Sudski tumač za hrvatski jezik Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za hrvatski jezik Beograd
Sudski tumači i prevodioci za hrvatski jezik u Beogradu objedinjeni su u ovoj kategoriji.
Ako Vam treba prevod na hrvatski jezik ili prevod sa hrvatskog jezika koji je overen pečatom sertifikovanog sudskog tumača, obratite se nekom od prevodilaca i sudskih tumača za hrvatski jezik i dogovorite se o pojedinostima.
U prezentacijma na ovoj stranici, pronađite cene usluga pisanog i usmenog prevođenja na hrvatski i sa hrvatskog jezika.
Možda Vam treba overen prevod sa engleskog na hrvatski jezik (ili sa nekog drugog jezika na hrvatski i obrnuto)?
Obratite se ovlašćenim sudskim tumačima za hrvatski jezik i obezbedite sebi kvalitetan overen prevod.
Ovi prevodioci su tu za Vas za sve vrste pisanih prevoda (stručni tekstovi, poslovna prepiska, projekti, ugovori, književni tekstovi, brošure, katalozi itd).
Angažujte prevodioce za hrvatski jezik za usmeno prevođenje (konsekutivno i simultano prevođenje).
Kontaktirajte ih u vezi sa prevodilačkim uslugama koje su opisane u njihovim prezentacijama, dogovorite se oko rokova i ostalih detalja.
Želimo Vam uspeh!
sudski-tumac-za-hrvatski-jezik-vesna-rasetic-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK BEOGRAD SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK VESNA RAŠETIĆ Vesna Rašetić, diplomirani pravnik, sudski tumač za hrvatski jezik od 2003.godine. Prvi zvanični prevodilac za hrvatski jezik u Skupštini APV i prvi postavljeni sudski tumač za hrvatski jezik u Novom Sadu.
Prevod sa srpskog jezika na hrvatski jezik i obrnuto, sa overom i bez overe, iz svih oblasti i svih nivoa složenosti:
Sudski tumač za hrvatski agencije Worldwide Translations biće vam od neprocenjive pomoći prilikom poslovnih pregovora, i drugih poslovnih sastanaka.
Osim toga, ukoliko su vam potrebni prevodi ličnih dokumenata, sertifikata, radnih dozvola, lekarskih nalaza, razne tehničke dokumentacije, sudski tumač za hrvatski agencije Worldwide Translations takođe vam može pomoći.
Sudski tumač je osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovetan sa originalom.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova (MUP-a, ministarstava, matičnih ureda, fakulteta itd.) Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su: prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, tužbe, zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji itd.); prevodi dokumentacije kompanija (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.); prevodi tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa); prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, sertifikata, rešenja i drugih vrsta potvrda, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih listova, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstava, boravišnih ili radnih dozvola.
sudski-tumac-za-hrvatski-jezik-branislava-colovic-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK - BRANISLAVA ČOLOVIĆ Obostrani prevod: - ličnih dokumenata - tenderske dokumentacije - akata javnih beležnika - odluka sudova i organa uprave - stručnih tekstova
akademija-oxford-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK.
Hrvatski jezik, jezik koji pripada zapadnoj grupi južnoslovenskih jezika i kojim se danas služi blizu 6 miliona ljudi i to mahom onih koji žive na teritoriji Republike Hrvatske, hrvatski je sve češće tražen kada su u pitanju prevodi i to najčešće zbog prevođenja poslovnih dokumenata sa ili na ovaj jezik, budući da je na teritoriji naše zemlje sve veći broj kompanija čiji vlasnici su upravo iz ove zemlje.Naravno, prevodioci i sudski tumači za hrvatski jezik su specijalizovani i za obradu mnogih drugih dokumenata, pa shodno vašim zahtevima prevodimo i lična dokumenta, ali i sve vrste dokumentacije (tenderska, tehnička, medicinska), te knjige, sajtove, tekstove i mnoge druge materijale.
Prevodilački centar Akademije Oxford je jedan od vodećih centara u Srbiji i regionu.
Usluge pismenog i usmenog prevoda, sa ili bez overe sudskog tumača pružamo domaćim i inostranim kompanijama, državnim i nevladinim institucijama i pojedincima, te ispunjavamo njihove zahteve u potpunosti.
Prevode obavljamo sa i na preko 50 svetskih jezika.
U našem timu je u svakom trenutku na raspolaganju više od 220 prevodilaca i sudskih tumača, tako da sa ponosom ističemo ne samo kvalitet usluge i pristupačnu cenu, već i kratke rokove po kojima smo dobro poznati.
Što se same usluge pismenog prevođenja tiče, ne postoje nikakve barijere, jer se većina realizuje elektronskim putem.
