

Novi Beograd, Omladinskih brigada 4 011 2283040
Individualni logopedski rad, Savetodavni rad sa porodicom, Savetodavni rad sa nastavnicima, Savetodavni rad sa vaspitačima, Radionica fine motorike, Muzička radionica, Radionica socijalnih veština, Reedukacija psihomotorike, Terapija senzorne integracije, Program učenja govora tela.
Logopedilište pruža usluge i deci i odraslima koji imaju teškoće sa komunikacijom, kao i osobama koje žive i rade sa njima.
Smatramo da je od presudne važnosti adekvatno obučiti osobe iz okruženja na koji način treba podsticati razvoj i učvršćivanje komunikacije i pružiti im podršku u primeni naučenog u prirodnom okruženju.
U skladu s tim razvili smo razne vidove usluga u okviru kojih pristupamo osobi i kao pojedincu i kao društvenom biću pružajući mu priliku da svoje veštine uči i uvežbava i individualno i u okviru grupe.
Logopedilište se rodilo iz pogleda na komunikaciju koji se u srcima njegovih osnivača oblikovao tokom dugogodišnjeg iskustva u radu, praćenja najsavremenijih naučnih dostignuća iz oblasti vezanih za komunikaciju i ogromne ljubavi prema osobama sa kojima radimo.
Ono što krasi Logopedilište je izuzetna posvećenost poštovanju individualnosti svakog ljudskog bića sa kojim se susrećemo i stalnom osavramenjivanju i prilagođavanju metoda i materijala za rad.
Težimo da ostvarivanjem odnosa punih pozitivnih emocija razvijamo funkcionalnu komunikaciju.
Kada bismo sabrali godine našeg iskustva u logopediji i pretvorili ih u ljudsko biće, pred vama bi stajala jedna nasmešena bakica.
Naše iskustvo obojeno je neposrednim radom sa decom i roditeljima kao i kvalitetnom i bogatom saradnjom sa velikim brojem udruženja.
Logopedilište je mesto gde seme jezika sadimo na plodnom tlu pozitivnih emocija i potom zalivamo velikim količinama stručnosti i ljubavi dok ne uzraste u veliko drvo funkcionalne komunikacije čije plodove svako sa uživanjem jede.
logopedski-centar-govorilica-logopedi
Usluge koje pružamo u našem logopedskom centru: Savetodavni rad sa roditeljima, Stimulacija početnog progovaranja,Prevencija, dijagnostika i tretman poremećaja izgovora glasova, Dijagnostika i tretman razvojnih jezičkih smetnji (Disphasia expresiva, Disphasia receptiva, alalia), Dijagnostika i tretman smetnji u savladavanju veština čitanja, pisanja i računanja (Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia), Prevencija, dijagnostika i tretman poremećaja fluentnosti govora- Mucanje, Dijagnostika i tretman govorno-jezičkih smetnji nastalih usled ostećenja sluha, Dijagnostika i tretman govorno-jezičkih smetnji kod dece sa simptomima iz autističnog spektra, Dijagnostika i tretman govornih i jezičkih smetnji kod dece sniženih intelektualnih sposobnosti, Priprema dece za polazak u školu, Psihološko savetovanje, dijagnostika i tretman, Sistematski pregledi za polazak u školu.
NEPRAVILAN IZGOVOR GLASOVA. RAZVOJNA DISFAZIJA – AGRAMATIČNOST U GOVORU. TIKOVI. POTEŠKOĆE U OVLADAVANJU ČITANJA, PISANJA i PRAVOPISA (DISLEKSIJA, DISGRAFIJA i DISORTOGRAFIJA). PRIPREMA ZA POLAZAK U ŠKOLU i OVLADAVANJE ŠKOLSKIM VEŠTINAMA. STIMULACIJA RANOG GOVORNO JEZIČKOG RAZVOJA. POTEŠKOĆE U SAVLADAVANJU ŠKOLSKOG GRADIVA. PROCENA ZRELOSTI ZA POLAZAK U ŠKOLU. MUCANJE i BRZOPLETOST U GOVORU
lexis-pro-centar-za-pruzanje-logopedske-pomoci-logopedi
Lexis Pro je centar za pružanje logopedske pomoći kako deci preškolskog i školskog uzrasta tako i mladima sa govorno- jezičnim i komunikacijskim teškoćama.
