Sudski tumač za bugarski jezik Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za bugarski jezik Beograd
Intersuje Vas gde u Beogradu da pronađete sudskog tumača za bugarski jezik i kome u Beogradu da se obratite za prevođenje na bugarski jezik i sa bugarskog jezika.
Prevodioci i sudski tumači koji su ovde predstavljeni su sertifikovani prevodioci za bugarski jezik i njima se možete obratiti za sve vrste prevoda sa bugarskog na srpski jezik i sa srpskog na bugarski bilo da se radi o overenim prevodima sa pečatom sudskog tumača za bugarski jezik ili o drugim vrstama prevoda kao što su pisani prevodi tekstova, dokumenata, poslovne korespondencije ili književnih tekstova, ili je reč o usmenom prevođenju sa bugarskog na srpski jezik i sa srpskog jezika na bugarski.
Izaberite prevodioce koji poseduju stručnost, znanje i iskustvo i budite sigurni da ćete dobiti kvalitetan prevod sa bugarskog i na bugarski jezik.
Pogledajte njihove prezentacije i saznajte da li postoji mogućnost i prevođenja sa bugarskog na neki drugi jezik.
Cene svih vrsta prevoda sa bugarskog jezika i na bugarski jezik takođe možete saznati ako pogledate kompletnu ponudu prevodilaca i sudskih tumača na ovoj stranici.
Bugarski jezik je jedan od južnoslovenskih jezika kojim govori oko 7 miliona ljudi.
Radimo prevod svih sadržaja sa bugarskog na srpski i sa srpskog na bugarski.
Sudski tumač je osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovetan sa originalom.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova (MUP-a, ministarstava, matičnih ureda, fakulteta itd.) Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su: prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, tužbe, zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji itd.); prevodi dokumentacije kompanija (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.); prevodi tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa); prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, sertifikata, rešenja i drugih vrsta potvrda, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih listova, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstava, boravišnih ili radnih dozvola
agencija-za-prevodjenje-lexica-sudski-tumac-za-bugarski-jezik
Bugarski jezik spada u grupu južnoslovenskih jezika.
Prevodilačka agencija LEXICA sa svojim prevodiocima i ovlašćenim sudskim tumačima za bugarski jezik pruža sve vrste usmenih i pisanih prevoda.
Angažujte našeg prevodioca za bugarski jezik kada Vam je potrebno prevođenje sa srpskog na bugarski ili sa bugarskog na srpski jezik.
Svojim znanjem i umećem, naši prevodioci za bugarski jezik doprineće kvalitetnoj prezentaciji Vaše firme ili uspešnosti poslovnih sastanaka.
Sudski tumač za bugarski jezik stoji Vam na raspolaganju pri overi potpisa pred nadležnim organima.
akademija-oxford-sudski-tumac-za-bugarski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI JEZIK.
Bugarski jezik pripada slovenskoj grupi jezika, a južnoslovenskoj podgrupi, koje su u okviru indoevropske jezičke porordice.
Danas se ovim jezikom služi više od 9 miliona ljudi kao svojim maternjim.
Kako Prevodilački centar Akademije Oxford neprekidno teži da usavršava usluge koje pruža, to su stalni članovi našeg tima i prevodioci i sudski tumači za bugarski jezik.
Svaki od njih je posebno osposobljen za obavljanje usluga koje podrazumevaju prevođenje mnogih materijala sa bugarskog na srpski jezik, ali i u suprotnom pravcu.
Prevodilački centar Akademije Oxford je jedan od vodećih centara u Srbiji i regionu.
Usluge pismenog i usmenog prevoda, sa ili bez overe sudskog tumača pružamo domaćim i inostranim kompanijama, državnim i nevladinim institucijama i pojedincima, te ispunjavamo njihove zahteve u potpunosti.
Prevode obavljamo sa i na preko 50 svetskih jezika.
U našem timu je u svakom trenutku na raspolaganju više od 220 prevodilaca i sudskih tumača, tako da sa ponosom ističemo ne samo kvalitet usluge i pristupačnu cenu, već i kratke rokove po kojima smo dobro poznati.
Što se same usluge pismenog prevođenja tiče, ne postoje nikakve barijere, jer se većina realizuje elektronskim putem.
Ono što nas izdvaja od drugih jesu najpovoljnije cene, brzina, tačnost i kvalitet, kao i činjenica da kod nas osim klasičnog prevoda, pod kojim se smatra prevođenje tekstova i dokumenata sa srpskog na određeni strani jezik i obrnuto, možete dobiti i dvosmerni prevod u okviru stranih jezika.