Ono što nas izdvaja od drugih jesu najpovoljnije cene, brzina, tačnost i kvalitet, kao i činjenica da kod nas osim klasičnog prevoda, pod kojim se smatra prevođenje tekstova i dokumenata sa srpskog na određeni strani jezik i obrnuto, možete dobiti i dvosmerni prevod u okviru stranih jezika.
To zapravo znači da su naši prevodioci izuzetno visoko obrazovani, tako da imaju mogućnost da klijentima pruže uslugu prevoda dokumenata, tekstova ili bilo kog drugog materijala sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani jezik.
Kako je izbor jezika za koje nudimo usluge prevođenja i overe sudskih tumača prilično obiman navešćemo samo pojedine za koje smo specijalizovani: nemački, francuski, engleski, kineski, španski, italijanski, portugalski, ruski, bugarski, grčki, norveški, holandski, slovački, japanski, arapski, ali i estonski, korejski, mađarski, slovenački, češki, hrvatski, pakistanski i mnogi drugi jezici kojima se koriste ljudi u celom svetu.
Prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford su visokoobrazovani, stručni, iskusni u svom poslu, odgovorni i specijalizovani za prevođenje najzahtevnijih stručnih tekstova.
Bez obzira da li su vam usluge sudskog tumača potrebne za overu bilo kog dokumenta, uverenja ili potvrde, tehničke i medicinske dokumentacije naši prevodioci i sudski tumači će maksimalno ispoštovati Vaše zahteve i dostaviti Vam prevedene i overene dokumente u najkraćem roku.
Pored toga, kod nas možete dobiti i prevode svih ličnih dokumenata, ali i svih materijala vezanih za različite oblasti, poput: politike, obrazovanja, turizma, ekologije, finansija, ekonomije i mnogih drugih.
Naravno, u slučaju da je u pitanju dokument koji zahteva overu od strane sudskog tumača, ništa ne brinite!
U timu Akademije Oxford se nalaze sudski tumači za preko 35 svetskih jezika, a svi oni su ovlašćeni od strane Republike Srbije za obavljanje ovog posla.
Nakon izrade, svaki prevod se kontroliše što se tiče stila, fraza, idioma i ostalih finesa da biste dobili prevod maksimalnog kvaliteta.
Zatim se prosleđuje određenom sudskom tumaču na overu.
A da bi ovlašćeni sudski tumač mogao da obavi svoj deo posla, odnosno da stavi svoj pečat na preveden dokument, neophodno je da nam klijent dostavi i original dokumenta na uvid, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača ima svrhu da potvrdi verodostojnost prevedenog dokumenta, odnosno njegovu istovetnost sa originalom.
Takođe, u zavisnosti od vrste dokumenta za koji Vam je potrebna overa sudskog tumača zavisi i da li Vam je potreban takozvani Apostille pečat, pa je uvek preporuka da najpre proverite čitavu proceduru, jer u slučaju da je potrebno da dokument sadrži i Apostille pečat sudski tumač prevodi i sadržaj samog dokumenta i pečata, pa je zato važno da donesete već overen dokument, kako biste izbegli dodatnu peripetiju.
Upravo iz tog razloga je najbolje da se klijent u nadležnom sudu najpre raspita o proceduri overe određenog dokumenta, a da prilikom dostavljanja istog na prevod u Akademiju Oxford svakako naglasi svrhu za koju mu je taj prevod potreban, kako bi određeni sudski tumač mogao da ispuni zahtev klijenta na adekvatan način.
Dokumente i ostali materijal koji želite da prevedemo i overimo pečatom sudskog tumača možete doneti lično u bilo koju od naših poslovnica, koje se nalaze u gotovo svim gradovima širom Srbije.
Ako Vam ne odgovara taj način, možete ih poslati "Poštom", ali preporučeno ili preko određene kurirske službe na adresu poslovnice koja se nalazi u Vašem gradu ili Vam je najbliža.
Pored toga što su svi službenici koji su ovlašćeni za poslove sudskog tumača obavezani zakletvom da će čuvati i poštovati tajnost podataka sa kojima dolaze u dodir i svi zaposleni u Akademiji Oxford su obavezani na čuvanje Poslovne tajne.
eurotranslate-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik
Sudski tumač za hrvatski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za hrvatski jezik.
Obratite nam se ukoliko Vam je potrebno prevođenje svih vrsta dokumenata i tekstova sa hrvatskog na neki drugi jezik i sa nekog drugog jezika na hrvatski jezik.
Prevodi mogu imati pečat i potpis ovlašćenog sudskog prevodioca za hrvatski jezik.