Pružamo dijagnostiku, prevenciju, savetovanje i terapiju razvojnih, govorno-jezičnih, komunikacijskih teškoća kao i teškoća u usvajanju veština čitanja i pisanja.
Naše usluga započinju razgovorom gde se razmatraju najbolje opcije za vaše dete.
Ukoliko smatramo potrebnim preporučićemo inicijalni (dijagnostički) pregled na osnovu kojeg će se predložiti tip terapije - individualna, grupna ili terapija savetovanja i praćenja.
Inicijalni (dijagnostički) pregled.
Dijagnostički pregled se sprovodi u Lexis centru posebno adaptiranom za rad sa decom i mladima.
Ovaj pregled podrazumeva razgovor sa detetom i roditeljem, kao i testiranje uz korišćenje testova za procenu stanja komunikacijskih sposobnosti.
U zavisnosti od uzrasta deteta testiranje može biti neformalno - kroz igru.
Na kraju pregleda govorni terapeut će dati profesionalnu procenu stanja.
Ukoliko procenimo da je neophodna logopedska terapija preporučićemo terapiju sa detaljnim planom rada.
Individualna terapija.
Ova terapija je prilagođena individualnim potrebama deteta, uzrastu i prirodi govorno - jezičkih poteškoća koje dete ispoljava.
Kao takva predstavlja najefikasniji metod otklanjanja komunikacijskih poteškoća.
Učestalost individualne terapija zavisi od potrebe i može biti organizovana dva do pet puta nedeljno.
Terapija podrazumeva aktivno učešće deteta kako tokom terapije u Lexis centru, tako i nakon terapije kod kuće.
Redovnim revizijama roditelj će biti informisan o promenama i napretku u radu.
Mi obezbeđujemo neophodan materijal za rad tokom terapije.
Individualna terapija traje od 45 do 60 minuta.
Grupna terapija.
Ova terapija može biti preporučena deci kako bi lakše prevazišla teškoće u govoru i jeziku koje ispoljava u pojedinim socijalnim situacijama ili kako bi se izvršila priprema za upis u školu.
Grupu može činiti dvoje do četvoro učesnika.
Grupne terapije su zabavne i dinamične sa puno igara.
Terapija savetovanja i praćenja.
U neretkim slučajevima kada procenimo da intenzivna terapija nije neohodna možemo preporučiti povremen savetodavni rad sa roditeljima i pregled deteta kako bi smo pratili stanje.
Ovaj vid terapije se preporučuje kod blažih oblika govorno-jezičkih teškoća i podrazumeva aktivnu ulogu roditelja u rad sa detetom.
Takođe, ova usluga uključuje i savetodavni rad putem telefona.
studio-za-edukaciju-logoucionica-logopedi

Studio za edukaciju Logoučionica

Novi Beograd, Gandijeva 148a 063 360074
Znanje, iskustvo, volja, požrtvovanost i pre svega ljubav našeg tima u rešavanju svih govorno jezičkih poteškoća!
Pridružite se našem timu ili se konsultujte sa nama!
Nikada nije rano za pravu reč i savet!
Vaša Logoučionica!
logopedski-centar-higia-logos-logopedi

Logopedski centar Higia Logos

Beograd, Karaburma, Mirijevski bulevar 17b 011 2970891
Logoped se bavi pre svega detekcijom, dijagnostikom, prevencijom, terapijom (habilitacionim ili rehabilitacionim radom) dece i odraslih sa verbalnim i/ili neverbalnim komunikacijskim smetnjama, kao i savetodavnim radom.
DIJAGNOSTIKU i TRETMAN POREMEĆAJA IZGOVORA GLASOVA (DYSLALIA).