To zapravo znači da su naši prevodioci izuzetno visoko obrazovani, tako da imaju mogućnost da klijentima pruže uslugu prevoda dokumenata, tekstova ili bilo kog drugog materijala sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani jezik.
Kako je izbor jezika za koje nudimo usluge prevođenja i overe sudskih tumača prilično obiman navešćemo samo pojedine za koje smo specijalizovani: nemački, francuski, engleski, kineski, španski, italijanski, portugalski, ruski, bugarski, grčki, norveški, holandski, slovački, japanski, arapski, ali i estonski, korejski, mađarski, slovenački, češki, hrvatski, pakistanski i mnogi drugi jezici kojima se koriste ljudi u celom svetu.
Prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford su visokoobrazovani, stručni, iskusni u svom poslu, odgovorni i specijalizovani za prevođenje najzahtevnijih stručnih tekstova.
Bez obzira da li su vam usluge sudskog tumača potrebne za overu bilo kog dokumenta, uverenja ili potvrde, tehničke i medicinske dokumentacije naši prevodioci i sudski tumači će maksimalno ispoštovati Vaše zahteve i dostaviti Vam prevedene i overene dokumente u najkraćem roku.
Pored toga, kod nas možete dobiti i prevode svih ličnih dokumenata, ali i svih materijala vezanih za različite oblasti, poput: politike, obrazovanja, turizma, ekologije, finansija, ekonomije i mnogih drugih.
Naravno, u slučaju da je u pitanju dokument koji zahteva overu od strane sudskog tumača, ništa ne brinite!
U timu Akademije Oxford se nalaze sudski tumači za preko 35 svetskih jezika, a svi oni su ovlašćeni od strane Republike Srbije za obavljanje ovog posla.
Nakon izrade, svaki prevod se kontroliše što se tiče stila, fraza, idioma i ostalih finesa da biste dobili prevod maksimalnog kvaliteta.
Zatim se prosleđuje određenom sudskom tumaču na overu.
A da bi ovlašćeni sudski tumač mogao da obavi svoj deo posla, odnosno da stavi svoj pečat na preveden dokument, neophodno je da nam klijent dostavi i original dokumenta na uvid, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača ima svrhu da potvrdi verodostojnost prevedenog dokumenta, odnosno njegovu istovetnost sa originalom.
Takođe, u zavisnosti od vrste dokumenta za koji Vam je potrebna overa sudskog tumača zavisi i da li Vam je potreban takozvani Apostille pečat, pa je uvek preporuka da najpre proverite čitavu proceduru, jer u slučaju da je potrebno da dokument sadrži i Apostille pečat sudski tumač prevodi i sadržaj samog dokumenta i pečata, pa je zato važno da donesete već overen dokument, kako biste izbegli dodatnu peripetiju.
Upravo iz tog razloga je najbolje da se klijent u nadležnom sudu najpre raspita o proceduri overe određenog dokumenta, a da prilikom dostavljanja istog na prevod u Akademiju Oxford svakako naglasi svrhu za koju mu je taj prevod potreban, kako bi određeni sudski tumač mogao da ispuni zahtev klijenta na adekvatan način.
Dokumente i ostali materijal koji želite da prevedemo i overimo pečatom sudskog tumača možete doneti lično u bilo koju od naših poslovnica, koje se nalaze u gotovo svim gradovima širom Srbije.
Ako Vam ne odgovara taj način, možete ih poslati "Poštom", ali preporučeno ili preko određene kurirske službe na adresu poslovnice koja se nalazi u Vašem gradu ili Vam je najbliža.
Pored toga što su svi službenici koji su ovlašćeni za poslove sudskog tumača obavezani zakletvom da će čuvati i poštovati tajnost podataka sa kojima dolaze u dodir i svi zaposleni u Akademiji Oxford su obavezani na čuvanje Poslovne tajne.
eurotranslate-sudski-tumac-za-bugarski-jezik
Sudski tumač za bugarski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za bugarski jezik.
Obratite nam se ukoliko Vam je potrebno prevođenje svih vrsta dokumenata i tekstova sa bugarskog na srpski (ili neki drugi jezik) i sa srpskog (ili nekog drugog jezika) na bugarski jezik.
Prevodi mogu imati pečat i potpis ovlašćenog sudskog prevodioca za bugarski jezik.
U našem timu su isključivo visokokvalifikovani stručni prevodioci za bugarski jezik sa višegodišnjim iskustvom.
Nudimo Vam najkvalitetniji prevod u dogovorenom roku.
Ukoliko Vam je prevod sa bugarskog jezika ili na bugarski jezik potreban hitno, obratite nam i dobićete prevod sa overom sudskog tumača za bugarski jezik u najkraćem i unapred dogovorenom roku.
Sudskog tumača za bugarski jezik možete angažovati i za potrebe usmenog prevođenja u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
language-shop-sudski-tumac-za-bugarski-jezik