U našem timu su isključivo visokokvalifikovani stručni prevodioci za hrvatski jezik sa višegodišnjim iskustvom.
Nudimo Vam najkvalitetniji prevod u dogovorenom roku.
Ukoliko Vam je prevod sa hrvatskog jezika ili na hrvatski jezik potreban hitno, obratite nam i dobićete prevod sa overom sudskog tumača za hrvatski jezik u najkraćem i unapred dogovorenom roku.
Sudskog tumača za hrvatski jezik možete angažovati i za potrebe usmenog prevođenja u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
language-shop-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
cena: Cenovnik
Sudski tumač za hrvatski jezik.
Sudski prevodioci za hrvatski jezik.
Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa hrvatskog jezika i na hrvatski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za hrvatski jezik.
Sudski prevodioci za hrvatski jezik, sa višegodišnjim iskustvom, deo su našeg tima.
Poverite nam prevođenje Vaših dokumenata i svih vrsta tekstova i ukoliko Vam je potrebno prevod će imati pečat i potpis sudskog tumača za hrvatski jezik.
Usmeno prevođenje sudskog tumača za hrvatski jezik u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
Konsekutivno i simultano prevođenje.
Prevod sa ili bez pečata i potpisa sudskog tumača za hrvatski jezik biće urađen u najkraćem mogućem i unapred dogovorenom roku.
Okupićemo naš tim i uradićemo hitno prevod za Vas ukoliko imate takav zahtev.
Uz poštovanje rokova, dobićete zagarantovano kvalitetan prevod urađen od strane jezičkih stručnjaka sa iskustvom.
prevodilica-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK.
Prevodilačka agencija Prevodilica je u svom timu okupila najbolje i najiskusnije sudske tumače za hrvatski jezik.
Među prevodiocima su i sudski tumači za hhrvatski jezik koji su zaduženi za prevod zvaničnih međunarodno priznatih dokumenata.
Sudski tumač ili sudski prevodilac ovlašćen je od strane Ministrastva pravde Republike Srbije.
Pečatom izdatim od strane pomenutog Ministarstva kao i svojeručnim potpisom sudski tumač odnosno sudski prevodilac garantuje da je prevedeni tekst istovetan originalu.
U pitanju su pravno validni prevodi koji su međunarodno priznati i predstavljaju zvanični dokument.
Sudski tumači odnosno sudski prevodilac uglavnom prevodi dokumenta kao što su: diplôme i svedočanstva; licence; lična dokumenta (izvodi iz maticnih knjiga rodjenih; državljanstva); najrazličitije potvrde izdate od strane sudova ili drugih nadležnih organa; ugovori; ovlašćenja; lekarski nalazi; tehnička i tenderska dokumentacija.
Overa sudskog tumača garantuje tačan i precizan prevod.
Ukoliko imate dilemu da li vam je potreban overen ili neoveren prevod kontaktirajte Prevodilicu.
Sudski tumač odnosno sudski prevodilac može biti angažovan i za usmeni prevod, najčeše su u pitanju prilike u kojima je njihovo prisustvo neophodno: sklapanje braka, overa ugovora i potpisa kao i ostale zvanične radnje a u kojima je jedan od aktera stranac odnosno osoba kojoj srpski jezik nije maternji.
U tom slučaju sudski tumač odnosno prevodilac izlazi na teren sa svojim pečatom.
bg-prevodi-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik

BG prevodi

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 011 7156866 |
062 629262 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK.
Sudski tumač za hrvatski jezik je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa sa srpskog na hrvatski ili obrnuto, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.
Sudski tumač za hrvatski, da bi postao ovlašćen od strane Suda u Beogradu, mora zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima.
Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika.
Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan, odnosno zvaničan.
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK BEOGRAD POLIGLOTIKA PREVODI Hrvatski jezik je južnoslovenski jezik kojim govori oko 4,4 miliona ljudi u Hrvatskoj, te neodređen broj ljudi u drugim državama.
Hrvatski jezik je službeni jezik u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Vojvodini (Srbija) i u Gradišću (Austrija).
Na dijalektskom nivou, hrvatski jezik obuhvata dijalekte čakavskoga, kajkavskog i štokavskog narečja.
Prevodilačka agencija Poliglotika nudi uslugu – sudski tumač za hrvatski jezik.
Overeni prevod sa i na hrvatski jezik po najpovoljnijoj ceni.
Kvalitetni, stručni prevodi.
abc-prevodi-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
011 6649028 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK.
Hrvatski jezik je kao deo porodice slovenskih jezika nastao od staroslovenskog jezika.