DIJAGNOSTIKU I TRETMAN POREMEĆAJA FLUENTNOSTI GOVORA – MUCANJA.
DIJAGNOSTIKU i TRETMAN RAZVOJNIH JEZIČKIH SMETNJI .
DIJAGNOSTIKU i TRETMAN SMETNJI ČITANJA, PISANJA i RAČUNANJA (DYSLEXIA, DYSGRAPHIA i DYSCALCULIA) KAO i SPECIFIČNIH SMETNJI UČENJA USLED NAVEDENIH SMETNJI ILI NEKOG DRUGOG OMETAJUĆEG UZROKA.
TRETMAN GOVORNO-JEZIČKOG RAZVOJA DECE SA OŠTEĆENJEM SLUHA.
TRETMAN DECE SA POREMEĆAJEM PAŽNJE ADHD.
Higia Logos je Logopedski centar sa sedištem u Beogradu, osnovan 2005.god.
U novembru 2015.
na osobito zadovoljstvo, proslavili smo destogodišnji jubilej uspešnog rada.
Našu ekipu čini tim stručnjaka sa iskustvom i puno entuzijazma u radu i ljubavi prema deci: tim logopeda, psihologa, kao i stručnih saradnika, iz najeminentnijih ustanova naše zemlje.
centar-za-patologiju-govora-logomedica-logopedi
Centar za patologiju govora – LogoMedica osnovan je s ciljem da pruži usluge i pomoć svim osobama, od najmlađe do najstarije životne dobi, koje se susreću sa problemima govora i jezika.
Višegodišnjim radom i iskustvom u oblasti rehabilitacije govora i jezika stekli smo nepodeljeno poverenje pacijenata da nam prepuste misiju sprovođenja rehabilitacionog postupka uz primenu najsavremenijih logopedskih instrumenata.
Naša stručnost i saradnja omogućila nam je da u našem centru pružamo usluge u domenu kompletne govorno-jezičke patologije i usluge iz domena psihologije i srodnih oblasti pri čemu su angažovani eminentni stručnjaci.
Ovlašćeni smo zastupnici i edukatori najsavremenije logopedske opreme, te sprovodimo kontinuirane edukacije iz oblasti logopedije (logopedskih instrumenata: Digitalni logopedski set, logopedske sonde, logofon i logoplus uređaj) namenjene stručnjacima – logopedima.
Dijagnostičke postupke sprovodimo primenom standardizovanih mernih instrumenata.
Stalnim usavršavanjem zaposlenih i kvalitetom usluga koje nudimo trudimo se da budemo primer dobre logopedske prakse u Republici Srbiji.
Naša misija je stvaranje sistema društvene brige o osobama svih uzrasta i njegovo održavanje.
Stvarajući uslove za dobrobit dece od rođenja do osoba najstarije životne dobi sa ciljem da se podrži njihov celoviti razvoj i stvore uslovi kako za rano učenje i stimulaciju tako i za rehabilitaciju narušenih funkcija, zavisno od potreba pojedinca i porodice.
porodicno-savetovaliste-krug-logopedi
LOGOPEDI.
Kada vam je neophodna pomoc stručnjaka?
Kada je dete: Rođeno kao “riziko beba” (održavana trudnoća sa komplikacijama, bebe sa niskom APGAR ocenom na rođenju, boravila su u inkubatoru i bila dodatnom kiseoniku, kada postoji sumnja na slušno oštećenje kao i hipotona i hipertona novorođenčad).
Motorički nespretna (kasnije je počelo da drži glavu, sedi ili je kasnije prohodalo).
Nema kontakt pogledom sa drugim osobama, Ekstremno je povučeno i gestovno nekomunikativno, Ne reagije na dozivanje svog imena, Ima dve godine i ne govori, Upada u konfliktne situacije i burno reaguje na zahteve, Izostaje imitacija kao što je mahanje rukom kada se odlazi (PA-PA) i slično, Prilikom stimulacije u igri vrišti i povlači se, Odsustvo razumevanja jezika, Muca, Ne izovara pravilno glasove, Ima oskudan rečnik ili nerazumljiv govor.