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
cena: Cenovnik
Sudski tumač za bugarski jezik.
Sudski prevodioci za bugarski jezik.
Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa bugarskog jezika i na bugarski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za bugarski jezik.
Sudski prevodioci za bugarski jezik, sa višegodišnjim iskustvom, deo su našeg tima.
Poverite nam prevođenje Vaših dokumenata i svih vrsta tekstova i ukoliko Vam je potrebno prevod će imati pečat i potpis sudskog tumača za bugarski jezik.
Usmeno prevođenje sudskog tumača za bugarski jezik u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
Konsekutivno i simultano prevođenje.
Prevod sa ili bez pečata i potpisa sudskog tumača za bugarski jezik biće urađen u najkraćem mogućem i unapred dogovorenom roku.
Okupićemo naš tim i uradićemo hitno prevod za Vas ukoliko imate takav zahtev.
Uz poštovanje rokova, dobićete zagarantovano kvalitetan prevod urađen od strane jezičkih stručnjaka sa iskustvom.
prevodilica-sudski-tumac-za-bugarski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI JEZIK.
Među prevodiocima su i sudski tumači za bugarski jezik koji su zaduženi za prevod zvaničnih međunarodno priznatih dokumenata.
Sudski tumač ili sudski prevodilac ovlašćen je od strane Ministrastva pravde Republike Srbije.
Pečatom izdatim od strane pomenutog Ministarstva kao i svojeručnim potpisom sudski tumač odnosno sudski prevodilac garantuje da je prevedeni tekst istovetan originalu.
U pitanju su pravno validni prevodi koji su međunarodno priznati i predstavljaju zvanični dokument.
Sudski tumači odnosno sudski prevodilac uglavnom prevodi dokumenta kao što su: diplôme i svedočanstva; licence; lična dokumenta (izvodi iz maticnih knjiga rodjenih; državljanstva); najrazličitije potvrde izdate od strane sudova ili drugih nadležnih organa; ugovori; ovlašćenja; lekarski nalazi; tehnička i tenderska dokumentacija.
Overa sudskog tumača garantuje tačan i precizan prevod.
Ukoliko imate dilemu da li vam je potreban overen ili neoveren prevod kontaktirajte Prevodilicu.
Sudski tumač odnosno sudski prevodilac može biti angažovan i za usmeni prevod, najčeše su u pitanju prilike u kojima je njihovo prisustvo neophodno: sklapanje braka, overa ugovora i potpisa kao i ostale zvanične radnje a u kojima je jedan od aktera stranac odnosno osoba kojoj srpski jezik nije maternji.
U tom slučaju sudski tumač odnosno prevodilac izlazi na teren sa svojim pečatom.
prevodilacka-agencija-todorovic-sudski-tumac-za-bugarski-jezik
SUDSKI TUMAČI ZA BUGARSKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKA AGENCIJA TODOROVIĆ
bg-prevodi-sudski-tumac-za-bugarski-jezik