Kao i svim drugim slovenskim jezicima, i hrvatski narod se u početku služio glagoljicom, da bi se kasnije preoblikovala prvo u jedan oblik ćirililnog, a zatim u latinično pismo koje je u Hrvatskoj uvedeno u XIV veku.
U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za hrvatski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za hrvatski jezik.
Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.
Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće: Ugovori, Sertifikati, Lična dokumenta, Svedočanstva, potvrde, diplome, Izvodi iz registra, Ovlašćenja i punomoćja, Policijski izveštaji, Lekarski nalazi.
versus-prevodi-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK BEOGRAD VERSUS PREVODI Overeni prevod je prevod dokumenta sa hrvatskog jezika koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument.
agencija-za-prevodilacke-usluge-spotter-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK SPOTTER Dokumenta sa overom sudskog tumača za hrvatski jezik: uverenja, potvrde, diplome, svedočanstva i prepisi ocena, izjave, punomoćja, dozvole, izvodi, krštenice, otpusne liste, obaveštenja i ostala lična dokumenta.
Pravna i sudska dokumenta sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca za hrvatski jezik: različite vste ugovora, tužbe, rešenja, odluke, zapisnici, izveštaji o testiranju, pravilnici, apostil.
Dokumentacija pravnih lica sa overom sudskog tumača za hrvatski: izvod rešenja iz APR-a, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilans stanja i uspeha, revizorski izveštaji, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, fakture, sertifikati, statuti, patenti, berzanski izveštaji i ostala dokumentacija pravnih lica.
metafraza-prevodi-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik

Metafraza Prevodi

Beograd, Čukarica, Vladimira Rolovića 9a 064 1105419 |
064 3697730 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK BEOGRAD METAFRAZA PREVODI Naš tim čine vrhunski sudski prevodioci, tumači, lingvisti i filolozi, koji pored izuzetnog poznavanja jezika i veoma bogatog prevodilačkog iskustva, poseduju i dodatne specijalizovana znanja, iz oblasti tehnike, ekonomije finansija, prava, medicine i sl.
prevodilacka-agencija-lexis-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKA AGENCIJA LEXIS PREVODILAČKA AGENCIJA LEXIS nudi usluge SUDSKOG TUMAČA ZA ENGLESKI JEZIK.
Lexis pruža overu sudskog tumača opštih tekstova, brošura, magazina, knjiga, magistarskih i doktorskih radova, pravnih dokumenata.
prevodilacka-agencija-korak-do-prevoda-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK - KORAK DO PREVODA - Prevod sa overom sudskog tumača za hrvatski jezik - Prisustvo sudskog prevodioca za hrvatski jezik (izlazak na teren)
agencija-za-prevodilacke-usluge-poliglota-balkan-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN U ponudi za hrvatski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na hrvatski jezik kao i sa hrvatskog na druge svetske jezike.
Usluge sudskog tumača za prevode na hrvatski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.
prevodilacka-agencija-fonema-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK PREVODILAČKA AGENCIJA FONEMA Obavljamo prevod dokumenata sa hrvatskog jezika.
vavilon-prevodi-sudski-tumac-za-hrvatski-jezik

Vavilon prevodi

Beograd, Savski venac, Balkanska 46 011 6649190 |
064 4030270 |
SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI JEZIK: Hrvatski jezik je standardni južnoslovenski jezik.
Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za hrvatski jezik: Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na hrvatski sa overom sudskog tumača za hrvatski jezik, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa hrvatskog na srpski sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa hrvatskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na hrvatski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na hrvatski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa hrvatskog na srpski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa hrvatskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na hrvatski sa overom, Usmeno tumačenje.
Sudski tumač odnosno, sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.
Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi).
LOKACIJE
Hrvatski jezik je standardni južnoslovenski jezik kojim govori oko 5.5 miliona ljudi, uglavnom Hrvata, i neutvrđen broj hrvatskih iseljenika u obe Amerike, Australiji i Evropi. Sličan je standardnom srpskom jeziku (i srpski i hrvatski i bošnjački jezik, kao i crnogorski koji još nije doživeo punu lingvističku afirmaciju, standardizovani su na istom dijalektu - istočnohercegovačkom), a kao standardni jezik se 1991. izdvojio iz srpskohrvatskog jezičkog standarda. Hrvatska jezička norma (ali drugačijeg starijeg tipa) je postojala i pre stvaranja srpskohrvatskog standarda. Priključkom Hrvatske Evropskoj uniji 1. jula 2013. godine, hrvatski je postao 24. službeni jezik te zajednice. Na dijalekatskom nivou, hrvatski jezik obuhvata čakavsko narečje (12% Hrvata), kajkavsko narečje (31 % Hrvata) i štokavsko narečje (57 % Hrvata).
Back to Top