Agramatičan govor.
Ima problema u čitanju i pisanju (disleksija, disgrafija).
Svaki od pomenutih problema posmatramo i tretiramo uz konsultaciju TIMA stručnjaka (logoped, psiholog, pedagog, defektolog).Samo uz ovakav pristup bilo koji tretman moze biti uspešan.
Šta je autizam?
Autizam je neurorazvojni poremećaj koga karakterišu značajna oštećenja u oblasti recipročnih socijalnih interakcija i obrazaca komunikacije, kao i ograničen, stereotipan i repetitivan repertoar ponašanja, interesovanja i aktivnosti (SZO, 1992).
Kada govore o autizmu, naučinici danas najčešće govore o autističnom spektru.
To podrazumeva da svi ljudi sa autizmom imaju odredjene slične poteškoće, ali se njihovo ponašanje i odnosi sa drugim ljudima mogu drastično razlikovati.
Sve pervazivne razvojne poremećaje karakterišu oštećenja u oblasti: socijealnih interakcija, verbalne i neverbalne komunikacije, imaginacije, što je zapravo trijada oštećenja na koju su prve ukazale Lorna Ving i Džudit Guld (Wing, Gould, 1972).
Za uspostavljanje dijagnoze potrebno je da se svi simptomi ispolje pre treće godine života.
Uz ove specifične simptome često postoji i niz nespecifičnih simptoma, kao što su: fobije, poremećaji ishrane i spavanja, autoagresivnost, napadi besa.
Osobe sa autizmom mogu razviti preosetljivost na zvukove, dodire, ukuse, mirise, svetlost i boje.
Logopedi se bave dijagnostikovanjem i lečenjem poremećaja u govoru kod dece i ograslih. Govorne mane kao što su šuškanje ili stigmatizam, mucanje, nepravilno izgovaranje ili nemogućnost izgovaranja nekih glasova leče se kod logopeda. Kada je reč o deci, normalno je da deca do određenog uzrasta ne mogu da izgovore sve glasove i tačno se zna do kog uzrasta bi dete trebalo da savlada sve glasove i da ih izgovara pravilno. Logopedi utvrđuju da li razvoj govorne sposobnosti kod dece teče normalno. Mališani ponekada govore nerazgovetno. Koliko god nam to bilo simpatično, ukoliko se taj način izgovaranja glasova nastavlja, trebalo bi da posetimo logopeda, jer je problem sa govorom u direktnoj vezi sa motorikom. Kada roditelji primete da njihovo dete ne može da izgovori neke glasove, da šuška ili da kotrlja r, treba da se obrate logopedu kako bi se se kroz jezičke vežbe na vreme otklonile poteškoće u govoru i savladao izgovor svih glasova. Što se problem ranije prepozna, brže će biti rešen. Ako ste primetili nepravilan izgovor nekih od glasova kod svoga deteta, obavezno se obratite logopedu jer ako se na vreme ne otkloni nedostatak, vaše dete će imati problem u pisanju i čitanju tih glasova kad krene u školu. Pregled, dijagnostiku i testiranje vašeg deteta radi logoped. Kada se utvrdi vrsta i stepen poremećaja izgovora, počinje se s logopedskim radom na njegovoj korekciji. Da li su mame i tate suviše dugo čekali, možda i zakasnili da odvedu dete na preventivni lekarski pregled, teško je proceniti, ali logopedi uveravaju da za svaki problem u razvoju govora manje-više postoji lek. Logoped će na svakom sastanku provežbati sa detetom izgovor glasova i zadaće detetu vežbe koje treba raditi svakodnevno. Roditelji sam treba da budu strpljivi i uporni i željeni rezultat neće izostati. Ministarstvo zdravlja nedavno je uvelo obavezne preglede kod logopeda i to već kada beba napuni šest meseci.
Back to Top