BG prevodi

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 011 7156866 |
062 629262 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI JEZIK.
Sudski tumač za bugarski jezik je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa sa srpskog na bugarski ili obrnuto, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.
Sudski tumač za bugarski, da bi postao ovlašćen od strane Suda u Beogradu, mora zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima.
Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika.
Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan, odnosno zvaničan.
i.p.m.-prevodi-sudski-tumac-za-bugarski-jezik

I.P.M. Prevodi

Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10ž br.4 011 2145370 |
063 7578822 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKI CENTAR I.P.M.
PREVODI Usluge u ponudi Prevodilačkog centra I.P.M.
PREVODI: - Pismeno prevođenje standardnih tekstova i - tehničkih/stručnih/naučnih tekstova sa overom sudskog tumača ili bez overe sudskog tumača - Lična dokumenta sa overom sudskog tumača - Pravna i sudska dokumenta sa overom sudskog tumača - Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača - Tehnička dokumentacija sa overom sudskog tumača - Medicinska i farmaceutska dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača - Hitni prevodi - Usmeno prevođenje/tumačenje - Tumačenje telefonskih razgovora - Kompjuterska obrada prevedenog materijala
abc-prevodi-sudski-tumac-za-bugarski-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
011 6649028 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI JEZIK.
Bugarski jezik je deo južnoslovenske grupe.
U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za bugarski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za bugarski jezik.
Naši sudski prevodioci za bugarski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban: prevod sudskog prevodioca za bugarski jezik, izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog prevodioca za bugarski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja, overa već prevedenog teksta, lektura i korektura teksta koji je na bugarskom jeziku.
Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.
Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće: Ugovori, Sertifikati, Lična dokumenta, Svedočanstva, potvrde, diplome, Izvodi iz registra, Ovlašćenja i punomoćja, Policijski izveštaji, Lekarski nalazi.
centar-za-edukaciju-ns-pro-group-1-sudski-tumac-za-bugarski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI JEZIK BEOGRAD CENTAR ZA EDUKACIJU NS PRO GROUP Prevodi sa bugarskog sa overom sudskog tumača se mogu uraditi u roku od 24h i dostaviti na bilo koju adresu u Srbiji u najkraćem roku. Prevodi sa overom ili bez overe sudskog tumača mogu se obezbediti u našem Centru. Prevodilački tim Centra za edukaciju NS Pro Group Novi Sad može ponuditi pisane prevode sa ili bez overe sudskog tumača po veoma pristupačnim cenama. Prevodi sa nemačkog jezika se završavaju u najkraćem roku, prema Vašem zahtevu.
prevodilacka-agencija-lexis-sudski-tumac-za-bugarski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKA AGENCIJA LEXIS PREVODILAČKA AGENCIJA LEXIS nudi usluge SUDSKOG TUMAČA ZA ENGLESKI JEZIK.
Lexis pruža overu sudskog tumača opštih tekstova, brošura, magazina, knjiga, magistarskih i doktorskih radova, pravnih dokumenata.
versus-prevodi-sudski-tumac-za-bugarski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI JEZIK BEOGRAD VERSUS PREVODI Overeni prevod je prevod dokumenta sa bugarskog jezika koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument.
multi-prevodi-sudski-tumac-za-bugarski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI JEZIK.
Prevodilačka agencija MULTIPREVODI Vam pruža usluge vrhunskih sudskih prevodilaca/ tumača za bugarski jezik sa kojima sarađujemo, koji imaju dugogodišnje iskustvo.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača za bugarski jezik podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova.
Overene prevode tehničkih i naučnih tekstova prevode sudski tumači i prevodioci za bugarski jezik iz konkretne oblasti.
Tako overeni tekstovi neophodni su kod prilaganja dokumentacije ponudi za obavljanje posla.
Često je za dobijanje posla neophodno priložiti overene prevode sertifikata proizvoda, atesta materijala i izrade.
Stručni prevodi sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik.
Poštovani, ukoliko su Vam potrebne profesionalne usluge prevođenja sa srpskog na bugarski ili sa bugarskog jezika na srpski, došli ste na pravo mesto!
MULTI PREVODI Vam pružaju širok spektar usluga koje se tiču kako pismenih i usmenih prevoda bugarskog jezika, tako i prevoda sudskih tumača za bugarski jezik, lokalizacije softvera, web prevoda...
SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI JEZIK BEOGRAD POLIGLOTIKA PREVODI Bugarski jezik je jedan od južnoslovenskih jezika koji je službeni jezik u Bugarskoj.
Broj ljudi kojima je bugarski jezik materinji se procenjuje na oko 9 miliona, čiji je najveći deo nastanjen na teritoriji Bugarske.
Prevodilačka agencija Poliglotika nudi uslugu – sudski tumač za bugarski jezik.
Overeni prevod sa i na bugarski jezik po najpovoljnijoj ceni.
agencija-za-prevodilacke-usluge-spotter-sudski-tumac-za-bugarski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI JEZIK SPOTTER Dokumenta sa overom sudskog tumača za bugarski jezik: uverenja, potvrde, diplome, svedočanstva i prepisi ocena, izjave, punomoćja, dozvole, izvodi, krštenice, otpusne liste, obaveštenja i ostala lična dokumenta.
Pravna i sudska dokumenta sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca za bugarski jezik: različite vste ugovora, tužbe, rešenja, odluke, zapisnici, izveštaji o testiranju, pravilnici, apostil.
Dokumentacija pravnih lica sa overom sudskog tumača za bugarski: izvod rešenja iz APR-a, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilans stanja i uspeha, revizorski izveštaji, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, fakture, sertifikati, statuti, patenti, berzanski izveštaji i ostala dokumentacija pravnih lica.
metafraza-prevodi-sudski-tumac-za-bugarski-jezik

Metafraza Prevodi

Beograd, Čukarica, Vladimira Rolovića 9a 064 1105419 |
064 3697730 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI JEZIK BEOGRAD METAFRAZA PREVODI Naš tim čine vrhunski sudski prevodioci, tumači, lingvisti i filolozi, koji pored izuzetnog poznavanja jezika i veoma bogatog prevodilačkog iskustva, poseduju i dodatne specijalizovana znanja, iz oblasti tehnike, ekonomije finansija, prava, medicine i sl.
prevodilacka-agencija-korak-do-prevoda-sudski-tumac-za-bugarski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI JEZIK - KORAK DO PREVODA - Prevod sa overom sudskog tumača za bugarski jezik - Prisustvo sudskog prevodioca za bugarski jezik (izlazak na teren)
agencija-za-prevodilacke-usluge-poliglota-balkan-sudski-tumac-za-bugarski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN U ponudi za bugarski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na bugarski jezik kao i sa bugarskog na druge svetske jezike.
Usluge sudskog tumača za prevode na bugarski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.
vavilon-prevodi-sudski-tumac-za-bugarski-jezik

Vavilon prevodi

Beograd, Savski venac, Balkanska 46 011 6649190 |
064 4030270 |
SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI JEZIK: Bugarski jezik je indoevropski južnoslovenski jezik.
Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za bugarski jezik: Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na bugarski sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa bugarskog na srpski sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa bugarskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na bugarski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na bugarski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa bugarskog na srpski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa bugarskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na bugarski sa overom, Usmeno tumačenje.
Sudski tumač odnosno, sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.
Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi).
LOKACIJE
Bugarski jezik jedan je od južnoslovenskih jezika koji je službeni jezik u Bugarskoj. Broj ljudi kojima je bugarski jezik maternji se procenjuje na oko 6.8 miliona, čiji je najveći deo nastanjen na teritoriji Bugarske, a postoje i manje grupe u Grčkoj, Rumuniji, Turskoj, Ukrajini i Srbiji. Bugarski jezik je najsličniji makedonskom jeziku, dok se u Bugarskoj smatra da je makedonski jezik druga varijanta bugarskog jezika. Novobugarski književni jezik stvoren je na osnovu severoistočnog dijalekta, kojemu po rođenju pripadaju glavni predstavnici bugarske književnosti 19 veka (Ljuben Karavelov, Hristo Botev, Ivan Vazov, Petko Slavejkov), ali na oblikovanje savremenog književnog jezika u znatnoj su meri uticali i zapadni govori (Kuzman Šapkarev, Rajko Žinzifov, Dimitar Miladinov. Potkraj 19. veka pojavljuje se i bugarska slavistika (Ljubomir Miletić, Benjo Conev, Aleksandar Teodorov-Balan). Pravopis, koji se razvijao na osnovu crkvenoslovenske tradicije, bio je više puta reformisan. Poslednja reforma od 1945. uklonila je iz pisma jerove i jons, a nekadašnji staroslovenski jat razlučila prema izgovoru na istočne bugarske govore (jakavica) i zapadne bugarske govore (ekavica).
Back to Top